"podróżować" - angielskie tłumaczenie

PL

"podróżować" po angielsku

PL podróżować
volume_up
[podróżuję|podróżowałbym] {czasownik niedokonany}

Innymi słowy, obywatelom Tajwanu pozwolono bezwizowo podróżować do Unii Europejskiej.
In other words, the people of Taiwan are permitted to travel to the European Union without a visa.
Od teraz będą oni mogli podróżować do państw członkowskich UE bez wizy.
From now on, they will be able to travel to EU Member States without a visa.
Uwielbiam podróżować, a Berlin to jedno z moich ulubionych miast.
I love to travel, and Berlin has become one of my favorite cities.
podróżować (też: krążyć)
podróżować
Jest to dla mnie trudna podróż, podróżuję po świecie, opowiadając swoją historię w formie książki.
It's been a tough journey for me, traveling the world, telling my story in form of a book.
W poniższym dziale znajdziesz praktyczne informacje o podróżowaniu po jednym z najmniejszych krajów w Europie.
In the next section you will find practical information about journeying through one of the smallest countries in Europe.
Co roku po Europie podróżuje ponad 1,25 miliarda turystów.
More than 1.25 billion cross-border journeys are made by tourists within the EU each year.
podróżować
podróżować (też: krążyć, poruszać się)
Kiedy ją poznaliśmy, zapytaliśmy, co możemy dla niej zrobić, powiedziała: "Kupcie mi Jeepa, będę mogła podróżować dużo szybciej".
And when we met her we asked her what we could do for her, and she said, "Well, if you got me a Jeep I could get around a lot faster."

Synonimy (polski) dla "podróżować":

podróżować

Przykłady użycia - "podróżować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMożemy je osiągnąć, jeżeli przestaniemy podróżować między trzema miejscami pracy.
We can make savings if we stop travelling between three places of work.
PolishTak więc gdy zacząłem podróżować i zwiedzać te muzea, wiele się nauczyłem.
And so when I started traveling and going to these museums, I started learning a lot.
PolishGdy zaczęłam podróżować w ramach V-Day osiem lat temu, coś się wydarzyło.
Something happened when I began traveling in V-Day, eight years ago.
PolishDzięki temu wszyscy Europejczycy będą mogli szybciej i łatwiej podróżować.
This will make travelling for all Europeans quicker and easier.
PolishZaczęłam więc podróżować poza Afryką, rozmawiając w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Azji.
So I began traveling outside Africa, talking in Europe, talking in the United States, going to Asia.
PolishKraje te, mimo że są członkami UE, nie należą do strefy Schengen, w której można podróżować bez paszportu.
Though part of the EU, these countries do not belong to the passport-free Schengen area.
PolishOto obywatel UE nie ma prawa podróżować do innego kraju.
We have an EU citizen being banned from travelling to another country.
PolishPonieważ mam pewne zobowiązania, nie mogę sobie tak podróżować.
Because I'm in a certain bind, I can't either stay or go.
PolishKto chciałby podróżować w takich warunkach?
Who would want to be transported under such conditions?
PolishA ponieważ mój mąż jest w Istanbule, zaczęłąm podróżować między Arizoną a Istambułem.
And since my husband is in Istanbul, I started commuting between Arizona and Istanbul -- the two places on the surface of earth that couldn't be more different.
PolishI będą one poddawane bezprzewodowej telemetrii przez komórkę, więc będzie można podróżować i być monitorowanym na odległość.
And they're going to be wirelessly telemetered again to your mobile devices so you can go places and be monitored remotely.
PolishNie sztuka podróżować w jedną stronę.
PolishWięcej informacji o formalnościach wizowych dotyczących podróżnych spoza Unii, wraz z listą państw, których obywatele potrzebują wizy, aby podróżować po UE.
More information about visa requirements for non-EU citizens including a list of countries whose nationals require a visa for travelling in the EU.
PolishAby zrozumieć naszą przyszłość w obliczu efektu cieplarnianego możemy podróżować w czasie, wiercąc do ostatniego okresu, w którym, mieliśmy dwukrotnie więcej CO2 niż dziś.
Like one of the ways to understand our greenhouse future is to drill down in time to the last period where we had CO2 double what it is today.
PolishMusiałem podróżować w Europie, w Anglii, samochodem, pociągiem i promem, a nigdy nie poczułem się tak niezależny i szczęśliwy, jak wtedy, gdy wsiadłem do własnego samochodu.
I had to go across Europe, across England, by car and train and ferry, and I never felt so independent and happy as when I sat in my own car.
PolishDzięki inicjatywie, którą poddamy pod głosowanie, posiadacze wiz długoterminowych będą mogli swobodnie podróżować przez trzy miesiące w ramach dowolnego półrocznego okresu.
The initiative on which we are going to vote will allow the holders of long-stay visas to move freely for a period of three out of every six months.
PolishMożemy być zadowoleni, że żyjemy w Europie, ponieważ w Europie, w Parlamencie Europejskim możemy dyskutować nawet o tym, jak podróżować z fretkami i innymi zwierzętami domowymi.
We can indeed be glad that we live in Europe, as in Europe in the European Parliament, we can even discuss how we can go away on trips with ferrets and other pets.