"podkreślić" - angielskie tłumaczenie

PL

"podkreślić" po angielsku

PL podkreślić
volume_up
{czasownik}

podkreślić (też: wyeksponować, eksponować)
Chciałbym podkreślić, że współpraca musi również służyć szerzeniu wartości.
I would like to emphasize that this cooperation must also convey values.
Na zakończenie chcę podkreślić, Na zakończenie chcę podkreślić, że ta idea jest uniwersalna.
And then the last thing I wanted to say, really, is to emphasize that the idea generalizes.
Pragnę podkreślić, że w Rumunii oficjalnie uznawanych jest 18 wyznań religijnych.
I would like to emphasize that 18 denominations enjoy official recognition in Romania.
Pragnę podkreślić znaczenie jednej z tych przestrzeni: stosunków gospodarczych.
I wish to highlight the importance of one of these spaces: economic relations.
Chciałbym również podkreślić znaczenie polityczne tej prezydencji czeskiej.
I should also like to highlight the political significance of this Czech Presidency.
Chciałabym podkreślić fakt uproszczenia i większą spójność nowych przepisów.
I would highlight the simplification and increased consistency of the new legislation.
podkreślić (też: podkreślać)
Chciałbym również podkreślić potrzebę wsparcia projektu wspólnotowych ram odniesienia.
I would also like to stress the need to support the draft Reference Frameworks.
Po trzecie, pragnę podkreślić wagę płynnego przejścia do traktatu lizbońskiego.
Thirdly, I wish to stress the importance of a smooth transition to the Lisbon Treaty.
Uważam, że trzeba szczególnie to podkreślić, niezależnie od dzisiejszej debaty.
I think it is particularly important to stress this, irrespective of the debate today.

Synonimy (polski) dla "podkreślić":

podkreślić

Przykłady użycia - "podkreślić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWstrzymałem się od głosu, aby podkreślić ten aspekt i wskazać wartość dokumentu.
I abstained from the vote to highlight this aspect and acknowledge its value.
PolishPragnę podkreślić znaczenie jednej z tych przestrzeni: stosunków gospodarczych.
I wish to highlight the importance of one of these spaces: economic relations.
PolishJest to - i chciałbym to podkreślić - godny pochwały przejaw powściągliwości.
This is - and I should like to emphasise this - a commendable show of restraint.
PolishPragnę podkreślić, iż utrzymanie tej równowagi jest dla nas kwestią najważniejszą.
I should like to emphasise that maintaining that balance is a sine qua non for us.
PolishW sprawozdaniu zawarto trzy wymagania, które pragnę w szczególności podkreślić.
The report contains three requirements that I would like to emphasise in particular.
PolishBędąc lekarzem, chciałbym przede wszystkim podkreślić skutki dla ludzkiego zdrowia.
As a doctor, I would like to emphasise, above all, the impact on human health.
PolishChciałabym również podkreślić, że w dyrektywie zostanie zapewniona wykrywalność.
I also want to confirm that traceability will be included in the directive.
PolishPonownie chcę więc podkreślić, że to nie jest moment, aby grozić Włochom palcem.
Once again, therefore, this is not a time for pointing the finger at Italy.
PolishChcemy jednak podkreślić, że nie możemy działać w podobny sposób w przyszłości.
However, we would like to emphasise that we cannot carry on like this in the future.
PolishNależy również podkreślić, w jakim zakresie zdrowa polityka fiskalnej jest niezbędna.
We must also emphasise the extent to which a healthy fiscal policy is essential.
PolishPo drugie, pragnę ponownie podkreślić, że środki te naprawdę są tymczasowe.
Secondly, I would like to restate here that these measures are indeed temporary.
PolishW imieniu mojej grupy chciałbym ponownie wyróżnić i podkreślić najważniejsze kwestie.
For my Group, I would like to highlight and underline the key points once again.
PolishChciałbym także podkreślić szczególne zalety strategii dla Morza Bałtyckiego.
I would also like to underline the specific values of the Baltic Sea Strategy.
PolishNiemniej jednak należy podkreślić, że jedynie 28% kobiet naukowców ma dzieci.
However, it should be emphasised that only 28% of women researchers have children.
PolishNależy jednakże podkreślić, że nadszedł czas na podjęcie odpowiedzialnych decyzji.
It should, however, be stressed that this is the time to take responsible decisions.
PolishPo trzecie, pragnę podkreślić wagę płynnego przejścia do traktatu lizbońskiego.
Thirdly, I wish to stress the importance of a smooth transition to the Lisbon Treaty.
PolishPragniemy skorzystać z tej okazji by podkreślić strategiczne znaczenie Turcji.
We would like to take this opportunity to stress the strategic importance of Turkey.
PolishPo pierwsze, musimy podkreślić wysiłki, jakich dołożono, by uprościć procedurę.
Firstly, we must emphasise the efforts that have been made to simplify the procedure.
PolishPragnę również podkreślić, że państwa członkowskie przekazują wpływy z podatków.
I would emphasise, too, that Member States also make fiscal contributions.
PolishPo drugie, chcę podkreślić konieczność utrzymania elastyczności państw członkowskich.
Secondly, I want to emphasise the need to maintain flexibility for Member States.