"podejmowanie decyzji" - angielskie tłumaczenie

PL

"podejmowanie decyzji" po angielsku

PL podejmowanie decyzji
volume_up
{nijaki}

podejmowanie decyzji
Powiedział pan, że wolność i podejmowanie decyzji są kwestiami fundamentalnymi.
You have said that freedom and decision-making are of fundamental importance.
Automatyzacja procesu ułatwi nam zatem podejmowanie decyzji politycznych w przyszłości.
Accordingly, automation of the process will simplify our political decision making in future.
Dlatego, że część mózgu, która kontroluje podejmowanie decyzji nie kontroluje mowy.
Because the part of the brain that controls decision-making doesn't control language.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "podejmowanie decyzji"

podejmować czasownik
decyzja rzeczownik
English

Przykłady użycia - "podejmowanie decyzji" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZa kształtowanie polityki i podejmowanie decyzji odpowiedzialne są trzy instytucje:
Three institutions are responsible for making policy and taking decisions:
PolishWciąż uważamy, że za podejmowanie decyzji odpowiedzialność ponoszą przywódcy polityczni.
We still believe that political leaders are responsible for making decisions.
PolishPowiem to bardzo jasno: dyskusje i podejmowanie decyzji na forum 27 jest źródłem siły.
Let me say this very clearly: discussing and taking decisions at 27 is a source of strength.
PolishW ten sposób możemy umożliwić im podejmowanie świadomych i przemyślanych decyzji o zakupach.
By this means, we can enable them to make well-informed, deliberate purchasing decisions.
PolishJest dokładnie odwrotnie - istnieje po to, by utrudniać podejmowanie decyzji politycznych.
Quite the opposite in fact - it exists to make it more difficult to take political decisions.
PolishUmożliwi to podejmowanie decyzji socjalnych przy dokonywaniu zakupów.
This will allow social decisions on purchasing choices to be made.
PolishPodejmowanie tego rodzaju decyzji należy do trzech organów EBC:
The ECB has three bodies which take all the decisions in this respect:
PolishTak, musimy umożliwić radom lokalnym podejmowanie suwerennych decyzji; są one znacznie bliżej ludzi.
Yes, we must ensure that local councils take sovereign decisions; they are closer to us.
PolishSprawne podejmowanie decyzji, jak zauważył to pan poseł Beaupuy, może nawet oszczędzić nam wydatków.
Effective decisions, which as Mr Beaupuy said, could even save us money.
PolishTo druga różnica, lecz wyjaśnia ona również, dlaczego podejmowanie decyzji zajmuje tyle czasu.
That is the second difference, but one that also explains the time it takes to make decisions.
PolishMoże on też ułatwiać podejmowanie decyzji o rozdysponowaniu budżetu.
You can use ROI to help you decide how to spend your budget.
PolishZawiłość produktów finansowych utrudnia klientom podejmowanie decyzji opartych o rzetelne informacje.
The complexity of financial products makes it difficult for consumers to make informed decisions.
PolishW polityce liczy się podejmowanie właściwych decyzji, ponieważ daje nam to mandat demokratyczny.
In politics it is important to do the right things, because that is what gives us democratic legitimacy.
PolishPodejmowanie takich decyzji przy tej okazji nie jest rzeczą słuszną.
Deciding that at this point is the wrong way to go.
PolishPodejmowanie decyzji politycznych wymaga przynajmniej minimalnego poziomu wzajemnego zaufania i współpracy.
Reaching political decisions requires at least a minimum level of mutual reliance and working together.
PolishMoim zdaniem znajdujemy się jeszcze na etapie, kiedy podejmowanie wiążących i ostatecznych decyzji jest niewskazane.
In my opinion, we are still at a stage when making binding and final decisions is inadvisable.
PolishTo ożywienie WTO wydaje się możliwe i pozwoli na bardziej efektywne funkcjonowanie i podejmowanie decyzji.
This revival of the WTO seems possible and will enable it to operate and make decisions more effectively.
PolishCzy podejmowanie decyzji przychodzi wam łatwo?
How well do you think you're doing at managing those choices?
PolishPrzeniesiono podejmowanie decyzji na szczebel UE, ale nie wynikły z tego ani przejrzystość, ani publiczny dostęp.
The decisions have been transferred to EU level, but transparency and public access have not followed.
PolishRolą kraju sprawującego prezydencję nie jest działanie na rzecz swoich interesów ani też podejmowanie decyzji.
The role of the country holding the presidency is neither to promote its interests nor to make decisions.