"pochodna" - angielskie tłumaczenie

PL

"pochodna" po angielsku

volume_up
pochodna {przym. f.}

PL pochodna
volume_up
{żeński}

1. Matematyka

pochodna
Metabolitem występującym w największej ilości jest pochodna jedno - hydroksylowa.
The most abundant metabolite is a monohydroxylated derivative.
Główne metabolity to pochodna cykloheksylohydroksymetylowa (M1) i pochodna karboksylowa (M2).
The major metabolites are the cyclohexyl hydroxy methyl derivative (M1) and the carboxyl derivative (M2).
. ~~~ Ta osoba obliczała pochodną i jednocześnie dobrze się bawiła.
This person did a derivative and then they smiled.

2. inne

Przykłady użycia - "pochodna" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishpochodną sulfonylomocznika, tylko u pacjentów z nietolerancją metforminy lub u których
a sulphonylurea, only in patients who show intolerance to metformin or for whom
PolishOsłonka na igłę w półautomatycznym wstrzykiwaczu zawiera suchą, naturalną gumę (pochodną
may be associated with life-threatening complications of the cardiovascular system. ro
Polishpochodną sulfonylomocznika, tylko u pacjentów z nietolerancją metforminy lub u których
a sulphonylurea, only in patients who show intolerance to metformin or for whom metformin is
Polishmetforminą i pochodną sulfonylomocznika, u pacjentów (zwłaszcza u pacjentów z nadwagą) u
metformin and a sulphonylurea, in patients (particularly overweight patients) with insufficient
PolishTrzylekowa terapia doustna (rozyglitazon, metformina i pochodna sulfonylomocznika) - patrz punkt 4. 4
Triple oral therapy (rosiglitazone, metformin and sulphonylurea) (see section 4.4)
PolishAmlodypina Amlodypina jest lekiem blokującym kanały wapniowe, będącym pochodną dihydropirydyny.
Amlodipine Amlodipine is a dihydropyridine-type calcium channel blocker.
Polishszczurów obserwowano przenikanie przez barierę łożyskową związku będącego pochodną cydofowiru.
Passage of the placenta barrier of cidofovir-related compound was observed in pregnant rats.
PolishJest on pochodną związku wytwarzanego przez pewne typy grzybów.
It is derived from a compound produced by certain types of fungus.
PolishAvandamet może być stosowany sam lub w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika - innym lekiem stosowanym w leczeniu cukrzycy.
Avandamet can be used alone or with a sulphonylurea, another medicine for diabetes.
PolishW szczególności chodzi o prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego, do emerytury będącej pochodną wynagrodzenia za pracę.
This means in particular the right to paid maternity leave and to an earnings-based pension.
PolishOkoło 51 % było wydalane w moczu jako całkowity topotekan a 3 % jako N- demetylowa pochodna topotekanu.
Approximately 51 % was excreted as total topotecan and 3 % was excreted as N-desmethyl topotecan in the urine.
PolishOkoło 20 % było wydalane w moczu jako całkowity topotekan a 2 % jako N- demetylowa pochodna topotekanu.
Approximately 20 % was excreted as total topotecan and 2 % was excreted as N-desmethyl topotecan in the urine.
PolishZarówno metabolit O- glukuronidacji topotekanu jak i N- demetylowa pochodna topotekanu zostały wykryte w moczu.
An O-glucuronidation metabolite of topotecan and N-desmethyl topotecan has been identified in the urine.
PolishPrzecież władza wszystkich rządów, nawet tyranii, jest pochodną zgody rządzonych przez nich społeczeństw.
All governments, even tyrannies, ultimately derive their power from the consent of the people that they govern.
PolishOkoło jedna trzecia pacjentów otrzymywała insulinę w skojarzeniu z metforminą i(lub) pochodną sulfonylomocznika.
Approximately one third of patients were receiving insulin in combination with metformin and/ or a sulphonylurea.
PolishOsłonka na igłę w ampułko- strzykawce zawiera suchą, naturalną gumę (pochodną lateksu), która może powodować reakcje alergiczne.
In patients with chronic renal failure, maintenance haemoglobin concentration should not exceed the a
PolishWe krwi pełnej wykryto siedem głównych metabolitów syrolimusa, w tym pochodną hydroksylową, demetylową i hydroksydemetylową.
Seven major metabolites, including hydroxyl, demethyl, and hydroxydemethyl, are identifiable in whole blood.
PolishWydalanie całkowitego topotekanu z kałem wynosiło 18 %, natomiast 1, 7 % stanowiła pochodna N- demetylowa topotekanu.
Faecal elimination of total topotecan accounted for 18 % while faecal elimination of N-desmethyl topotecan was 1.7 %.
PolishWydalanie całkowitego topotekanu z kałem wynosiło 33 %, natomiast 1, 5 % stanowiła pochodna N- demetylowa topotekanu.
Faecal elimination of total topotecan accounted for 33 % while faecal elimination of N-desmethyl topotecan was 1.5 %.
PolishAktywna substancja pregabalina to pochodna kwasu gamma- aminomasłowego (GABA) (kwas(S) - 3 - (aminometylo) - 5- metyloheksanowy).
The active substance, pregabalin, is a gamma-aminobutyric acid analogue ((S)-3-(aminomethyl)-5- methylhexanoic acid).