"połów" - angielskie tłumaczenie

PL

"połów" po angielsku

volume_up
połowy {niemęskoos.}
EN
EN
PL

połów {męski}

volume_up
When there are no fish, there is no catch.
Jednak nawet jeżeli połów się powiedzie, rybacy nie mają wpływu na cenę złowionych przez siebie ryb.
When they are successful, they still do not have control over the price of fish caught.
Przykładem może być połów za pomocą sieci typu "thonaille” na obszarze śródziemnomorskim.
Take, for example, the case of thonaille fishing in the Mediterranean.
Połów tuńczyka błękitnopłetwego jest działalnością o charakterze globalnym.
Bluefin tuna fishing is a global activity.
Przewodnik odpłynął bo to był jego ostatni połów, bo to był jego ostatni połów, a wiedział, że delfiny płoszą ryby.
And he moved away because it was his last fishing trip, and he knew that the dolphins scare fish.
połów (też: część, porcja, zdobycz, racja)
Przykładem może być połów za pomocą sieci typu "thonaille” na obszarze śródziemnomorskim.
Take, for example, the case of thonaille fishing in the Mediterranean.

Przykłady użycia - "połów" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPrzykładem może być połów za pomocą sieci typu "thonaille” na obszarze śródziemnomorskim.
Take, for example, the case of thonaille fishing in the Mediterranean.
PolishJednak nawet jeżeli połów się powiedzie, rybacy nie mają wpływu na cenę złowionych przez siebie ryb.
When they are successful, they still do not have control over the price of fish caught.
PolishWszyscy chcemy kontrolować połów tuńczyka, lecz nie chcemy wykluczać państw posiadających małe łodzie.
We all want to control tuna fishing but do not wish to exclude nations with small craft.
Polish. ~~~ Rząd Japonii odwołał połów wielorybów.
The Japanese government called off their whaling expedition.
PolishPodstawowym sposobem zdobywania wiedzy o mieszkańcach oceanów jest wypłynięcie w morze i ich połów.
The primary way that we know about what lives in the ocean is we go out and drag nets behind ships.
PolishPołów tuńczyka błękitnopłetwego jest działalnością o charakterze globalnym.
PolishPrzewodnik odpłynął bo to był jego ostatni połów, bo to był jego ostatni połów, a wiedział, że delfiny płoszą ryby.
And he moved away because it was his last fishing trip, and he knew that the dolphins scare fish.
PolishUniemożliwi to wyładunek w europejskich portach mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem.
This prevents frozen fish whose legality has not been confirmed from being landed at European ports.
PolishW zeszły piątek wybrałem się na połów z rybakami z Esposende i mogę zaświadczyć o poświęceniu jakie ponoszą.
Last Friday I went fishing with fishermen from Esposende and I can testify to the enormous sacrifice that they are making.
PolishPołów gładzicy jest ważny nie tylko dla mojego kraju, czyli dla Niderlandów, ale też dla Francji, Belgii, Anglii i Danii.
Plaice fishing is important for my country, the Netherlands, but also for France, Belgium, England and Denmark.
PolishWedług Hawajczyków to dobra noc na połów.
PolishNaklei drug połow plastra na skór
PolishJeżeli nie ma ryb, nie ma i połów.
PolishTeraz, kiedy połów jest znów dozwolony, prowadzony jest wedle zasady ostrożnościowej i właśnie w ten sposób należy postępować.
Now that fishing is permitted again, it is carried out on the basis of the precautionary principle, and that is the way it should be done.
PolishTy masz połowę pomysłu, ktoś inny ma drugą i jeśli środowisko jest właściwe, przerodzą się w coś znacznie większego, niż suma tych połów.
You have half of an idea, somebody else has the other half, and if you're in the right environment, they turn into something larger than the sum of their parts.
PolishTe przemieszają się w ogromnym kolisku Południowego Pacyfiku, gdzie spędzają większość swojego czasu i często kończą złapane w ten sposób lub jako połów przypadkowy.
These happen to go down to a vast South Pacific Gyre, where they spend most of their time and often end up getting hooked like this, or as bycatch.
PolishChciałem też zwrócić uwagę na połów rekinów, ponieważ obecnie na całej Ziemi zabija się ponad 100 milionów rekinów rocznie. ~~~ zabija się ponad 100 milionów rekinów rocznie.
I also wanted to focus on the shark fishing industry because, currently on planet Earth, we're killing over 100 million sharks every single year.
PolishJeśli chodzi o połów krewetek, Gwinea Bissau zobowiązała się do zwiększenia rozmiaru oczek sieci z 40 do 50 mm, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym podregionie.
With regard to shrimp fishing, Guinea-Bissau has also undertaken to increase the mesh size from 40 to 50 mm, in keeping with existing legislation in the subregion.
PolishCelem jest również dopilnowanie, aby działalność połowowa prowadzona przez nasze floty na podstawie umowy o partnerstwie w sprawie połów ograniczała się wyłącznie do nadwyżek.
The aim is also to see to it that the fishing activities that are carried out by our fleets under a fisheries partnership agreement relate only to the surplus.
PolishKrajom uzyskującym niskie dochody proponuje się płatność ryczałtem, a w zamian otwierają one swoje wody na komercyjny połów przez państwa członkowskie UE, głównie z południowej Europy.
Low-income countries are offered a lump sum payment and, in return, they open up their waters to commercial fishing by EU Member States, mainly in Southern Europe.

Synonimy (polski) dla "połów":

połów
połowa