"pierwotny" - angielskie tłumaczenie

PL

"pierwotny" po angielsku

volume_up
pierwotny {przym. m.}

PL pierwotny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

pierwotny (też: autorski, początkowy, oryginalny)
volume_up
original {przym.}
Pierwotny podział budżetu według regionów zastąpiło podejście sektorowe.
The original regional focus of the budget has been replaced by a sectoral approach.
Pierwotny wniosek Komisji był nadmiernie skonstruowany pod kątem dużych przedsiębiorstw.
The Commission's original proposal was tailored far too much to large enterprises.
Pierwotny wniosek Rady w tej kwestii był wystarczająco wyważony.
The original Council proposal on the matter was sufficiently balanced.
pierwotny (też: początkowy)
pierwotny (też: wstępny, początkowy)
volume_up
initial {przym.}
Państwa sprawozdanie wzbogaci pierwotny wniosek Komisji.
Your report will enrich the initial proposal of the Commission.
Pierwotny wniosek Komisji został uzupełniony o dwa elementy wprowadzone przez Parlament.
The Commission's initial proposal has been supplemented by two elements introduced by Parliament.
Pierwotny wniosek Komisji pochodzi z lipca 2009 roku.
The Commission's initial proposal dates from June 2009.
pierwotny (też: wrodzony, naturalny, przyrodzony, cielisty)
volume_up
natural {przym.}
Po pierwsze, istnieje potrzeba stworzenia bardziej elastycznych mechanizmów wspierających poszkodowane państwa w przywracaniu ich do stanu pierwotnego, sprzed kataklizmu.
In the first place, there is a need for the establishment of more flexible mechanisms to assist countries in the process of recovery after natural disasters.
volume_up
primal {przym.}
Oprogramowanie podlega innej pierwotnej sile: nakazowi wydawania coraz większej ilości wersji.
Software is subject to another primal force: the mandate to release more and more versions.
Grenlandia wydała mi się bardziej pierwotna i odizolowana niż wszystkie miejsca, które do tej pory odwiedziłam.
It was very primal and more remote than anything I'd ever experienced before.
♫ the sound of a primal scream ♫
pierwotny (też: prymitywny, prastary, prawiekowy)
volume_up
primeval {przym.}
Wszędzie wokół nas, wciąż niezgrabnie kręcąc się w swojej pierwotnej zupie kultury, znajduje się kolejny replikator.
All around us, still clumsily drifting about in its primeval soup of culture, is another replicator.
Las choin kanadyjskich to ostatni fragment pierwotnych lasów deszczowych na wschód od Missisipi.
The Eastern Hemlock forest is being considered in some ways the last fragments of primeval rainforest east of the Mississippi River.
pierwotny (też: prymitywny)
Co jest powszechnie uznawane za stan tzw. pierwotnej harmonii.
And this is the state that's commonly thought to be one of primordial harmony.
So we have some kind of primordial soup.
Ponownie jednak, te powstały w warunkach pierwotnych, w bałaganie, a nie w sterylnym laboratorium.
But again, these are done in these primordial conditions, really messy conditions, not sort of sterile laboratory conditions.
pierwotny (też: prymitywny)
volume_up
primitive {przym.}
Są to raczej obyczaje dzikich, pierwotnych plemion. Nie powinniśmy się na to godzić.
Such slaughter is, rather, a custom of savage and primitive tribes, and we should not agree to it.
I pamiętam, że miałem niesamowite poczucie, że ten pacjent i ja powróciliśmy do tego pierwotnego rytuału, w którym ja miałem rolę i pacjent miał swoją rolę.
And I remember having a very eerie sense that the patient and I had slipped back into a primitive ritual in which I had a role and the patient had a role.
Rodzą się więc pytania, dlaczego ludzie inteligentni, wykształceni, w stosunku do zwierząt zachowują się często jak ludy pierwotne, skazane na walkę o byt.
This gives rise to further questions, as to why the behaviour of intelligent and educated people towards animals is often like that of primitive tribes, condemned to fight for their existence.

Przykłady użycia - "pierwotny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJuż nie mówię, że pierwotny projekt tego sprawozdania był absolutnie mętny.
I shall pass over the fact that the preliminary draft of this report was totally muddled.
PolishPrzede wszystkim, zaczęłam postrzegać miłość jako popęd, pierwotny popęd do łączenia się w pary.
Foremost, I have come to think that romantic love is a drive, a basic mating drive.
PolishPrzedarł się przez pierwotny gąszcz, usiadł obok 400-letniego drzewa i usnął.
He went through this old-growth forest and sat up beside this 400-year-old culturally modified tree and went to sleep.
PolishMogą to być osoby, które urodziły się z brakiem przeciwciał (pierwotny zespół niedoboru odporności, PNO).
These can be people who are born with a lack of antibodies (primary immunodeficiency syndrome, PID).
PolishNie wykazano różnicy w skutkach leczenia analizując płeć pacjentów, wiek i pierwotny poziom frakcji LDL- C.
There was no evidence of a difference in the treatment effect by patient's gender, age, or baseline LDL-C level.
PolishPierwotny punkt końcowy stanowił odsetek chorych, u których uzyskano wydłużenie fazy ON o godzinę lub dłużej (patrz Tabela 1).
The primary outcome was the proportion of patients with a 1 or more hour increase in ON time (see Table 1).
PolishNa pierwotny punkt końcowy skuteczności leku składały się potwierdzone objawowe nawracające VTE nie n
The primary efficacy endpoint was the composite of confirmed symptomatic recurrent non-fatal VTE and fatal VTE reported up to Day 97.
PolishUważam, że nawet ulepsza pierwotny tekst.
PolishLeczenie zapobiegało występowaniu nowych przypadków sercowo- naczyniowych (pierwotny punkt końcowy) z względnym zmniejszeniem ryzyka wynoszącym 22 % (CI:
New cardiovascular events (primary endpoint) were prevented, with relative risk reductions of 22% (CI:
PolishTabela 2 Pierwotny punkt końcowy:
Polishpęcherzyk jajnikowy pierwotny
PolishNa pierwotny punkt końcowy skuteczności leku składały się potwierdzone objawowe nawracające VTE nie powodujące zgonu i VTE kończące się
The primary efficacy endpoint was the composite of confirmed symptomatic recurrent non-fatal VTE and fatal VTE reported up to Day 97.
PolishHiperaldosteronizm pierwotny:
PolishPierwotny hiperaldosteronizm:
PolishPierwotny ” test statystyczny dla „ odpowiedzi ” był testem tendencji CR w porównaniu do PR w porównaniu do braku odpowiedzi (p < 0, 0001).
The “ primary” statistical test for “ response” was the trend test of CR versus PR versus non-response (p < 0.0001) Abbreviations:
PolishPod koniec okresu dużo zyskałem; było to zaskoczeniem dla mnie i dla każdego innego, biorąc pod uwagę mój pierwotny sceptycyzm.
I turned out at the end of the period of time with a profit, which was a surprise to me and to everybody else, given my earlier reluctance in that area.
PolishW badaniu Tibial Nonunion porównano preparat Osigraft i autoprzeszczep, a pierwotny punkt końcowy określający skuteczność wyznaczono na 9 miesięcy po leczeniu.
The Tibial Nonunion pivotal trial compared Osigraft with autograft, with a primary efficacy endpoint at 9 months post-treatment.
PolishPo przełączeniu właścicieli pierwotny właściciel będzie miał dostęp do dokumentu jako redaktor (ale nowy właściciel może go tego prawa pozbawić).
After you switch owners, you'll have access to the doc as an editor (but the new owner can take it away!). Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
PolishMiędzy 2009 a 2011 r. kraje strefy euro zmniejszyły wskaźnik deficytu do PKB średnio o 2,3 pkt proc. i poprawiły deficyt pierwotny o ok. 2½ pkt proc.
From 2009 to 2011, euro area countries, on average, reduced the deficit-to-GDP ratio by 2.3 percentage points, and the primary deficit improved by about 2½ percentage points.
PolishHiperaldosteronizm pierwotny Produktu Diovan nie należy stosować u pacjentów z pierwotnym hiperaldosteronizmem z uwagi na zahamowanie aktywności układu renina- angiotensyna u tych osób.
Primary hyperaldosteronism Patients with primary hyperaldosteronism should not be treated with Diovan as their renin-angiotensin system is not activated.