"pewny" - angielskie tłumaczenie

PL

"pewny" po angielsku

volume_up
pewny {przym. m.}

PL pewny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

1. ogólne

volume_up
sure {przym.}
Jestem pewny, że zostanie ono jutro przegłosowane jednomyślnie.
I am sure that it will probably be voted for unanimously tomorrow.
. - Jestem pewny, że coś naprawdę zostanie zrobione.
. - I am sure that something really will be done.
Nie jestem pewny, czy należy pogratulować panu posłowi Cashmanowi.
I am not sure whether congratulations are in order for Mr Cashman.
pewny (też: zapewniony, zagwarantowany)
volume_up
assured {przym.} (guaranteed)
Traktat lizboński teraz dowodzi, że Europa jest gotowa, ufna i pewna siebie.
The Lisbon Treaty now demonstrates that Europe is ready, confident and self-assured.
Zatem mogą być Państwo pewni, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, działania zostaną podjęte.
So rest assured that action will be taken, if necessary.
Mogą państwo być pewni, że Komisja bardzo pilnie śledzi tę sytuację.
You can be assured that the Commission is following this situation very closely.
pewny (też: określony, ustalony, pewien, jakiś)
volume_up
certain {przym.}
Jestem pewny, że obywatele też będą podzielać to odczucie.
I am certain that citizens will feel that way, too.
Jestem absolutnie pewny, że jeśli do tego dopuścimy, to będzie to sprzeczne z unijnym prawem o konkurencji.
I am absolutely certain that it will be contrary to EU competition law if this goes ahead.
Przyczynia się to do pewnej spójności, która będzie ważna w dalszych pracach.
This makes for a certain consistency, and that is important for later use as well.
pewny (też: pewny siebie, przekonany)
volume_up
confident {przym.}
Teraz, kiedy przeczytałem dokumenty negocjacyjne, jestem pewny i spokojny.
I feel reassured and confident now that I have read the negotiation documents that we have received.
Powinien być przecież pewny, że uzyska podobny wynik.
After all, he should be confident that he will get a similar result.
Jestem pewny, że w branży zostaną podjęte szybkie działania.
I am confident that the industry will act quickly.
pewny (też: gotowy, ustalony, rutynowy)
pewny (też: niezawodny, godny zaufania)
pewny (też: murowany)
volume_up
ironclad {przym.} [przen.] (guarantee)
pewny (też: niezawodny)
volume_up
sure-fire {przym.}
W sytuacji gwałtownie rosnącej liczby ujawniających się nowych kryzysów potrzebujemy szybkich i pewnych decyzji.
With an exponential number of new crises emerging, we need swift and sure-fire decisions.
pewny (też: niesłabnący)
pewny (też: pozytywny, przekonany, dodatni)
volume_up
positive {przym.}
Byłem pewny, że skoro możemy stworzyć rzeczy udające życie, możemy pójść krok dalej.
So I was positive that, if somehow we can make things mimic life, let's go one step further.
Choć rozwój wypadków był w pewnej mierze pozytywny, wiele pozostaje do zrobienia.
There have been some positive developments, but equally there is more to be done.
Pewne aspekty są faktycznie pozytywne, ale nie będę się nimi ponownie zajmować.
There are some positive aspects, but I have no need to go over them again.
pewny (też: efektywny, murowany)
volume_up
surefire {przym.} [pot.]
W sytuacji gwałtownie rosnącej liczby ujawniających się nowych kryzysów potrzebujemy szybkich i pewnych decyzji.
With an exponential number of new crises emerging, we need swift and sure-fire decisions.
pewny (też: ciągły, stały, równy, miarowy)
volume_up
steady {przym.}
W związku z tym z pewnym zadowoleniem pragnę zwrócić uwagę na to, że statystyki ponownie wskazują na stały napływ petycji.
I therefore wish to point out with some enthusiasm that the statistics once more show a steady flow of petitions.
Komisja podziela ten pogląd; EBC pod kierownictwem prezesa Jean-Claude'a Tricheta, pokonał tę trudną sytuację sprawnie i pewnym krokiem.
The Commission shares this view; the ECB, under the leadership of President Jean-Claude Trichet, has navigated in this difficult situation skilfully and with a steady hand.
Pewny i ekologicznie racjonalny recykling statków (debata)
Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships (debate)
Ja tylko...... sprawdzam ciśnienie w oponach żeby być pewny, że jest w porządku.
I was just... checking the air in the tyre to make sure it's safe.
Obywatele muszą wiedzieć, że systemy przeszczepów są bezpieczne i pewne.
Citizens need to know that transplantation systems are safe and reliable.

2. "osoba"

pewny (też: pewny siebie)
volume_up
assured {przym.}
Traktat lizboński teraz dowodzi, że Europa jest gotowa, ufna i pewna siebie.
The Lisbon Treaty now demonstrates that Europe is ready, confident and self-assured.
Zatem mogą być Państwo pewni, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, działania zostaną podjęte.
So rest assured that action will be taken, if necessary.
Mogą państwo być pewni, że Komisja bardzo pilnie śledzi tę sytuację.
You can be assured that the Commission is following this situation very closely.

3. Ekonomia

pewny (też: mocny)
volume_up
sound {przym.}
Pewny i ekologicznie racjonalny recykling statków (debata)
Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships (debate)
That would certainly be a sound instrument.
Cele i deklarowane cele są sensowne, ale pozostają pewne wątpliwości.
The aims and stated aims are sound, but certain ambiguities remain.

Przykłady użycia - "pewny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJestem pewny, że w nadchodzących tygodniach osiągniemy zadowalający rezultat.
I am convinced that over the weeks to come we will achieve a satisfactory result.
PolishOczywiście, z czasem, jestem coraz bardziej pewny tego, że idę w dobrym kierunku.
Obviously, over time I have a lot more confidence that it's going to be OK.
PolishPrzyszłość gospodarki rolnej oraz WPR muszą zagwarantować rolnikom realny i pewny dochód.
The future of farming and the CAP must provide farmers with a viable secure income.
PolishZwiązek kliniczny jednak nie jest pewny i nie przeprowadzono badania u pacjentów.
The clinical relevance of these findings is uncertain as this has not been studied in patients.
PolishJestem też pewny, że technologia będzie się rozwijać i tym samym podnosić się będzie standard życia.
We've gone beyond the capacity of the human mind to an extraordinary degree.
PolishCzęstość występowania poniżej 5 % (stopień 3 lub 4, związek z leczeniem możliwy, prawdopodobny lub pewny):
Incidence of less than 5 % (Grade 3 or 4, possibly, probably, or definitely related):
PolishJestem całkowicie pewny, że zachowa swoją pozycję również w przyszłości.
I am absolutely convinced that it will continue to be so.
Polishs Jeśli pacjent samodzielnie wykonuje zastrzyki leku Viraferon, musi być pewny, że przepisana dawka jest
Your doctor has determined the exact dosage for administration of Viraferon according to your individual needs.
PolishI podobało się to królowi, i posłał mię, gdym mu zamierzył pewny czas.
PolishKonkluzje te przysłużyły się również bardzo mocno mnie samej, wyznaczając pewny kurs na kolejne miesiące.
The conclusions, of course, will also be of great help to me, in providing me with a clear steer for the months to come.
PolishNie ma czegoś takiego jak dług pewny lub zagrożony; należy koniecznie powstrzymać ciągły wzrost długu narodowego.
in writing. - (DE) There is no such thing as good or bad debt; the continual rise in national debt must be stemmed.
PolishOczywiście istnieje różnica między inwestycjami a konsumpcją, ale w którymś momencie zbyt duży dług pewny staje się długiem zagrożonym.
Of course investment is different to consumption, but at some point too much good debt becomes bad debt too.
PolishJestem pewny, że czytelne i łatwe w stosowaniu przepisy będą przede wszystkim przyczyniać się do większej zgodności z prawem.
I am convinced that understandable rules which are easy to apply will first and foremost foster compliance with the law.
PolishCzy istnieje coś takiego jak dług pewny?
PolishDlatego może pan być pewny, że będziemy bardzo krytyczni wobec dalszego zwiększania budżetu na rok 2011 i lata następne.
Therefore, you can be assured that we shall be very critical of further increases in the budgets for 2011 and subsequent years.
PolishŻywność drożeje, własnej mamy coraz mniej, a import jest coraz bardziej drogi i coraz mniej pewny.
Foodstuffs are becoming more expensive, we have less and less food of our own, and imports are becoming increasingly expensive and increasingly less secure.
Polishoto im ci prorocy mówią: Nie oglądacie miecza, a głód nie przyjdzie na was, ale pokój pewny dam wam na tem miejscu.
behold, the prophets say unto them, Ye shall not see the sword, neither shall ye have famine; but I will give you assured peace in this place.
PolishPrzytem rozkazał im Mojżesz, mówiąc: Na początku każdego siódmego roku, w pewny czas roku odpuszczania, w święto Kuczek;
And Moses commanded them, saying, At the end of [every] seven years, in the set time of the year of release, in the feast of tabernacles,
PolishWięc mówię, trzymając rękę na buzi, bo mój oddech musi być stuprocentowo pewny.
So I say to the baby, holding my hand over my mouth because my breath must be 100 proof, I say to the baby, 'Sir or Madam, what is your considered opinion of the human species?'
PolishWłaściwie nawet nie możesz być pewny co do nazwy państwa. ~~~ Słowo "Indie" pochodzi od rzeki Indus, która płynie przez Pakistan.
In fact, you can't even take the name of the country for granted, because the name "India" comes from the river Indus, which flows in Pakistan.