"patrzeć" - angielskie tłumaczenie

PL

"patrzeć" po angielsku

volume_up
patrzeć {czas. ndk}

PL patrzeć
volume_up
[patrzę|patrzyłbym] {czasownik niedokonany}

Musimy patrzeć w przyszłość, musimy patrzeć na traktat lizboński.
We must look to the future, we must look to the Treaty of Lisbon.
Ghana nauczyła mnie, żeby inaczej patrzeć na ludzi a inaczej na siebie.
Ghana taught me to look at people differently and to look at myself differently.
Zamiast patrzeć na zewnątrz, patrzymy do wnętrza.
So what we need to look now is, instead of looking outward, we look inward.
Więc zacząłem patrzeć na świat zupełnie inaczej i stało się to moją obsesją.
So I started to see the world in a completely new way and I became obsessed with this.
Możemy jednak nadal patrzeć w niebo i przewidywać.
But if we want to look at the sky and see predictions, we still can.
Albowiem jakożbym mogła patrzeć na to złe, któreby przyszło na lud mój?
for how can I endure to see the evil that shall come unto my people?
Bo sprawiedliwy Pan, sprawiedliwość miłuje, na szczerego patrzą oczy jego.
For Jehovah is righteous; he loveth righteousness: The upright shall behold his face.
Miły mój podobny jest sarnie, albo młodemu jelonkowi; oto on stoi za ścianą naszą, wygląda z okien, patrzy przez kraty.
My beloved is like a roe or a young hart: Behold, he standeth behind our wall; He looketh in at the windows; He glanceth through the lattice.
A gdym ja Danijel patrzył na to widzenie, i pytałem się o wyrozumieniu jego, tedy oto stanął ktoś podle mnie, na wejrzeniu jako mąż.
And it came to pass, when I, even I Daniel, had seen the vision, that I sought to understand it; and, behold, there stood before me as the appearance of a man.
Nie możemy po prostu patrzeć, jak przekraczane są granice, które po drugiej wojnie światowej uznaliśmy za nieprzekraczalne.
We cannot simply observe how lines considered insurmountable after World War II are crossed.
Zamiast głowić się nad ich rozwiązaniem chcę byście przez moment pomyśleli o intuicji i instynktach które przelatują przez wasze głowy i serca kiedy na nie patrzycie.
Rather than try to figure them out, I'm going to ask you to consider for a moment the intuitions and the gut instincts that are going through your head and your heart as you look at them.
A cytra, i lutnia, bęben i piszczałka, i wino bywa na biesiadach ich; ale na sprawy Pańskie nie patrzą, a na uczynki rąk jego nie oglądają się.
And the harp and the lute, the tabret and the pipe, and wine, are [in] their feasts; but they regard not the work of Jehovah, neither have they considered the operation of his hands.
Musimy tego bardzo przestrzegać i w tym zakresie patrzeć na ręce naszym partnerom z Kosowa.
We have to strictly adhere to these principles and, in this regard, keep a careful eye on our partners in Kosovo.
Przyjemnie było patrzeć, jak sprawnie postępowała praca przygotowawcza dotycząca tej sprawy.
When preparations were being made regarding this issue, it was a joy to observe how well this work progressed.
Przepowiedział, że bieżąca sytuacja sprawi, iż obywatele będą patrzeć na europejską elitę polityczną z cynizmem i pogardą.
He predicted that the current situation will cause the citizens to regard the European political elite with cynicism and contempt.
Nie powinniśmy jednak patrzeć na to zjawisko w zbyt ponurym świetle.
However, we should not view all of this in too negative a light.
Uważam, że nie musimy patrzeć na sprawy aż tak pesymistycznie.
I believe that we do not need to take such a pessimistic view of things.
Stanie się to tylko wtedy, kiedy będziemy patrzeć z długoterminowej perspektywy i szybko działać.
This will only happen if we can take a long-term view and act quickly.
Nie możemy siedzieć z założonymi rękoma i bezczynnie patrzeć na to, co się dzieje.
We must not sit back and watch this happen and do nothing about it.
Europa nie może po prostu siedzieć z boku i patrzeć, jak kryzys wyniszcza przemysł motoryzacyjny.
Europe cannot just sit by and watch while the motor industry is in crisis.
Można patrzeć, jak przejeżdżają pociągi, lub można pracować.
You can watch the trains go by or you can work.

Przykłady użycia - "patrzeć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNie możemy sobie pozwolić na błędy: musimy patrzeć na sprawę imigracji realistycznie.
Let there be no mistake: we must be realistic in addressing the issue of immigration.
PolishJednakże trzeba krytycznie patrzeć na wpływ takiego rozwoju sytuacji.
However, it is necessary that we pass a critical eye over its development impacts.
PolishI ostatnia uwaga: proszę nie patrzeć na imigrację jako na kłopot.
I should like to add a final comment. Immigration should not be seen as a problem.
PolishBędziecie patrzeć na jeden z najbardziej wysokojakościowych materiałów znanych człowiekowi.
You'll be seeing one of the most high-performance materials known to man.
PolishNie możemy czekać i patrzeć bezradnie, jak głód zabija więcej ofiar.
We cannot keep waiting, watching helplessly as hunger kills more victims.
PolishRosja jest dla nas zbyt ważnym krajem, by nie patrzeć z niepokojem na to, co się w tym kraju dzieje.
During the Communist period, it was not freedom of speech that was the problem.
PolishNie możemy patrzeć w milczeniu, gdy rząd morduje swoich własnych obywateli.
We, my friends, cannot simply stand by in silence while a government murders its own citizens.
PolishTo była, jakby nie patrzeć, najbardziej niesamowita rzecz jaką odkryłem.
It was the most amazing thing that I ever discovered, pretty much.
PolishStaraliśmy się dojść do źródła problemu, zamiast patrzeć na już istniejące rozwiązania.
We tried to understand the root of the problem rather than being biased by what already exists.
PolishAle jakby nie patrzeć na to, wiecie, te cyfry nie mają żadnego sensu.
But however you put it, you know, the numbers do not make any sense.
PolishSarajewa nie należy zniechęcać, ale należy władzom w Sarajewie patrzeć na ręce.
We should not discourage Sarajevo but, at the same time, we should keep an eye on the authorities there.
PolishPowinniśmy także postarać się patrzeć obiektywniej na te kwestie w Europie.
We also need to try and act in a way where we are becoming more objective in these matters in Europe.
PolishCałkowicie przyjmując tę filozofię, zacząłem patrzeć na wiele problemów nieco inaczej.
Having totally absorbed this philosophy, I started looking at a lot of problems a little differently.
PolishNa zmiany w treści zawsze należy patrzeć w kontekście całościowym.
Changes to the content must always be seen in the overall context.
PolishEuropa ma więc wiele powodów, aby z ufnością patrzeć w przyszłość.
So Europe has every reason to approach the future with confidence.
PolishTylko w ten sposób będziemy mogli patrzeć na przyszłość z ufnością.
This is the only way we can face the future with certainty.
PolishKobiety nie powinny szukać jej całymi dniami patrzeć, jak dzieci umierają.
We need water. ~~~ And women shouldn't have to spend four hours a day looking for it, or watching their kids die.
PolishPrzyjemnie było patrzeć, jak sprawnie postępowała praca przygotowawcza dotycząca tej sprawy.
When preparations were being made regarding this issue, it was a joy to observe how well this work progressed.
PolishNa zabawę można też patrzeć w sposób, który chcę tu również podkreślić, jest to zabawa z przeszłością.
Now, there is a way of looking at play that I also want to emphasize here, which is the play history.
PolishMamy przed sobą świat, na który nie powinniśmy patrzeć jak na podzielony.
and then it will continue forward like this.