"płynąć" - angielskie tłumaczenie

PL

"płynąć" po angielsku

volume_up
płynąć {czas. ndk}

PL płynąć
volume_up
[płynę|płynąłbym] {czasownik}

Pomimo wysiłków EIB, wiemy, że kredyty nadal nie zaczęły płynąć.
Despite the efforts of the EIB, we know that credit still has not started to flow again.
Będzie się przemieszczać, płynąć przez kolejne otwory, rozprzestrzeniać się.
It distributes itself, flows through further holes, distributes itself.
W rzeczywistości około 12 elektronów może płynąć w taki sposób.
In fact, there's about 12 electrons can all be flowing this way.
płynąć (też: wpłynąć, żeglować)
volume_up
to sail {czas.}
Którzy nam też wielką uczciwość wyrządzali, a gdyśmy precz płynąć mieli, nakładli nam, czego było potrzeba.
who also honored us with many honors; and when we sailed, they put on board such things as we needed.
A tam setnik znalazłszy okręt Aleksandryjski, który płynął do Włoch, wsadził nas weń.
And there the centurion found a ship of Alexandria sailing for Italy; and he put us therein.
Moratorium oznacza więcej statków płynących do europejskich wybrzeży, a więc więcej zagrożeń dla środowiska naturalnego.
A moratorium means more ships sailing to European coasts and, therefore, more danger to the environment.
Można to zrobić płynąc tuż pod powierzchnią.
The only way you can do that is to not swim on top of the water.
Za dwa dni wejdziesz na tę górę i zamiast płynąć szybko, popłyniesz jak najwolniej.
We want you to walk up the mountain in two days' time, and instead of swimming fast, swim as slowly as possible.
Razem będziemy płynąć dalej, albo zatoniemy.
We will swim or sink together.
płynąć (też: spłynąć, kąpać, kapnąć)
volume_up
to distil [distilled|distilled] {czas.} [Bryt.] (tears)
płynąć (też: spłynąć, kąpać, kapnąć)
volume_up
to distill [distilled|distilled] {czas.} [Amer.] (tears)
Zebrane w dni pochmurne płyną jak gdyby na wietrze.
The cloudy ones float along as if they're on a breeze.
Azot po prostu płynie w naszej krwi i tkankach, jest to norma, tak jesteśmy zaprojektowani.
The nitrogen just sort of floats around in our blood and tissues, and that's all fine, that's how we're designed.
płynąć (też: minąć, mijać, przeminąć, przemijać)
Wykazujemy, że tuńczyki ze strony zachodniej płyną na stronę wschodnią.
And now we're showing that tunas on the western side go to the eastern side.
Lamny płyną w dół, aby rozmnożyć się w tropikach i udają się do Monterey.
Salmon sharks go down to the tropics to pup and come into Monterey.
Może dostać się do środka jeśli zwiększy nacisk, by naprawdę poczuć fale krwi płynące wewnątrz.
He can go inside, push inside of the heart, and really feel how the valves are moving.
płynąć (też: popłynąć, pływać, popływać)
volume_up
to paddle [paddled|paddled] {czas. nieprzech.} (swim)
płynąć (też: minąć, mijać, zdać, przekazać)
Można odnieść wrażenie, że czas nad Bosforem płynie bardzo wolno.
One might well conclude that time passes very slowly in the region of the Bosporus.
Dlatego nie poprzestajemy na dostarczaniu żywności, ale także upewniamy się, że matki są odpowiednio wspierane i uświadamiamy im korzyści płynące z karmienia piersią.
And so today we focus on not just passing out food, but making sure the mothers have enough enrichment, and teaching them about breastfeeding.
Statek płynie z portu znajdującego się na wodach terytorialnych jednego państwa do drugiego, po drodze przepływając przez wody terytorialne innych państw lub wody międzynarodowe.
A ship sails from a port in the territorial waters of one state to another, on the way passing through the territorial waters of other states or international waters.
Gdzieś tutaj potok albo strumień płynie przez ten obszar.
Somewhere a stream or a rivulet is running through here.
Jak woda w strumieniu: ciągle płynie.
It's like the water of the stream; it never sits still.

Synonimy (polski) dla "płynąć":

płynąć

Przykłady użycia - "płynąć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishBeztrosko koloryzując, pozwala płynąć temu, co drastyczne, zepsute, plugawe.
With blithe hyperbole, he avails himself of a drastic, coarse and smutty style.
PolishBędzie się przemieszczać, płynąć przez kolejne otwory, rozprzestrzeniać się.
It distributes itself, flows through further holes, distributes itself.
PolishOczywiście dobry przykład w tym zakresie powinien płynąć z procedury zamówień publicznych.
Of course, the public procurement process should set a good example in this respect.
PolishZamiast płynąć w stronę skał izolacji, wspólnie nakreślmy kurs współpracy.
Instead of heading for the rocks of isolation, let us together chart the course of cooperation.
PolishMówiąc o różnych ideach --- jego ideą było, że muzyka powinna płynąć z serca.
And we talk about different ideas -- he had this idea that he thought music should be from the heart.
PolishWzmiankuje się o korzyściach, ale nie wskazując dokładnie w sprawozdaniu, skąd mogłyby one płynąć.
Benefits are mentioned without this report making it clear where they could come from.
Polish(SK) Po trzęsieniu ziemi na Haiti zaczęła natychmiast płynąć międzynarodowa pomoc humanitarna.
(SK) The earthquake in Haiti was immediately followed by international humanitarian assistance.
PolishW rzeczywistości około 12 elektronów może płynąć w taki sposób.
In fact, there's about 12 electrons can all be flowing this way.
PolishPowiedziałem sobie, że muszę płynąć powoli.
And I can't begin to tell you how good I felt when I came to the other side.
PolishStatek miał płynąć do Kanady lub Australii.
They got on and didn't know where they were going, and ended up in Canada.
PolishKtórzy nam też wielką uczciwość wyrządzali, a gdyśmy precz płynąć mieli, nakładli nam, czego było potrzeba.
who also honored us with many honors; and when we sailed, they put on board such things as we needed.
PolishChciałem płynąć na wysokości 5300 m npm. Stamtąd już tylko dwa kroki do nieba.
PolishJak inaczej może płynąć światło?
If there is a cone of light coming into my eye, what do I see?
PolishUważam, że pomoc międzynarodowa powinna płynąć bezpośrednio do władz afgańskich, omijając pośredników.
I believe that international aid should be channelled directly to the Afghan authorities, thereby circumventing intermediaries.
PolishKryzys finansowy pokazał, że w burzliwych czasach lepiej płynąć dużym, bezpiecznym statkiem niż małą łódką.
The financial crisis has shown that, in times of turbulence, it is better to be in a large, safe ship than in a small boat.
PolishDotyczy to Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu i jest także główną nauką, która powinna płynąć ze strategii lizbońskiej.
This goes for the Stability and Growth Pact, and is also the main lesson to be learnt from the Lisbon Strategy.
PolishWtedy nagle muzyka zaczęła płynąć.
And suddenly, the music took off. ~~~ It took flight.
PolishAle ten pogląd nie pasuje coraz bardziej, bo pomysły zaczynają wędrować w górę rurociągu, płynąć od klientów, którzy są często szybsi, niż producenci.
The ideas are coming back from the consumers, and they're often ahead of the producers.
PolishTak więc musiałam tylko rozejrzeć się po łodzi i wymyślić, co nadaje się do użycia jako wiosła, żebym mogła dalej płynąć.
So I just had to look around the boat and figure out what I was going to use to fix up these oars so that I could carry on.
PolishPłynąc w zamglonych goglach, 60 ruchów na minutę, trudno się na czymś skupić, niewiele widać.
You know, you're swimming with the fogged goggles, you're swimming at 60 strokes a minute, so you're never really focused on anything, you don't see well.