"płatności" - angielskie tłumaczenie

PL

"płatności" po angielsku

volume_up
płatności {niemęskoos.}

PL płatności
volume_up
{niemęskoosobowy}

1. ogólne

płatności (też: wpłaty)
Inaczej mówiąc, błędy występują nie w 36 % płatności, ale w 36 % płatności w próbce.
In other words, it is not 36% of the payments that are in error, but 36% of the payments in the sample.
Limitowanie płatności jednolitych musiałoby być surowe, aby mogło być skuteczne.
To be effective, the capping of single farm payments will need to be severe.
Płatności bezpośrednie stanowią uprawnione źródło dochodów rolników europejskich.
Direct payments are a legitimate source of income for Europe's farmers.
Niekiedy EBC jest wręcz wymieniony jako bank obsługujący płatności lub transakcje.
However, the ECB accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the material on this website.

Przykłady użycia - "płatności" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishKomisja Europejska wzywa do zwiększenia oddzielenia płatności od wielkości produkcji.
The Commission is calling for increased decoupling of aid from production.
PolishDalszy przebieg zwrotu będzie zależał od sposobu płatności w AdWords:
Then, based on how you've paid for AdWords, here's what you can expect:
PolishPo pierwsze całkowite oddzielenie płatności od produkcji obniża produkcję.
First, it is certain that complete decoupling lowers production.
PolishUnia musi nieuchronnie zrealizować płatności, które obiecywała uregulować.
The Union must inevitably pay what it has promised to pay.
PolishNie ma już powiązania z produkcją żywności, jako że płatności zostały uniezależnione od wielkości produkcji.
There is no longer any linkage with food production because they are decoupled.
PolishDlatego UE musi usilniej próbować odzyskiwać nienależne płatności.
Therefore, it is very important that the EU tries harder to recover funds paid out incorrectly.
PolishOddzielenie płatności od wielkości produkcji okazuje się w dużej mierze skuteczne.
Decoupling has, to a large extent, been successful.
PolishPierwszy przykład: trzydziestodniowy termin płatności dla przedsiębiorstw, którego się domagam.
First example: I call for companies to be paid within 30 days.
PolishCałkowite oddzielenie płatności od produkcji naraża na szwank wiele rodzajów produkcji.
Total decoupling jeopardises many kinds of production.
PolishJestem przekonany, że owo wyrównanie poziomu płatności między państwami członkowskimi jest nieuchronne.
I am convinced that the equalisation of subsidy levels between Member States is inevitable.
PolishAby dodać lub edytować informacje dotyczące wysyłki albo płatności, zaloguj się na swoje konto z komputera.
To add or edit shipping or billing information, sign in to your account from a computer.
PolishPłatności w AdWords możesz dokonywać na kilka sposobów.
When it comes to paying for AdWords, you've got many choices.
PolishChcemy zrezygnować z historycznych i indywidualnych wartości referencyjnych na rzecz płatności obszarowych.
We are seeking to move away from historical and individual references towards area-based premiums.
PolishKwota ta jest małą częścią zawieszonej płatności, która opiewa na dodatkowe 46 miliony euro.
This represents a small part of the funds that have been suspended, which amount to an additional EUR 46 million.
PolishPani stanowisko w sprawie oddzielenia płatności od produkcji jest również słuszne.
PolishZawsze zachowujemy się tak, jak gdyby oddzielenie płatności od wielkości produkcji miało pozbawić premii naszych rolników.
We always act as if decoupling would deprive tobacco-growers of the premium.
PolishOrdynacja podatkowa określa ogólne zasady płatności.
The Tax Ordinance sets out general rules for paying taxes.
PolishObecne tempo migracji jest zatem zbyt powolne, by osiągnąć masę krytyczną płatności przeniesionych do SEPA do końca 2010 r.
So the current pace of migration is too slow to attain critical mass migration by 2010.
PolishTaka jest idea systemu, w którym przewiduje się oddzielenie płatności od produkcji.
PolishWarunki pracy i płatności dla pracowników sektora włókienniczego, odzieżowego i skórzanego w Chinach nadal są fatalne.
In China, working and pay conditions for textile, garment and leather workers are still abysmal.