"ostrzec" - angielskie tłumaczenie

PL

"ostrzec" po angielsku

EN
volume_up
ostrzec {czas. dk}

PL ostrzec
volume_up
{czasownik}

Jednakże chciałbym ostrzec przez nadużywaniem przejrzystości.
However, I would like to warn about the abuse of transparency.
Chciałbym poważnie ostrzec przed nadmierną regulacją w tej dziedzinie.
I would seriously warn against overregulation here.
(SK) Pragnę państwa ostrzec, iż przedstawiciele Węgier usiłują prowokować Słowację.
(SK) I would like to warn you that representatives of Hungary are attempting to provoke Slovakia.

Synonimy (polski) dla "ostrzec":

ostrzec

Przykłady użycia - "ostrzec" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMuszę tu Pana ostrzec, Panie Komisarzu: chcę, aby odbyło się zgodnie harmonogramem.
I have a warning to give, Commissioner: I want to see this happen on schedule.
PolishJeżeli miałby się powtórzyć, proszę przynajmniej wyraźnie nas ostrzec.
Should it ever be repeated, please at least give us plenty of warning.
PolishMuszę tutaj ostrzec: korzystanie z Internetu jest czymś, czego nie można kontrolować.
I have to introduce a caveat here: the use of the internet is something that you cannot control.
PolishChciałbym tylko ostrzec inne grupy, że będziemy prosić o przeniesienie tego głosowania.
I only wish to forewarn the other groups that we shall be asking for this postponement of the vote.
PolishWreszcie pragnę ostrzec przed fundamentalistycznym stosowaniem zasady pomocniczości.
Finally, I would like to give a warning about fundamentalist application of the principle of subsidiarity.
PolishNależy ostrzec pacjentów stosujących dietę z niską zawartością potasu.
Patients on a low potassium diet should be cautioned.
Polishostrzec o możliwości wystąpienia tych działań niepożądanych.
Patients should be warned about these possible side effects.
PolishMusimy ostrzec nowych przywódców, że zbrodnie tego rodzaju muszą zostać zbadane i ukarane.
We need to send out a clear signal to the new leaders that crimes of this kind must be investigated and punished.
PolishNależy ostrzec pacjentów, aby nie spożywali żadnych napojów alkoholowych jednocześnie z hydroksymaślanem sodu.
Patients should be warned against the use of any alcoholic beverages in conjunction with sodium oxybate.
PolishChciałabym także ostrzec przed pewnym niebezpieczeństwem związanym z dyskusją o nowych środkach własnych.
I would also like to issue a warning about a certain danger related to the discussion about new own resources.
PolishChcę ostrzec obywateli, by mieli się na baczności.
I should like to put the citizens on their guard here.
Polish"Czy mój lekarz mógł mnie wcześniej ostrzec?"
I started asking my questions, "Well, why me?" "Why now?" "Why here?" ~~~ "Could my doctor have warned me?"
PolishNale y ostrzec pacjentów, e alkohol mo e nasila senno powodowan przez rodki przeciwcholinergiczne, takie jak oksybutynina.
Patients should be informed that alcohol may enhance the drowsiness caused by anticholinergic agents such as oxybutynin.
PolishNależy ostrzec pacjentów o możliwości niekorzystnego wpływu senności na zdolność wykonywania czynności złożonych, takich jak prowadzenie pojazdów.
Patients must be cautioned that somnolence can affect performance of skilled tasks, such as driving.
PolishMuszę was ostrzec: sens w jakim mój światopogląd jest optymistyczny, zawsze był bardzo subtelny, czasem nawet trudno jest go dostrzec.
PolishChciałbym go przed tym ostrzec.
PolishPonadto musimy ostrzec Hamas.
PolishPragnę ostrzec przed tym Parlament Europejski i Komisję Europejską i mam nadzieję, że to pomoże uniemożliwić realizację takich zamiarów.
I am warning the European Parliament and European Commission of this as I hope that this will help deter such intentions.
Polishostrzec, aby podczas obsł maszyn, w tym pojazdów mechanicznych zachowali szczególną ugi ostroż ć noś.
General CNS activity Caution should be exercised in patients who consume alcohol or receive medicinal products that can cause central nervous system depression.
PolishChciałbym tylko ostrzec, że w tym obszarze i w tym procesie musimy respektować zasadę pomocniczości i kompetencji krajowych.
I just want to sound the slight warning note that we must respect subsidiarity and national competences in this area and in this process.