"organizować" - angielskie tłumaczenie

PL

"organizować" po angielsku

PL organizować
volume_up
[organizuję|organizowałbym] {czasownik niedokonany}

organizować
Dlatego też członkowie społeczności mają prawo organizować się i lobbować w celu realizacji swoich interesów.
It is therefore legitimate that members of society organise and lobby for their interests.
Oprócz tego będziemy organizować specjalnie ukierunkowane kampanie informacyjne.
We will, in addition, be organising special targeted and focused information campaigns.
Innymi słowy, brakuje nam podstawy prawnej, by organizować ochronę mniejszości.
In other words, we do not have a legal basis for organising the protection of minorities.
Jeśli spojrzycie na ich tradycyjne systemy, Afrykanie organizują swoje państwa na dwa typy.
If you look into their traditional systems, Africans organize their states in two types.
Zaczęliśmy organizować zloty takich pasjonatów, podczas Maker Faire.
We have begun organizing makers at our Maker Faire.
He keeps organizing.
The other things that religions do is to arrange time.
Pani Przewodnicząca! W ubiegłym roku w mojej parafii spotkałam człowieka, który organizował nabożeństwo ku pamięci swego syna.
Madam President, last week, I met a man in my local church who was arranging his son's memorial service.
Wyzwaniom, przed którymi stoi ten kontynent, nie można sprostać poprzez zwoływanie parlamentarnych posiedzeń czy organizowanie jednego szczytu za drugim.
The challenges faced by this continent are not to do with holding parliamentary sittings or arranging one summit after another.
organizować (też: urządzać)
volume_up
to league [leagued|leagued] {czas. nieprzech.} [form.] (together against sb/sth)
organizować (też: ustawić, ustanowić, ustanawiać, urządzić)
Już organizuje się tworzenie sądu nadzwyczajnego, oficjalnie zwanego "sądem specjalistycznym”.
Arrangements are being made to set up an extraordinary court, officially called a 'specialised court'.
Uważam, że jedynym możliwym rozwiązaniem, o czym również państwo wspominali, jest organizowanie struktur i stowarzyszeń.
I think that the only possible response is, as has been said, to set up structures and associations.
Niedobrze stało się również, że decyzję o tym, czy inicjatywy będą organizowane w Internecie, pozostawiono państwom członkowskim.
It is also unfortunate that we have left it to Member States to decide whether or not to set up initiatives online.

Przykłady użycia - "organizować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishOprócz tego będziemy organizować specjalnie ukierunkowane kampanie informacyjne.
We will, in addition, be organising special targeted and focused information campaigns.
PolishInnymi słowy, brakuje nam podstawy prawnej, by organizować ochronę mniejszości.
In other words, we do not have a legal basis for organising the protection of minorities.
PolishA w Chicago właśnie zaczęli organizować ludzi do odśnieżania chodników.
And Chicago just rolled it out to get people to sign up to shovel sidewalks when it snows.
PolishNa przykład przestano organizować testy angielskiego jako języka obcego (testy TOEFL).
The holding of Tests of English as a Foreign Language (TOEFL tests) has been abandoned, for example.
PolishW trakcie kolejnych debat będziemy się starać, aby organizować całość możliwie jak najbardziej sprawiedliwie.
We will try very hard in the coming debates to make the whole thing as fair as possible.
PolishZacząłem organizować zespół, najlepszych ludzi, zapaleńców.
It will take the other nine to make it functional and useful." ~~~ We sort of agreed to disagree.
PolishZaczęliśmy organizować zloty takich pasjonatów, podczas Maker Faire.
We have begun organizing makers at our Maker Faire.
PolishNależy organizować spotkania oficerów łącznikowych z Komisją i przedstawicielami agencji Frontex.
Meetings between these liaison officers and Commission and Frontex representatives should be taking place.
PolishChcemy, aby zobaczyli jak wygląda nasze życie, że warto to życie organizować podobnie jak my je organizujemy.
We want them to see what our life is like, and that it is worth organising life in the way we do.
PolishJeśli jest to tak ważne, czy nie powinniśmy ich dotować, organizować, wspierać w bardziej ustrukturowany sposób?
If this is so critical, do we not need it funded, organized, supported in much more structured ways?
PolishUważam, że to smutne, że musimy organizować jeszcze jedną dyskusję na temat terroryzmu.
Radicalisation and terrorism do not fit with Europe.
PolishSpołeczeństwo musi doceniać i organizować opiekę zapewnianą zarówno przez nieformalnych, jak i zawodowych opiekunów.
The care provided by both informal and professional carers must be appreciated and organised by society.
PolishKolejne będziemy organizować w przyszłości.
PolishW przyszłości Wielka Brytania będzie organizować referendum za każdym razem, gdy UE zaproponuje odebranie władzy tamtejszym wyborcom.
The UK will in future be holding a referendum each time the EU proposes to remove power from its electorate.
PolishNie możemy organizować tam Igrzysk Olimpijskich bez wyraźnego przekazania naszego stanowiska w tej sprawie chińskim władzom.
We cannot have the Olympic Games there without putting this message as forcefully as possible to the Chinese authorities.
PolishObywatele mają prawo organizować demonstracje w granicach prawa, kiedy czują, że rząd działa wbrew ich interesom.
The people are entitled to demonstrate within the limits of the law when they feel that the government is acting against their interests.
PolishKomisarz Rehn powiedział tutaj w istocie, że muszą najpierw uzgodnić budżet, a dopiero potem mogą organizować wybory powszechne.
In fact, Commissioner Rehn here said they had to agree their budget first before they would be allowed to have a general election.
PolishNie przestawał organizować.
PolishNiemniej jednak pragnę zapewnić, że UE będzie nadal uważnie obserwować sytuację w tym regionie oraz organizować pomoc w zależności od potrzeb.
However, I can reassure you that the EU will continue to closely monitor the situation and mobilise assistance if and when necessary.
PolishKomisja nadal będzie organizować wszystkie instrumenty polityczne do pomocy humanitarnej i współpracy w odpowiedzi na sytuację w Czadzie.
The Commission will continue to mobilise all political instruments for humanitarian assistance and cooperation in response to the situation in Chad.