PL opuszczenie
volume_up
{nijaki}

opuszczenie (też: zaniechanie, porzucenie)
opuszczenie (też: porzucenie)
volume_up
dereliction {rzecz.} (abandoning)
opuszczenie (też: rezygnacja)
volume_up
giving up {rzecz.}
opuszczenie (też: odrzucenie, wypowiedzenie)

Przykłady użycia - "opuszczenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrzeprowadzka do innego kraju oznacza opuszczenie systemu opieki zdrowotnej kraju pochodzenia.
Moving to another country means leaving the healthcare system of your country of origin.
PolishOpuszczenie tej debaty przez Radę jest nie do przyjęcia.
It is quite intolerable that the Council should walk out of this debate.
PolishPanu posłowi Daulowi pragnę powiedzieć, że nie chodzi tu o opuszczenie Europy przez Wielką Brytanię.
To Mr Daul, I would like to say that it is not a question of the United Kingdom leaving the EU.
PolishJeśli tego nie zrobimy, przyszłość jest tylko jedna, czyli opuszczenie strefy euro przez słabe państwa.
If we do not do that, there is only one future, which is weak countries leaving the euro area.
PolishJa również zdecydowanie potępiam hiszpańską prezydencję za opuszczenie Izby.
(FI) Mr President, I, too, strongly condemn the Spanish Presidency for walking out of this House.
PolishUnia Europejska potępia działania LTTE uniemożliwiające ludności cywilnej opuszczenie terenu konfliktu.
The European Union has condemned the action of the LTTE in preventing civilians from leaving the conflict area.
PolishZ początku jedyną możliwością zejścia na dno było wczołganie się do maleńkiej łodzi podwodnej i opuszczenie się na dno.
But in the early days, the only way I could get to the bottom was to crawl into a submarine, a very small submarine, and go down to the bottom.
PolishNadszedł czas na opuszczenie naszych stanowisk obronnych i na przesłanie pozytywnego sygnału wszystkim robotnikom największego sektora przemysłu w Europie.
It is time to creep out of our defensive position and to give all the workers in the largest industry in Europe a positive signal.
PolishPonadto opuszczenie funduszu jest jak wyjście z niewoli, jest niemożliwe - już to samo w sobie stanowi naruszenie praw człowieka i swobody wyboru.
Moreover, leaving these funds is like leaving slavery, it is impossible - this in itself is an infringement of human rights and freedom of choice.
PolishMyślę też, że w sytuacji, gdy ludzie są uwięzieni w tej strefie, musimy się sprzeciwić wszelkim aktom przemocy, które uniemożliwiają ludziom opuszczenie strefy walk.
I also think that, in this situation, where the people are trapped in this zone, we must oppose all acts of violence that prevent people from leaving the combat zone.