"opowiadać" - angielskie tłumaczenie

PL

"opowiadać" po angielsku

PL

opowiadać [opowiadam|opowiadałbym] {czasownik niedokonany}

volume_up
Nie mogę wam o tym opowiadać przestałam czytać takie informacje.
I can't tell you anymore about that one because I stopped reading it at the headline.
Dopiero wówczas możemy o niej opowiadać innym.
We also have to comply with the rule of law: after that, we can tell others about it.
Larry Lessig: zatem zaczyna opowiadać nam o tych trzech nagraniach.
Larry Lessig: So what he does is he begins to tell us about these three videos.
[…] Ingo Schulze, urodzony w 1962 roku w Dreźnie, opowiada swoją historię poprzez epizody, które przypominają nieruchome sceny z nienakręconego filmu.
[...]Ingo Schulze, born 1962 in Dresden, narrates his novel in scenes that give the impression of being stills from an unshot film.
Przeczytam państwu proste słowa, jakimi Grossman opowiada o tragedii sprzed wielu lat: "Głód pustoszył cały kraj.
I will read to you the simple words with which Grossman recounted that tragedy of many years ago: 'Starvation raised the country to the ground.
Opowiadam się za cięciem kosztów związanych z funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego.
I am in favour of cutting costs related to the European Parliament.
Tutaj opowiada w filmie dokumentalnym "Afgańska Gwiazda", jak jej bliscy nakłaniali ją, żeby tego nie robiła i powiedzieli, że opuszcza ich dla demokracji.
And here she relates, in the documentary film "Afghan Star," how her friends urged her not to do this and told her that she was leaving them for democracy.
Problemy związane z zarządzaniem budżetem Komitetu nie są tak poważne, by uzasadnić odroczenie absolutorium, dlatego też opowiadamy się za jego udzieleniem.
The problems related to the management of the budget of the Committee are not as serious as to justify the postponement of discharge, therefore we are in favour of granting discharge.

Przykłady użycia - "opowiadać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishBędę wysławiał Pana ze wszystkiego serca mego; opowiadać będę wszysteki cuda twoje.
I will be glad and exult in thee; I will sing praise to thy name, O thou Most High.
PolishNaród narodowi wychwalać będzie sprawy twoje, a mocy twoje opowiadać będą.
One generation shall laud thy works to another, And shall declare thy mighty acts.
PolishMasz parę takich historyjek, które lubisz opowiadać w kółko, i w kółko, i w kółko.
You have several stories that you like to tell over and over and over.
PolishLarry Lessig: zatem zaczyna opowiadać nam o tych trzech nagraniach.
Larry Lessig: So what he does is he begins to tell us about these three videos.
PolishOpowiadać będzie język mój wyroki twoje; bo wszystkie przykazania twoje są sprawiedliwość.
Let my tongue sing of thy word; For all thy commandments are righteousness.
PolishTak, iż ile ze mnie jest, gotowym jest i wam, którzyście w Rzymie, Ewangieliję opowiadać.
So, as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you also that are in Rome.
PolishChris Anderson: Po pierwsze, chciałbym umieć opowiadać tak jak ty, w jakimkolwiek języku.
Chris Anderson: So, first of all, I wish I had your eloquence, truly, in any language.
PolishMoże się Pan za nią opowiadać, ale obywatele Europy nie głosowali za nią.
He may vote for it but the peoples of Europe have not voted for it.
PolishNie mogę wam o tym opowiadać przestałam czytać takie informacje.
I can't tell you anymore about that one because I stopped reading it at the headline.
PolishDopiero wówczas możemy o niej opowiadać innym.
We also have to comply with the rule of law: after that, we can tell others about it.
PolishOpowiadać z poranku miłosierdzie twoje, i prawdę twoję na każdą noc,
With an instrument of ten strings, and with the psaltery; With a solemn sound upon the harp.
PolishLud ten, którym sobie stworzył, chwałę moję opowiadać będzie;
the people which I formed for myself, that they might set forth my praise.
PolishPowinna opowiadać się od samego początku za podejściem horyzontalnym.
It should advocate a horizontal approach right from the outset.
PolishPo pierwsze Afrykańczycy muszą lepiej opowiadać swoją historię.
First of all, Africans, we need to get better at telling our stories.
PolishJest o czym opowiadać, ale może na początek zagram.
Well, there's lots to talk about, but I think I'm just going to play to start off.
PolishLepiej opowiadać swoją historię... ...i zainteresować nią młodych, by zmienić ich punkt widzenia.
We'd like to tell our story better, and engage young people, and thereby change their perspective.
PolishI nie przestawali na każdy dzień w kościele i po domach nauczać i opowiadać Jezusa Chrystusa.
And every day, in the temple and at home, they ceased not to teach and to preach Jesus [as] the Christ.
PolishSłyszałem ostatnio świetną historię - uwielbiam ją opowiadać -- o małej dziewczynce na lekcji rysunku.
I heard a great story recently -- I love telling it -- of a little girl who was in a drawing lesson.
PolishNie mamy prawa opowiadać się po którejś ze stron w tym sporze.
We do not have the right to take sides in this dispute.
PolishPrzetoż opowiadać Pan, że on sam tobie dom zbuduje.
Moreover Jehovah telleth thee that Jehovah will make thee a house.

Synonimy (polski) dla "opowiadać":

opowiadać