"oporność" - angielskie tłumaczenie

PL

"oporność" po angielsku

PL oporność
volume_up
{żeński}

oporność (też: opór, odporność, podziemie, sprzeciw)
Pomiędzy aktualnie zarejestrowanymi NNRTI występuje często oporność krzyżowa.
Cross-resistance among the currently registered NNRTIs is broad.
Oporność krzyżowa in vitro wirusów opornych na inne inhibitory proteazy:
Cross-resistance in vitro in viruses resistant to other protease inhibitors:
Dodatkowymi zaobserwowanymi mutacjami, które mogą wpływać na oporność, były:
Additional mutations observed which may contribute to resistance were:

Przykłady użycia - "oporność" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW sumie, 73 % pacjentów wykazywało oporność na imatynib, a 27 % wykazywało nietolerancję.
Overall, 73 % of patients were imatinib-resistant, while 27 % were imatinib-intolerant.
Polish%, 2. 7 %, 3. 1 % i 1. 4 %, Oporność na cefovecin izolatów koagulazo- ujemnych szczepów Staphylococcus spp.
The percentage of cefovecin resistant isolates in coagulase negative Staphylococci spp.
PolishOporność Nietolerancja bez większej odpowiedzi cytogenetycznej
Resistant Intolerant without MCyR time of imatinib treatment in
PolishOporność na środki przeciwdrobnoustrojowe u ludzi jest często spowodowana nieodpowiednimi dawkami antybiotyków.
AMR in humans is often caused by inadequate doses of antibiotic medicines.
PolishW przypadku braku działania terapeutycznego pierwszej dawki produktu należy przyjąć, że u pacjenta występuje pierwotna oporność na produkt.
The patient should be regarded as a primary non-responder in cases of first injection failure.
PolishU pacjentów wykazujących oporność lub nietolerancję imatynibu przeprowadzono wieloośrodkowe, otwarte badanie z jednym ramieniem.
An open-label, single-arm, multicenter study was conducted in patients intolerant or resistant to imatinib.
PolishCHMP zgodził się z tym, że wskazania tego nie należy ograniczać do pacjentów, u których występuje oporność na standardowe leczenie.
The CHMP agreed that the indication should not be restricted to patients refractory to standard medication.
PolishDwa z trzech zbadanych izolatów klinicznych opornych na delawirdynę wykazały oporność krzyżową na efawirenz i zawierały podstawienie K103N.
Two of three delavirdine-resistant clinical isolates examined were cross-resistant to efavirenz and contained
PolishMetycylino- oporne gronkowce (MRS) wykazują oporność na wszystkie obecnie dostępne antybiotyki beta- laktamowe w tym cefuroksym.
Methicillin-resistant staphylococci (MRS) are resistant to all currently available β -lactam antibiotics including cefuroxime.
PolishWirusy rekombinowane zawierające podstawienia rtN236T lub rtA181V warunkujące oporność na adefowir pozostają w pełni wrażliwe na entekawir.
Recombinant viruses encoding adefovir-resistant substitutions at either rtN236T or rtA181V remained fully susceptible to entecavir.
PolishDwa z trzech zbadanych izolatów klinicznych opornych na delawirdynę wykazały oporność krzyżową na efawirenz i zawierały podstawienie K103N.
Two of three delavirdine-resistant clinical isolates examined were cross-resistant to efavirenz and contained the K103N substitution.
PolishOporność na lamiwudynę:
PolishOporność izolatów na cefovecin pośród szczepów E. coli, Prevotella oralis, Bacteroides spp. i Proteus spp. przedstawiała się kolejno:
The percentage of cefovecin resistant isolates in E. coli, Prevotella oralis, Bacteroides spp. and Proteus spp. were 2.3 %, 2.7 %, 3.1 % and 1.4 %, respectively.
PolishPenicylino- oporne Streptococcus pneumoniae wykazują oporność krzyżową na cefalosporyny takie jak cefuroksym poprzez modyfikację białek wiążących penicyliny.
Penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae are cross-resistant to cephalosporins such as cefuroxime through alteration of penicillin binding proteins.
PolishJednak największym zagrożeniem w Unii Europejskiej jest obojętność i oporność niektórych państw członkowskich, co zagraża wdrożeniu tych ambitnych planów.
The greatest danger within the European Union, however, is the lukewarm and reluctant attitude of some Member States, which is jeopardising implementation of these ambitious plans.
PolishOporność definiowana jest jako progresja zakażenia lub brak poprawy po co najmniej 7 dniach stosowania terapeutycznych dawek, dotychczas skutecznych w leczeniu przeciwgrzybiczym.
Refractoriness is defined as progression of infection or failure to improve after a minimum of 7 days of prior therapeutic doses of effective antifungal therapy.
PolishPo 24 tygodniach wszystkie wyizolowane wirusy uzyskiwane od pacjentów leczonych newirapiną wykazywały oporność na lek, natomiast po 30 - 60 tygodniach u 18/ 21 (86 %) pacjentów.
At 24 weeks, all available isolates recoverable from patients receiving nevirapine were resistant to this agent, while 18/ 21 (86 %) patients carried such isolates at 30-60 weeks.