PL określić
volume_up
{czasownik}

LeukoScan jest stosowany, aby określić obecność zakażenia w kościach długich.
LeukoScan is used to determine the presence of infections in long bones.
Płeć możemy określić na podstawie rozmiaru zębów.
You can determine the sex of the individual based on the size of the teeth.
Określić miejsce wstrzyknięcia i je zdezynfekować.
Determine the point of injection and prepare antiseptically 14.
określić (też: oceniać, ocenić, określać, oszacować)
To pomoże lekarzowi postawić diagnozę i określić rozległość zmian chorobowych.
This helps your doctor make a diagnosis and evaluate the extent of your illness.
Należy przeprowadzać okresowe badania laboratoryjne w celu określenia stopnia niewydolności wątroby (patrz punkt 4. 2).
Laboratory tests should be performed to evaluate their liver disease at periodic intervals (see section 4.2).
Profil bezpieczeństwa aprepitantu określono u około 4900 osób.
The safety profile of aprepitant was evaluated in approximately 4900 individuals.
określić (też: wydawać, wydać, ustalać, ustalić)
volume_up
to lay down {czas.} (establish)
Działać należy stopniowo, ale jednocześnie trzeba określić bardzo wyraźne ramy.
We need to move forward gradually, but we also need to lay down an extremely clear framework.
Wyrażam w nim dla nich szacunek i uznaję ich wartość, ale próbuję także określić ogólne i podstawowe zasady.
It respects these and recognises their value, but it also tries to lay down general and basic principles.
Parlament Europejski chce wyraźnie określić tę rolę EBI w ramach jego mandatu do prowadzenia działalności zewnętrznej.
The European Parliament wants to lay down that role for the Bank clearly in its external mandate.
określić (też: wybrać, wybierać, nazwać, nazywać)
volume_up
to name {czas.}
Nie jest określone specyficzne leczenie w przypadku przedawkowania atorwastatyny.
Specific treatment is not available for { PRODUCT NAME } overdosage.
To dowodzi niedorzeczności określenia "środki ochrony roślin”.
This shows how absurd plant protection products is as a name.
Określona nazwa witryny ustawiana jest jako drugi parametr wywołania.
It sets the specific name of the website as the second parameter inthe call.
volume_up
to set out {czas.} (sth/state, explain)
Po pierwsze chciałam określić status obecnej sytuacji.
Firstly, I wanted to set out the status of the current situation.
Parlament musi wyraźnie określić swoje stanowisko.
We, Parliament, must set out our position clearly.
Musimy określić surowe warunki towarzyszące procesowi pokojowemu i procesowi rozwoju na Bliskim Wschodzie.
We must set out strict conditions to accompany the peace and development process in the Middle East.
volume_up
to pin down {czas.} [przen.]
Popieram zasady określone w tym sprawozdaniu.
I support the principles set down in the report.
Podstawowym celem ESBC, określonym w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i statucie ESBC, jest utrzymanie stabilności cen.
The primary objective of the ESCB, as set down in the Treaty on the Functioning of the European Union and the ESCB Statute, is the maintenance of price stability.
Pewne zmiany są określone w traktacie lizbońskim, ale pewne zmiany są niedoprecyzowane, niejasne i będzie je kształtowała pewna praktyka i pewne decyzje.
Some changes are set down in the Lisbon Treaty, but other changes are imprecise and unclear, and will be shaped by certain practices and decisions.
określić (też: określać)
Komisja nie może i nie wolno jej dążyć do określenia zakładów objętych zwolnieniami.
The Commission cannot, and must not, seek to stipulate the location in which these reductions will be made.
Należy sprecyzować, że wniosek ten nie określa warunków przyjmowania obywateli państw trzecich.
It is important to note that this proposal does not stipulate the conditions for admitting third-country nationals.
Prezydent Klaus, jak państwo wiecie, również zastrzegł określone warunki niezbędne do podpisania traktatu.
As you know, President Klaus has also stipulated certain conditions for signing the Treaty.
określić (też: ustalać, ustalić, określać, obmyślać)
volume_up
to work out {czas.} (devise)
Jak wiemy, jej strona gospodarcza wymagała ulepszeń od pierwszego dnia i musimy określić, w jaki sposób powinna być zreformowana w ciągu dalszego rozwoju.
The economic arm of it has required improvement from day one, as we know, and we need to work out how it should be reformed as it moves forward.
Lekarz obliczy właściwą dawkę Silapo dla danego pacjenta, czas trwania leczenia, oraz określi drogę podawania.
He/she will work out the correct dose of Silapo for you to use, how long the treatment should continue and by what route the medicine will be given.
Należy przeanalizować kwestie zdefiniowania pojęcia obywatela i sposoby określenia podstawy populacji, od której zależy podział miejsc w Parlamencie.
The questions of how to define the concept of citizen and how to work out the population base governing the distribution of seats must be investigated.
Zachodzi konieczność wyraźnego i jednoznacznego określenia przypadków braku informacji lub dezinformacji, wykorzystywanych ze szkodą dla Unii Europejskiej.
Instances of failure and of disinformation being used to the detriment of the European Union must be pinpointed clearly and unambiguously.

Przykłady użycia - "określić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNa szczeblu europejskim należy określić wartości referencyjne, i o to tutaj chodzi.
The reference values must be laid down at European level, and that is the case.
PolishTrzeba określić ryzyko, które prowadzi do uzależnienia się młodych ludzi od hazardu.
We need to identify the risk of gambling addictions developing in young people.
PolishMożna to określić jako tortury, tj. morderstwo i zaniechanie obowiązku ochrony.
That is a form of torture, that is murder and a total failure of the duty to protect.
PolishZ pewnością należy go określić, zanim przejdziemy do formułowania treści porozumienia.
Surely this should be defined before we start on the formulation of the content.
PolishKto, jeśli nie Unia Europejska może i powinien określić rolę Wspólnoty w tej sprawie?
Who if not the European Union can and should define the Community's role in this?
PolishCzy Komisja może określić, jakie nowe środki są przewidziane w ramach BONUS-169?
Could the Commission state what new measures are envisaged for BONUS-169?
PolishMusimy określić przyczyny tego problemu i podjąć niezbędne przeciwdziałania.
We must identify the causes of this problem and take the necessary countermeasures.
PolishBędziemy musieli określić granice zarówno dla prawników, jak i dla kościołów.
We will have to define the boundaries for lawyers and the churches as well.
PolishNależy jaśniej określić rolę Parlamentu w procesie ustanawiania budżetu Agencji.
Its role in the Agency's budget procedure must be defined more clearly.
PolishNależy określić całkowitą potrzebną objętość rozpuszczonego preparatu Remicade.
Calculate the total volume of reconstituted Remicade solution required.
PolishMusimy również określić odpowiednio stosunki z Europejską Agencją Kosmiczną.
We must also define relations with the European Space Agency accordingly.
PolishMusimy unikać tych kierunków działania i określić kwestie wymagające dalszych działań.
We have to avoid these trajectories and identify the issues requiring further action.
PolishMożna ją określić w terminologii komputerowej jako kulturę odczytu i zapisu.
We could describe it using modern computer terminology as a kind of read-write culture.
PolishPrzy tworzeniu nowych profili możesz określić dla każdego z nich inny poziom dostępu.
When creating new user profiles, you can set different access levels for each profile.
PolishLiczba doniesień u starszych niemowląt była za mała, aby określić profil.
The number of reports in older infants was too small to identify a pattern.
PolishPotrzebujemy określić, co i gdzie możemy ulepszyć i jak zniwelować te różnice.
It is necessary to identify where and what we can improve and to remedy these differences.
PolishNależy zdecydowanie określić - na samym początku - co Parlament może, a czego nie może robić.
It is very important to say, from the outset, what Parliament can and cannot do.
PolishPomyślałem, dobra, potrzebuję określić kryteria, według których będę wybierał prace.
So I thought, okay, I have to have some criteria of how to choose work.
PolishI wiecie coś o tym, ale ciężko to określić, ponieważ ciężko to zrozumieć.
And you all sort of know it, but it's hard to get it so that you really understand it.
PolishMuszą określić jasne, zdrowe i solidne fundamenty, zapewniające lepszą przyszłość.
They need to define clear, healthy and viable foundations that will ensure a better future.