"około" - angielskie tłumaczenie

PL

"około" po angielsku

volume_up
około {przysł.}
volume_up
około {przyim.}

PL około
volume_up
{przysłówek}

Głównym, krążącym we krwi metabolitem jest glukuronian irbesartanu (około 6 %).
The major circulating metabolite is irbesartan glucuronide (approximately 6 %).
Okres półtrwania (t 1/ 2) wynosi około 13 godzin, a klirens około 2, 4 l/ h.
The elimination half-life (t½) is approximately 13 hours and clearance is approximately 2.4 l/ h.
Stężenie w osoczu wzrasta przy współczynniku kumulacji wynoszącym około 2.
The plasma concentration increases with an accumulation factor of approximately 2.
około
volume_up
around {przysł.} (approximately)
Przykładowo, w UE jest około 190 milionów budynków potrzebujących ogrzania.
For example, there are around 190 million buildings in the EU that need to be heated.
Spośród około 29 mln genów, mamy tylko około 24 000 w naszym genomie.
Of those roughly 29 million genes, we only have around 24,000 in our genome.
Na choroby neurodegeneracyjne cierpi w Europie około 7 milionów osób.
Around 7 million people in Europe suffer from neurodegenerative diseases.
około (też: w przybliżeniu)
volume_up
approx. {przysł.} [skr.] (approximately)
Difloksacyna u indyków wykazuje średnią biodostępność (około 58 %).
In turkeys difloxacin has a moderate oral bioavailability (approx.
Rozpuścić granulat musujący w szklance zimnej wody (około 150 ml).
Dissolve the effervescent granules in a glass of cool water (approx.
Stopień wiązania mirtazapiny z białkami osocza wynosi około 85 %.
Binding of mirtazapine to plasma proteins is approx.
około (też: wokół, dookoła)
volume_up
round {przysł.}
I zbudował miasto w około, od Mello aż w okrąg; a Joab pobudował ostatek miasta.
And he built the city round about, from Millo even round about; and Joab repaired the rest of the city.
A w onych czterech były kuchnie w około, także ogniska poczynione w onych kuchniach w około.
And there was a wall round about in them, round about the four, and boiling-places were made under the walls round about.
Wylali krew ich jako wodę około Jeruzalemu, a nie był, ktoby ich pochował.
Their blood have they shed like water round about Jerusalem; And there was none to bury them.
Spośród około 29 mln genów, mamy tylko około 24 000 w naszym genomie.
Of those roughly 29 million genes, we only have around 24,000 in our genome.
Według MOP do pracy zmuszanych jest obecnie około 218 milionów dzieci.
According to the ILO, roughly 218 million children are involved in child labour at present.
A więc to, co tu widzicie to około jeden procent mózgu karalucha.
So you're looking at roughly one percent of the brain of a cockroach.

Przykłady użycia - "około" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishStały niedobór narządów w Europie powoduje około 60 tysięcy niepotrzebnych zgonów.
Chronic shortages of organs across Europe are causing 60 000 unnecessary deaths.
PolishUprawa tytoniu to jedyne źródło dochodów dla około 130 000 europejskich rolników.
Tobacco growing is the sole source of income for some 130 000 European farmers.
PolishTo sprawa Mumii Abu-Jamala, który oczekuje na wykonanie kary śmierci od około 20 lat.
This is the case of Mumia Abu-Jamal, who has been on death row for over 20 years.
PolishSzacuje się, że likwidacja banku inwestycyjnego zajmie około dziesięciu lat.
It is estimated that it will take ten years for the investment bank to be wound up.
PolishNa przykład na Węgrzech z ogrzewania tego rodzaju korzysta około dwóch milionów osób.
In Hungary, for instance, this form of heating supplies some 2 million people.
PolishLudzie, którzy tego unikają, zapadają na choroby zakaźne około 30% rzadziej.
And the people who avoid that have 30 percent less infectious disease or something.
PolishOkoło 10 milionów mężczyzn, kobiet i dzieci zginęło na skutek tego ludobójstwa.
Some 10 million men, women and children died as a result of this genocide.
PolishKlirens nerkowy stanowi około 30 % klirensu całkowitego preparatu PegIntron.
Renal clearance appears to account for 30 % of total clearance of PegIntron.
PolishPo około pół roku nerwy wrosły się na dobre i zaobserwowaliśmy silne skurcze.
And after six months, the nerves grew in well, and you could see strong contractions.
PolishPrzecież po przystąpieniu do UE Chorwacja otrzyma około 4 miliardów euro.
After all, Croatia will receive some EUR 4 billion euros after it joins the EU.
PolishLinia brzegowa UE liczy około 68 tys. km, z czego około 11 tys. km należy do Szkocji.
The EU has some 68 000 km of coastline; Scotland has some 11 000 km of that.
PolishW 2010 roku chodziłoby tu o kwotę około 4 miliardów euro, czyli niemałą.
For 2010, the figure concerned would be some EUR 4 billion; no negligible amount.
PolishObecnie pozostało około 1400 gospodarstw mlecznych w Szkocji i to wszystko.
There are now an estimated 1 400 dairy farms left in Scotland - that is all.
PolishW liście otwartym około 57 chińskich intelektualistów wezwało do uwolnienia pana Hu Jia.
In an open letter some 57 Chinese intellectuals called for the release of Hu Jia.
PolishObecnie energia jądrowa stanowi około 30 % europejskiego koszyka energetycznego.
At the moment, nuclear energy accounts for 30% of Europe's energy mix.
Polishw obiegu znajdowało się około 86 miliardów monet o łącznej wartości 21 miliardów euro.
At the end of 2009, some 86 billion euro coins worth €21 billion were in circulation.
PolishTrzy sale lekcyjne plus kolektor wody kosztują około 5tys. ~~~ dolarów.
So every one of our schools have rain water collection systems, very low cost.
PolishSenność lub osłabienie trwające średnio około, odpowiednio, 8 i 40 dni.
Other commonly observed adverse reactions were in most cases mild or moderate:
PolishKości i zęby zawierają około 99 % wapnia znajdującego się w organizmie.
The mineral component of bones and teeth contains 99 % of the body's calcium.
PolishOkoło 10 mg/ kg mc. b Każda fiolka zawiera 250 mg abataceptu do podania.
Approximating 10 mg/ kg. b Each vial provides 250 mg of abatacept for administration.