"ograniczony" - angielskie tłumaczenie

PL

"ograniczony" po angielsku

PL

ograniczony {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
1. ogólne
ograniczony
volume_up
confined {przym.} (area, space)
Ich efekt jest zasadniczo ograniczony do organizmów szybko się dzielących.
Their effect is essentially confined to rapidly dividing organisms.
Zauważył, że obserwując plac zabaw przez okno pomieszczeń, do których był ograniczony, czuł coś nowego.
Found that when he looked at a playground out of a window into which he had been confined, he felt something different.
Obowiązki sprzedawcy powinny być ograniczone do szczególnych testów.
Dealers' obligations should be confined to specific checks.
ograniczony
przypadku równoczesnego podawania przez ograniczony czas i w badanych dawkach.
No dose adjustment is required when co-administered for a limited time at the doses studied.
Z drugiej strony, międzynarodowa współpraca organów ścigania ma ograniczony zakres.
On the other side, the international cooperation of law enforcement authorities is limited.
Nie wydaje się, by ten ograniczony wpływ był klinicznie znaczący.
This limited impact is not expected to be clinically significant.
ograniczony (też: zmniejszony, obniżony, ulgowy)
Od mężczyzn zależy zagwarantowanie, że popyt, a zarazem handel ciałami kobiecymi, zostanie ograniczony.
It is up to men to ensure that the demand, hence also the trade in women's bodies, is reduced.
Zakres tej dyrektywy nie może zostać ograniczony do prostego problemu harmonizacji rynków czy konkurencyjności.
Its scope cannot be reduced to a simple market-harmonisation or competitiveness problem.
W wyniku tego komórki nowotworu przestają otrzymywać sygnały estrogenowe niezbędne do rozwoju, a wzrost guza zostaje ograniczony.
As a result, the tumour cells are not stimulated to grow by oestrogen and the growth of the tumour is reduced.
ograniczony (też: wyznaczony, tajny, poufny)
Ograniczony tylko do odpowiednio okreslonych kompetentnych wladz administracyjnych.
Restricted to duly designated competent administrative authorities.
Ich dostęp do edukacji, pracy i własności jest dotkliwie ograniczony.
Their access to education, work and property is severely restricted.
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, klirens mleczanowy może być ograniczony.
In patients with impaired liver function, lactate clearance may be restricted.
ograniczony
Zasoby paliw kopalnych są ograniczone, a odnawialne źródła energii nadal w ogromnej mierze mają charakter eksperymentalny.
Fossil fuel resources are exhaustible and renewable energy is still very much experimental.
Czy minister mógłby wypowiedzieć się na temat art. 20 WTO, w którym dopuszczono taką ewentualność, czyli zakaz, w przypadku którego zagrożone są ograniczone "zasoby naturalne”?
Could the Minister please comment on Article 20 of the WTO which allows for such a contingency, that is, a ban where conservation of exhaustible 'natural resources' are threatened?
ograniczony (też: skończony)
Gleba stanowi ograniczone i trudnoodnawialne bogactwo przyrodnicze.
The soil is a finite and non-renewable natural resource.
But this planet has finite resources.
Wiemy, że to surowiec ograniczony i szaleństwem jest wyrzucanie 1,5 litra benzyny zawsze, kiedy dostaniemy paczkę.
We recognize this is a finite resource, and it's simply crazy to do this, to put a liter and a half of petrol in the trash every time you get a package.
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, klirens mleczanowy może być ograniczony.
In patients with impaired liver function, lactate clearance may be restricted.
Doświadczenie ze stosowaniem u osób w wieku powyżej 65 lat i pacjentów z zaburzeniami czynności nerek jest ograniczone.
The experience in patients > 65 years and in patients with impaired renal function is limited.
Dostępne są ograniczone dane na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności fumaranu tenofowiru dizoproksylu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
There are limited data on the safety and efficacy of tenofovir disoproxil fumarate in patients with impaired renal function.
Każde inne spojrzenie na tę sprawę jest ograniczone i nieco małostkowe.
Looking at this any other way is narrow-minded and a little petty.
ograniczony (też: tępy, rozwarty)
ograniczony (też: napięty)
volume_up
tight {przym.} (limited)
W czasach, gdy budżety władz lokalnych są coraz bardziej ograniczone, musimy także ograniczać nakłady pracy personelu administracyjnego.
At a time when local authority budgets are becoming increasingly tight, it is also important for us to reduce the amount of work to be done by their administrative staff.
Nierozsądne jest projektowanie tak sztywnego budżetu, w ramach którego najbardziej ograniczone rezerwy budżetowe posiadamy w obszarach, w których potrzebujemy największych rezerw.
It is unreasonable to have such a rigid budget model that the tightest budget margins are in precisely those areas where the needs are greatest.
Aby uniknąć sporów i szybko przyjąć budżet, musimy zaproponować sensowny projekt, który w obecnych warunkach utrzymującego się kryzysu gospodarczego oznacza ograniczony budżet.
In order to avoid disputes and approve the budget quickly, we need to propose a sensible budget, which, in the current period of lingering economic crisis, means a tight budget.
ograniczony (też: rzadki)
To ograniczony i rzadki zasób, ta jedyna planeta jaką mamy.
It is the ultimate scarce resource, the one planet that we share.
Panie Przewodniczący! Zasoby są ograniczone i nie można zrobić wszystkiego.
Resources are scarce, Mr President, and not everything can be done.
Bardzo ograniczone środki na rozwój należy wykorzystywać jak najskuteczniej i najefektywniej.
The scarce development resources must be used in the most effective and efficient manner.
ograniczony
2. przenośny
ograniczony (też: zablokowany)
volume_up
hemmed in {przym.} [przen.]

Przykłady użycia - "ograniczony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishU pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, klirens mleczanowy może być ograniczony.
In patients with impaired liver function, lactate clearance may be restricted.
PolishI mimo że wywiera pozytywny wpływ, mamy wrażenie, że jest dość ograniczony.
Although it is still having a positive impact, we feel that it is fairly restricted.
PolishTowarzyszą temu specjalne zastrzeżenia, a zakres takich aktów jest poważnie ograniczony.
It does so with special reservations and severely restricts the scope of such acts.
PolishUważam, że odnotowaliśmy dość ograniczony postęp w zakresie procesu przedwyborczego.
I think we have seen some limited progress in this pre-election process.
PolishWydaje się, że w tych okolicznościach wybór, jakim dysponują konsumenci jest ograniczony.
It would appear that, under these circumstances, consumer choice is limited.
Polishprzypadku równoczesnego podawania przez ograniczony czas i w badanych dawkach.
No dose adjustment is required when co-administered for a limited time at the doses studied.
PolishOgraniczony czas, jakim dysponuję, pozwolił mi podać państwu tylko jeden przykład.
I have only given you one example in the short time available to me.
PolishZ drugiej strony, międzynarodowa współpraca organów ścigania ma ograniczony zakres.
On the other side, the international cooperation of law enforcement authorities is limited.
PolishOgraniczony tylko do odpowiednio okreslonych kompetentnych wladz administracyjnych.
Restricted to duly designated competent administrative authorities.
PolishKażdy ekosystem na tej planecie jest niczym naród - z definicji ograniczony do danego miejsca.
Every ecosystem on this planet is like a nation - by definition limited to a place.
PolishW międzyczasie ograniczony protekcjonizm powinien odnieść porażkę.
Meanwhile, closed-minded protectionism should be left to fall by the wayside.
PolishMa za zadanie ułatwić Ci pracę za granicą przez ograniczony czas.
It is designed to make it easier for you to work abroad for a limited period.
PolishOgraniczony wybór efektywnych związków będzie jedynie sprzyjał zwiększaniu odporności.
Having a limited choice of effective compounds will only serve to increase resistance levels.
PolishIch efekt jest zasadniczo ograniczony do organizmów szybko się dzielących.
Their effect is essentially confined to rapidly dividing organisms.
PolishW związku z tym zakres tych przepisów jest o wiele bardziej ograniczony niż obowiązujących w UE.
Thus, the scope of these rules is much more limited than the rules in force in the EU.
PolishMamy oczywiście ograniczony wpływ na sytuację w Libanie.
Mr President, obviously we have limited influence on the situation in Lebanon.
PolishProblem nadmiernego przeludnienia w Afryce jest w oczywisty sposób ograniczony do niektórych krajów.
The problem of overpopulation in Africa is clearly limited to individual countries.
PolishPrzez wieki przepływ osób w Europie był poważnie ograniczony.
Over the centuries, people's movement has been severely curtailed in Europe.
PolishDopóki tego nie zrealizujemy, powodzenie dowolnej strategii UE będzie miało ograniczony skutek.
Until this has been achieved, the success of any EU strategy will have a limited effect.
PolishIch dostęp do edukacji, pracy i własności jest dotkliwie ograniczony.
Their access to education, work and property is severely restricted.