"ograniczać" - angielskie tłumaczenie

PL

"ograniczać" po angielsku

PL

ograniczać [ograniczam|ograniczałbym] {czasownik niedokonany}

volume_up
Nie możemy ograniczać jakości produktów z naszych winnic, ani psuć ich dobrej marki.
We cannot cut back on the quality of our vineyards and their brand image.
Po pierwsze, nie wolno nam pod żadnym pozorem ograniczać szkoleń w sektorze kolejnictwa.
Firstly, we must not, under any circumstances, cut back on training in the rail industry.
Taka biurokracja jest niedopuszczalna i w tym okresie kryzysu gospodarczego należy ją ograniczać, a nie poszerzać.
Such bureaucracy is unacceptable and must be cut back in these times of economic crisis, not enhanced.
Uwięziona w traktacie nicejskim, który jest zbyt ograniczający, od którego nie może uciec, Europa nie jest gotowa na dalsze rozszerzenie.
Trapped in a Treaty of Nice that is too constricting, from which it cannot escape, Europe is not ready for further enlargement.
ograniczać (też: ograniczyć)
volume_up
to hold down {czas.} (number, rate, expenditure, cost)
I wreszcie, czy sieć bezpieczeństwa jest rozwiązaniem wystarczającym, jeżeli doprowadzimy do zachwiania zaufania producentów, a oni ograniczą produkcję mleka, jak ma to miejsce obecnie?
Lastly, is a safety net enough if we erode producer confidence and they drop milk production, as is happening now?
Obawiam się, że nawet w nieznacznym stopniu ograniczając wolność artystyczną, ograniczamy także takie wartości, jak wolność słowa i wyrażania opinii.
My fear is that by eroding artistic freedoms, even slightly, we are also eroding the values of free speech and expression.
Jedno po drugim ogranicza się uprawnienia uzyskane dzięki obywatelstwu - prawo do zamieszkania, prawo wybierania swoich przedstawicieli i coraz bardziej prawo do opieki społecznej.
One by one, the entitlements once bestowed by nationality have been eroded: the right of residence; the right to elect your own representatives; increasingly, too, the right to claim welfare.
ograniczać
volume_up
to hem in {czas.} [przen.]
Dlatego też demokratyczne państwa nie mogą ograniczać swoich reakcji do zwykłych skarg.
Therefore, the democratic states cannot limit their reaction to mere complaints.
Musimy także ograniczać podejmowanie ryzyka i położyć kres brakowi umiaru.
We must also limit risk-taking and put a stop to excesses.
Nie powinniśmy jednak ograniczać dyskusji do kwestii równości wynagrodzeń za taką samą pracę.
However, we should not limit our discussion to equal pay for equal work.
Fundusz musi również zapewniać włączenie społeczne oraz ograniczać ubóstwo.
It should also aim to achieve social inclusion and reduce poverty.
Jednocześnie musimy chronić słabsze grupy społeczne i ograniczać zasięg ubóstwa.
At the same time, we need to protect the vulnerable in our society and reduce poverty.
Słusznie staramy się udoskonalać, ograniczać i zastępować wykorzystanie zwierząt tam, gdzie to tylko możliwe.
It is right to refine, reduce and replace animal testing wherever possible.

Przykłady użycia - "ograniczać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJednocześnie musimy chronić słabsze grupy społeczne i ograniczać zasięg ubóstwa.
At the same time, we need to protect the vulnerable in our society and reduce poverty.
PolishTrzeba wdrożyć ją w taki sposób, aby wzmocnić prawa pacjentów, zamiast je ograniczać.
Implement this so that we strengthen patients' rights instead of reducing them.
PolishJeżeli nie chcemy jednak ograniczać mobilności, to musimy się zmienić sami.
If we do not want to restrict mobility, however, then we ourselves must change.
PolishTakie partnerstwa nie mogą się ograniczać tylko do poszczególnych państw członkowskich.
These partnerships must not be confined just to within individual Member States.
PolishDlatego też demokratyczne państwa nie mogą ograniczać swoich reakcji do zwykłych skarg.
Therefore, the democratic states cannot limit their reaction to mere complaints.
PolishNie chcemy ograniczać prawa obywateli Europy do indywidualnej mobilności.
We do not want to restrict the right of European citizens to individual mobility.
PolishUmierały one wtedy, Panie Premierze, gdy zaczynano ograniczać wolności.
Democracies died when people started restricting freedoms, Prime Minister Orbán.
PolishNie powinniśmy ograniczać tej dyskusji wyłącznie do życia zawodowego i publicznego.
We must not extend this discussion solely to working life and public life.
PolishŻadne uregulowania nie powinny więc ograniczać jednego z podstawowych praw obywateli.
No regulation should therefore restrict one of the basic rights of citizens.
PolishNajnowsze odkrycia naukowe świadczą, że co roku musimy ograniczać emisje o około 9%.
The latest science tells us we need to be reducing emissions by around 9% year on year.
PolishPo pierwsze uważam, że Europa nie powinna teraz ograniczać swoich ambicji.
Firstly, I believe this is not the time for Europe to rein in its ambition.
PolishW związku z tym nie jestem pewien, czy powinniśmy ograniczać to do jednego wydziału.
On that basis, I am not sure that we should be restricting this to a single department.
PolishOchrona nie powinna jednak ograniczać się do fizycznej ochrony ofiary.
Protection should not, however, be limited to the victim's physical protection.
PolishNie możemy ograniczać jakości produktów z naszych winnic, ani psuć ich dobrej marki.
We cannot cut back on the quality of our vineyards and their brand image.
PolishNie wolno ograniczać zdolności państw członkowskich do obrony ich narodowych przewoźników.
The ability of Member States to defend their flag carriers should not be reduced.
PolishPrzy czym nie powinna się ona ograniczać tylko do edukacji szkolnej czy akademickiej.
However, this should not be restricted to schools or academic education.
PolishNie możemy ograniczać się do rozdawania ryżu i chleba, jakkolwiek jest to potrzebne.
We cannot confine ourselves to distributing rice and bread, however necessary that may be.
PolishPoprawa w zakresie praw konsumentów nie powinna jednakże ograniczać się tylko do Internetu.
However, improving consumer rights should not be restricted to the Internet.
PolishWidzę co najmniej dwa powody, dla których nie należy ograniczać budżetu europejskiego.
I see at least two reasons for not cutting back on the European budget.
PolishUnia Europejska nie może jednak nadmiernie ograniczać istniejących praw podstawowych.
However, the European Union is not permitted to unduly curtail existing fundamental rights.