"odstąpić" - angielskie tłumaczenie

PL

"odstąpić" po angielsku

PL odstąpić
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

2. Religia: "od czegoś"

odstąpić (też: odstępować)
volume_up
to dissent {czas. nieprzech.} (from sth)

Synonimy (polski) dla "odstąpić":

odstąpić

Przykłady użycia - "odstąpić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishByć może jednak UE również chce odstąpić od swoich standardów w zakresie praw człowieka.
However, perhaps the EU also wants to deviate from its human rights standards.
PolishPo przekroczeniu tego terminu nabywca może odstąpić od umowy bez uzasadnienia.
Once this period of time has been exceeded, the purchaser may withdraw without justification.
PolishNiektóre gałęzie przemysłu mogą odstąpić od aukcji uprawnień do emisji.
Certain industries can derogate from the auctioning of CO2 allowances.
PolishCzy zatem nie pozostaje nam nic, jak odstąpić od przełamania impasu w procesie pokojowym?
Is there nothing for it, then, but to resign ourselves to the impasse in the peace process?
PolishTak więc w tym zakresie bezpieczeństwa nie możemy odstąpić od prac nad SIS II.
So in this area of security, we must not stop work on SIS II.
PolishPo trzecie, należy odstąpić od nacisków na kraje nowo przyjęte, by wstąpiły do strefy euro.
Thirdly, the pressure being put on new Member States to enter the eurozone should be ended.
PolishJednakże nasze wartości i szacunek dla samych siebie, nie pozwoli nam odstąpić od naszych zasad.
However, our values and our self-respect will not allow us to surrender our principles.
PolishGościniec uprzejmych jest odstąpić od złego; strzeże duszy swej, kto strzeże drogi swojej.
The highway of the upright is to depart from evil: He that keepeth his way preserveth his soul.
PolishSiedmiodniowy okres, w którym możesz odstąpić od zakupu, rozpoczyna się z dniem otrzymania zamówionego towaru.
This seven-day “cooling off” period begins on the day when you receive your purchase.
PolishI odpowiedział lud mówiąc: Nie daj Boże, abyśmy mieli odstąpić Pana, a służyć bogom cudzym:
And the people answered and said, Far be it from us that we should forsake Jehovah, to serve other gods;
PolishZa bardzo istotną kwestię uważam także wprowadzenie czternastodniowego okresu, w którym strony mogą odstąpić od umowy.
The cooling-off period of fourteen days is, to my mind, also a very important matter.
PolishW Chinach powtarzały się przypadki łamania praw człowieka, nie możemy zatem odstąpić od potępienia tych zdarzeń.
There have been recurring violations of human rights in China, and we cannot omit to condemn them.
PolishTo wielka ułuda, od której w końcu musimy odstąpić.
It is a grand delusion that we must finally step away from.
PolishOznacza to, że okres, w którym konsument będzie mógł odstąpić od umowy zostanie przedłużony do 14 dni w całej Unii.
It means that the consumer's cooling off period will be extended to 14 days throughout the Union.
PolishRaz jeszcze chciałbym podziękować każdemu, kto był gotowy odstąpić od praw parlamentarnych w tej procedurze.
I should like once again to thank everyone who was prepared to waive parliamentary rights in this procedure.
PolishNadszedł czas, aby odstąpić od subsydiów; czas, aby odstąpić od ceł; czas, aby odstąpić od wspólnej polityki rolnej.
It is time to scrap subsidies; it is time to scrap tariffs; it is time to scrap the common agricultural policy.
PolishZ tego powodu wiele sieci supermarketów w Wielkiej Brytanii zdecydowało się odstąpić od uprzednio przyjętej praktyki.
Many UK supermarket chains for this reason have aimed to do away with a practice they have previously adopted.
PolishTAK - W ciągu siedmiu dni możesz zmienić zdanie i odstąpić od zakupu Deutsch English español français italiano.
YES - When you buy something online, you have seven working days after receiving it to decide whether or not to keep it.
PolishChociaż jest to pilna sprawa, to UE najwyraźniej nie jest stanowczo zdecydowana odstąpić od maksymalnej wydajności.
Clearly, although it is a matter of urgency, the EU is not firmly committed to making the break from maximum productivity.
PolishZałożyciele Unii Europejskiej mieli przeciwne przekonanie: aby osiągnąć pokój, należy odstąpić od absolutnej suwerenności państwa.
The founders of Europe had an opposite belief: in order to achieve peace, absolute national sovereignty has to be renounced.