"odpowiedzialność" - angielskie tłumaczenie

PL

"odpowiedzialność" po angielsku

PL odpowiedzialność
volume_up
{żeński}

odpowiedzialność
Odpowiedzialność niewielu musi teraz stać się odpowiedzialnością wszystkich.
The responsibility of the few must now become the responsibility of all.
Zwiększa kapitał finansowy przenosząc odpowiedzialność na konsumentów.
It strengthens financial capital by transferring responsibility to the consumer.
W demokracji odpowiedzialność polityczna to zasada uniwersalna i fundamentalna.
In a democracy political responsibility is a universal and fundamental principle.
odpowiedzialność
Niezależność, odpowiedzialność i stosunki międzynarodowe (4 min)
Independence, accountability and international relations (4 min)
Głosowania imienne zwiększają odpowiedzialność posłów względem obywateli.
Roll call votes increase MEPs' accountability towards citizens.
Jak w ramach złożonej struktury można zagwarantować odpowiedzialność?
How can accountability be ensured within a complex structure?
odpowiedzialność (też: obowiązek, ciężar, płatności, kula u nogi)
volume_up
liability {rzecz.}
Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków (
The liability of carriers of passengers by sea in the event of an accident (
Odpowiedzialność cywilna i gwarancje finansowe armatorów (głosowanie)
Civil liability and financial guarantees of shipowners (vote)
Odpowiedzialność cywilna związana z korzystaniem z pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona) (
Civil liability in respect of the use of motor vehicles (Codified version) (
odpowiedzialność
volume_up
buck {rzecz.} [pot.]
Musimy przestać przerzucać odpowiedzialność w tej sprawie.
We have to stop passing the buck on this issue.
Pani komisarz! Nie powinna pani przerzucać odpowiedzialności na państwa członkowskie, tak aby mogły pomóc komu tylko mogą.
Commissioner, you should not pass the buck to Member States so that they help whoever they can.
to pass the buck
odpowiedzialność

Synonimy (polski) dla "odpowiedzialność":

odpowiedzialność

Przykłady użycia - "odpowiedzialność" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDostrzegamy, że odpowiedzialność jest wspólna, ale wydaje się ona też rozwodniona.
We note that the responsibilities are shared, but they also seem to be diluted.
PolishBaronessa Ashton powinna wziąć odpowiedzialność za zapewnienie lepszej koordynacji.
Baroness Ashton should have been responsible for ensuring better coordination.
PolishPoszczególne państwa powinny ponosić odpowiedzialność za własną politykę i reformy.
Individual countries should be responsible for their own policies and reforms.
Polish    Komisja ponosi kolegialnie odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim.
The Commission, as a body, shall be responsible to the European Parliament.
PolishRada ponosi odpowiedzialność, ponieważ traci zainteresowanie: nie ma jej tutaj.
The Council is responsible because it is losing interest: it is not here.
PolishTrzeba wskazać, kto ponosi odpowiedzialność i te osoby należy publicznie wytknąć palcem.
We must determine who was responsible and these people must be named and shamed.
PolishNadeszła pora, aby państwa członkowskie wzięły odpowiedzialność na swoje barki.
It is time that the Member States shouldered their responsibilities here.
PolishStaramy się więc zachować jak największą odpowiedzialność w kwestii komunikacji.
So we try to be as accountable in terms of communication as possible.
PolishWciąż uważamy, że za podejmowanie decyzji odpowiedzialność ponoszą przywódcy polityczni.
We still believe that political leaders are responsible for making decisions.
PolishTo właśnie Unia Europejska musiała wziąć odpowiedzialność za całe przedsięwzięcie.
It was the European Union which had to take charge of this whole issue.
PolishPo raz pierwszy to nie Unia Europejska ponosi odpowiedzialność za zerwanie rozmów.
For the first time, the European Union is not responsible for the breakdown of the talks.
PolishCzy powie nam pan, jakiego harmonogramu się pan trzyma i na kim spoczywa odpowiedzialność?
Can you let us know what timetable you are working to and who is responsible?
PolishCzęsto również przemilcza się wspólną odpowiedzialność społeczeństwa większościowego .
The joint culpability of the majority society is also often glossed over.
PolishNa pewno ponosi on odpowiedzialność za niepowodzenie pomarańczowej rewolucji.
He is certainly responsible for the failure of the Orange Revolution.
PolishPrzerzucacie swoją odpowiedzialność na równie bezsilną Ligę Arabską.
You are passing off your responsibilities to an equally impotent Arab League.
PolishGlobalna etyka wprowadzi sprawiedliwość i odpowiedzialność, by mogły one działać.
We have the means by which we could create a truly global society.
PolishEBC ponosi odpowiedzialność przed obywatelami Europy za pośrednictwem Parlamentu Europejskiego.
The ECB is accountable to the citizens of Europe through the European Parliament.
PolishMówiąc krótko uważam, że za szereg spraw ponosimy wspólną odpowiedzialność.
In short, I believe that we have a series of joint responsibilities.
PolishBędę szczera: przemysł samochodowy ponosi pełną odpowiedzialność za ten wniosek Komisji.
Let me be clear: the motor industry is entirely responsible for this Commission proposal.
PolishZwiększyliśmy demokratyczną odpowiedzialność, zwłaszcza w odniesieniu do WPZiB.
We have enhanced democratic scrutiny, especially on CFSP lines.