"odmiana" - angielskie tłumaczenie

PL

"odmiana" po angielsku

PL odmiana
volume_up
{żeński}

1. ogólne

Dlatego też, każdego roku mamy nieco inne odmiany grypy.
So that's why every year you can catch a slightly different strain of flu.
Są różne odmiany pniarka działające silnie przeciwko wirusom grypy.
We have three different strains of Agarikon mushrooms highly active against flu viruses.
Są trzy różne odmiany pniarka mające silne działanie przeciw wirusom ospy.
We have three different strains of Agarikon mushrooms that were highly active against poxviruses.
odmiana (też: wariant)
volume_up
variant {rzecz.}
Standardowe leki, których używa się od lat 60. nie działają na zmutowane odmiany.
The standard drugs, which have been used since the 1960s, have no impact on mutated variants.
Zydowudyna, didanozyna, stawudyna i tenofowir zachowują swoje działanie przeciwretrowirusowe na takie odmiany HIV- 1.
Zidovudine, didanosine, stavudine and tenofovir maintain their antiretroviral activities against such HIV-1 variants.
In vitro, dazatynib wykazuje aktywność w liniach komórek białaczkowych, reprezentujących odmiany zarówno białaczki wrażliwej jak i opornej na imatynib.
In vitro, dasatinib is active in leukaemic cell lines representing variants of imatinib-sensitive and resistant disease.
odmiana (też: różnica, wersja, wariacja, zmiany)
volume_up
variation {rzecz.}
Projekty wniosków przedstawione dzisiaj do debaty stanowią odmianę mechanizmu oceny.
The draft proposals submitted for debate today are a variation of an evaluation mechanism.
Siftable zawierają dźwięki takie jak gitara, bas, perkusja. ~~~ Każdy z nich ma cztery odmiany.
Each of these has four different variations, you get to choose which one you want to use.
Wyjaśniającym to modelem jest to, że część afrykańskiej odmiany, ale nie jej całość, wydostała się na zewnątrz i skolonizowała resztę świata.
So a model to explain this is that a part of the African variation, but not all of it, [has] gone out and colonized the rest of the world.
odmiana (też: rozmaitość)
volume_up
variety {rzecz.}
Jeżeli te ślady nie będą pochodzić z odmiany zatwierdzonej przez UE, to transportu nie będzie można rozładować.
If these traces are not from an EU-authorised variety, the cargo is not allowed to unload.
Na odmiany roślin można uzyskać wyłączne prawo do odmiany składając stosowny wniosek w Centralnym Ośrodku Badania Odmiany Roślin Uprawnych.
For plant varieties, exclusive rights to a variety can be obtained by submitting the appropriate application form to the Research Centre for Cultivar Testing.
W sadzie, jeśli mamy 10 rzędów jabłoni jednej odmiany, a potem inną jabłoń, to jest to inny rodzaj pyłku.
So in an apple orchard, for instance, you'll have rows of 10 apples of one variety, and then you have another apple tree that's a different type of pollen.
odmiana (też: wersja, wydanie, modyfikacja)
volume_up
version {rzecz.}
W reklamach tekstowych, najprostszej odmianie wiadomości możliwych do kliknięcia, wyróżnia się trzy składniki: nagłówek, wyświetlany adres URL i opis.
Text ads, the simplest version of a clickable message, contain three components: a headline, display URL, and a description.
Jeśli można by zaatakować je specjalnymi przeciwciałami, można by atakować wszystkie odmiany wirusa grypy.
If you can cripple these with specific antibodies, you could cripple all versions of the flu.

2. Językoznawstwo

inflection for person
volume_up
inflexion {rzecz.} [Bryt.]

3. gramatyka

odmiana (też: fleksja)
volume_up
flection {rzecz.}
odmiana (też: fleksja)
volume_up
flexion {rzecz.}

Przykłady użycia - "odmiana" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW 1918 roku pojawiła się nowa odmiana wirusa, która zabiła od 50 do 100 milionów ludzi.
In 1918, a new virus appeared that killed some 50 to 100 million people.
PolishJeśli chcecie rozpowszechnić tę grę na świecie, musi to być jej najszybsza odmiana.
If you want to take the game around the world, it's got to be the shortest form of the game.
PolishNajwiększym wyzwaniem jest zupełna odmiana systemu edukacji.
One of the real challenges is to innovate fundamentally in education.
PolishDrugą odmianą stomatopodów są ustongi tłukące, ci kolesie żyją z otwierania ślimaków.
Now, the other type of mantis shrimp is the smasher stomatopod, and these guys open up snails for a living.
PolishCóż za odmiana w stosunku do radosnych obchodów dwudziestej rocznicy upadku muru berlińskiego!
What a difference from the celebrations to mark the twentieth anniversary of the fall of the Berlin Wall!
PolishKtórą odmianą terroryzmu powinniśmy się zająć na szczeblu UE?
What kind of terrorism is to be dealt with at EU level?
PolishCóż za odmiana w stosunku do radości narodów w 2004 roku, kiedy do Unii przystępowały byłe komunistyczne kraje!
What a difference from the joy of the peoples in 2004, when the former Communist countries joined the Union!
PolishIstnieje również odmiana audio tego mechanizmu.
Some CAPTCHA systems also support audio CAPTCHAs.
PolishCo niepokojące, wywodząca się z Arabii Saudyjskiej odmiana fundamentalizmu, islamski wahhabizm, zaczyna szerzyć się na skalę światową.
Worryingly, Saudi Arabia's brand of fundamentalism, Wahabi Islam, is being exported globally.
PolishIstnieje chińszczyzna w stylu Wschodnich Indii, odmiana z Jamajki, Bliskiego Wschodu, Mauritiusu.
There is West Indian Chinese food, there's Jamaican Chinese food, there is Middle Eastern Chinese food, there's Mauritian Chinese food.
PolishMieliśmy to szczęście, że odmiana ta, która wtedy bardzo nas przerażała, nie przenosiła się łatwo z człowieka na człowieka.
Now luckily, that particular virus, although very scary at the time, did not transmit from person to person very easily.
PolishW ogóle nie jest to lepsze dla gospodarki i jest tak naprawdę inną odmianą tej samej, niemożliwej do utrzymania na dłuższą metę praktyki.
This is no better for the economy and is really a different way of doing exactly the same thing which is unsustainable.
PolishWielka odmiana.
PolishJego najpoważniejsza odmiana jest znana jako tzw. "oszustwo karuzelowe”, które jest działaniem przestępczym prowadzonym przez wytrawnych i zawodowych oszustów.
In its most serious form, it is known as 'carousel fraud' which is a criminal activity carried out by expert and professional fraudsters.
PolishJest on stosowany u dzieci z bardzo rzadką odmianą padaczki, określaną jako „ ciężka miokloniczna padaczka niemowląt ” (SMEI), zwaną też zespołem Draveta.
It is used in children with a very rare type of epilepsy called ‘ severe myoclonic epilepsy in infancy’ (SMEI), also known as Dravet 's syndrome.
PolishOtóż obecnie korzyści jest niewiele, gdyż nie jest to odmiana grypy, która powoduje dużą liczbę zgonów - w każdym razie nigdzie nie powoduje tyle zgonów, co grypa sezonowa.
At the moment, the benefits are few, since this is not a flu that causes a huge number of deaths - nowhere near as many as seasonal flu, in any case.
PolishPacjenci ze specyficznymi postaciami łuszczycy, jak łuszczyca wysiewna (kroplista), uogólniona (erytrodermalna) lub krostkowa i odmiana krostkowa stóp oraz zajmująca znaczną powierzchnię skóry.
Patients with specific forms of psoriasis like guttate, erythrodermic or pustular psoriasis as sole or predominant form of psoriasis.
PolishCo gorsze, najbardziej powszechna odmiana grypy - grypa typu A, atakuje również zwierzęta, które żyją w bliskiej obecności człowieka, przez co mogą mutować także w nich.
Even worse, the most common influenza -- influenza A -- also infects animals that live in close proximity to humans, and they can recombine in those particular animals.
PolishTa utrzymująca się odmiana neokolonializmu - jak chciałbym to nazwać - w Afryce w wydaniu Chin i Indii w krótką chwilę zniszczyłaby wszystkie dotychczasowe wysiłki Zachodu.
This kind of persistent neo-colonialism - as I would like to call it - of Africa by China and India would at one blow negate all the efforts of Western policy to date.