"odmawiać" - angielskie tłumaczenie

PL

"odmawiać" po angielsku

volume_up
odmawiać {czas. ndk}

PL odmawiać
volume_up
[odmawiam|odmawiałbym] {czasownik niedokonany}

Nie będzie się im dłużej odmawiać dostępu i będą mogli w razie konieczności liczyć na pomoc.
They will no longer be refused access and will be able to count on assistance, if needed.
Czy pasażerowie będą mieli możliwość wyboru, czy będą musieli odmawiać przejścia przez urządzenie do prześwietlania?
Mr Tajani, will passengers be able to choose or will they have to refuse to go through the scanners?
to refuse somebody the right to sth
odmawiać (też: chylić się)
W rzeczywistości odmawiają tego, a więc wiele pozostaje do zrobienia również w tym zakresie.
In fact they are declining to do that, so a lot of work also remains to be done here.
Sprawozdanie pana posła Radwana odmawia uznania, że mogłoby to być przydatne także dla Unii Europejskiej.
Mr Radwan's report declines to acknowledge that this could also be useful in the European Union.
William Hague, odmawiający powiedzenia, kiedy jego zdaniem powinny odbyć się wybory, teraz apeluje o zmiany.
William Hague, declining to say how soon he would like to see elections taking place, is now calling for transition.
odmawiać (też: bojkotować)

Przykłady użycia - "odmawiać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishByłoby głupotą odmawiać sobie tego, na co inni reagują z radością i przyjaźnią.
We would be foolish to deny ourselves what others recognise with friendship and with joy.
PolishNie wolno nam odmawiać ubogim dziś krajom korzystania z tej szansy.
We must not prevent the poor countries of today from taking that opportunity.
PolishNie będzie się im dłużej odmawiać dostępu i będą mogli w razie konieczności liczyć na pomoc.
They will no longer be refused access and will be able to count on assistance, if needed.
PolishTo podstawowa zasada równości płci, której nie można nikomu odmawiać!
That is a basic principle of gender equality and it cannot be denied!
PolishDlaczego zawsze musimy sobie czegoś odmawiać "to jest dla ciebie dobre" a "to jest dla ciebie złe"?
Why is it always do and don'ts and it's good for you, it's not good for you?
PolishNie możemy za każdym razem czegoś wymagać, a następnie tego odmawiać.
We cannot always demand something and then subsequently say no.
PolishAle z upływem lat nasze narządy zaczynają odmawiać posłuszeństwa.
But as we age, our organs tend to fail more.
PolishNie powinniśmy im odmawiać tak długo oczekiwanej wolności.
We should not deny them their long-awaited liberty.
PolishEuropa nie może jednak odmawiać przyjmowania odpowiedzialności za europejskie interesy na świecie, a szczególnie dziś.
Europe cannot however, fail to take responsibility for European interests in the world, particularly today.
PolishNie powinna sobie ich odmawiać.
Polishodmawiać komuś prawa do czegoś
Polishodmawiać sobie wszystkiego
PolishNie powinniśmy odmawiać republikom byłego Związku Radzieckiego szansy zostania państwami w pełni europejskimi, w których panuje praworządność.
We should not deny the republics of the former Soviet Union the opportunity of becoming fully European States governed by the rule of law.
Polishodmawiać sobie czegoś
PolishCzyżbyśmy to my mieli odmawiać im prawa do przeprowadzenia referendum w ważnej sprawie, w przypadku której każdy ma prawo mieć własną opinię?
Should we be the ones to deny them the right to hold a referendum on an important question, on which everyone is entitled to their own opinion?
PolishObywatelom Kosowa nie powinno się już dłużej odmawiać swobody podróżowania, którą Unia Europejska zapewni innym państwom tego regionu prawdopodobnie jeszcze w tym roku.
The people of Kosovo should no longer be refused the freedom of travel which the EU will have probably granted to the other states in the region by the end of the year.
PolishZgadzam się również, że w pewnych warunkach statkom powinno się trwale odmawiać dostępu, co ma służyć zagwarantowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa armatorów i pasażerów.
I also agree that, under certain conditions, vessels should be refused access permanently, in order to guarantee adequate safety levels for operators and passengers.
PolishTa solidarność okazywana jest od początku kryzysu finansowego i nie wolno jej odmawiać naszym greckim przyjaciołom ani też żadnemu innemu krajowi UE, który napotka na te same trudności.
This solidarity has been shown since the start of the financial crisis and it must not be denied our Greek friends, or any other EU country that encounters the same difficulties.