"odgrywać rolę" - angielskie tłumaczenie

PL

"odgrywać rolę" po angielsku

PL odgrywać rolę
volume_up
{czasownik}

1. "w czymś"

odgrywać rolę (też: mieć udział)
Sama myśl, że sektor prywatny mógłby odgrywać rolę w jakiejś inicjatywie wraz z sektorem publicznym jest postrzegana jako coś obcego, wstydliwego i podejrzanego.
The mere thought that the private sector could play a part in any initiative with the public is almost seen as something alien, shameful and suspicious.
odgrywać rolę (też: mieć udział)
W moim przekonaniu UE powinna w tych konfliktach odgrywać rolę bezstronnego mediatora.
In my opinion, the EU should play the role of impartial mediator in these conflicts.
Fragmenty pochodzące z końca karboksylowego wydają się odgrywać rolę w regulacji aktywności parathormonu.
These carboxy-terminal fragments are thought to play a role in the regulation of parathyroid hormone activity.
Cieszę się, że zgadzamy się w tym, że powinny w przyszłości odgrywać rolę prawdziwej sieci zabezpieczającej.
I am glad that we agree that they should play their role in the future as genuine safety nets.

Synonimy (polski) dla "odgrywać rolę":

odgrywać rolę

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "odgrywać rolę"

odgrywać czasownik
role rzeczownik
rola rzeczownik

Przykłady użycia - "odgrywać rolę" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishEuropa musi odgrywać pionierską rolę, szczególnie na arenie międzynarodowej.
Europe must play a pioneering role, in particular in the international arena.
PolishEBC powinien odgrywać większą rolę w skrutynizacji i sprawowaniu nadzoru.
The European Central Bank should play a greater part in scrutiny and oversight.
PolishPunktem wyjścia dla Komisji jest fakt, że UE musi w dalszym ciągu odgrywać rolę wiodącą.
The Commission's starting point is that the EU must continue to show leadership.
PolishZestaw języków i sposoby nauczania języków obcych będą odgrywać bardzo ważną rolę.
The composition and ways of learning foreign language will play a very important role.
PolishNaszym zdaniem kobiety powinny odgrywać aktywniejszą rolę w procesie pokojowym.
We believe that it is important for women to play a more active part in peace processes.
PolishOdnoszę jednak wrażenie, że instytucje UE również mogą odgrywać bardzo ważną rolę.
However, I feel that EU institutions could also play a significant role.
PolishUnia Europejska musi być konsekwentna, jeżeli chce odgrywać rolę, na jaką zasługuje.
The European Union will need to be consistent if it is to carry the weight it deserves.
PolishJeśli mamy odgrywać rolę przewodnią, musimy dać o tym innym jasno do zrozumienia.
If we want to be a leading force, we should make it absolutely clear.
PolishKwestie rozwojowe muszą odgrywać zdecydowanie kluczową rolę w porozumieniu z Kopenhagi.
Development issues must be absolutely central in the agreement reached in Copenhagen.
PolishUE jako całość może odgrywać znaczącą rolę i jest zdecydowana to robić.
The EU as a whole can play a significant role and it is determined to do so.
PolishTe ostatnie powinny odgrywać aktywną rolę w doborze i mianowaniu instytucji powierniczych.
The latter should play an active role in the selection and appointment of trustees.
PolishWspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa będzie również odgrywać aktywną rolę.
The Community Fisheries Control Agency will also play an active role.
PolishKwestia, jaką rolę powinna odgrywać agencja, będzie jedną z kluczowych.
The question as to what role the agency should play will be one of the key questions.
PolishParlament powinien również odgrywać rolę psa w odniesieniu do siły euro.
Parliament should also play a guard dog role when it comes to the strength of the euro.
PolishOczywiście w tym wszystkim może również odgrywać jakąś rolę kryzys gospodarczy w Islandii.
Of course, Iceland's economic crisis may well also have some sort of role in all this.
PolishParlamenty po obu stronach Atlantyku będą odgrywać główną rolę w całym tym procesie.
The Parliaments on both sides of the Atlantic have a major role to play in the whole process.
PolishMyślę, że w przyszłości ta różnica będzie odgrywać coraz mniejszą rolę.
I think that the difference will play less and less of a role in future.
PolishBranża ubezpieczeniowa może i powinna w tym zakresie odgrywać główna rolę.
The insurance industry can and should play a major role in this area.
PolishWobec braku prawnie wiążącego porozumienia UE w dalszym ciągu musi odgrywać wiodącą rolę.
The EU must continue to play a leading role in the absence of a legally binding agreement.
PolishDlatego też UE musi odgrywać główną rolę w zarządzaniu delikatną sytuacją na tym obszarze.
This is why the EU must play the main role in managing the delicate situation in the area.