"oddać" - angielskie tłumaczenie

PL

"oddać" po angielsku

volume_up
oddać {czas. dk}

PL oddać
volume_up
{czasownik dokonany}

oddać (też: oddawać)
volume_up
to bring out {czas.} (meaning)
Nie oddamy nikomu przysługi, jeśli będziemy zbyt hojni.
We shall be doing no one any favours if we concede too much.
oddać (też: oddawać, zwracać)
Zdecydowaliśmy oddać coś lokalnej społeczności.
We decided to give back locally.
Give back the Black Hills.
He didn't want to give up his wallet.
Każda suma, jaką oddasz zostanie potrojona na koncie drugiej osoby.
Now whatever you give up gets tripled in the other person's account.
Jedna z osób w parze dostaje wiadomośći: "Czy chcesz oddać część z 10 dolarów, które zarobiłeś za przyjście i przekazać komuś w tym laboratorium?"
And in that pair, one person gets a message saying, "Do you want to give up some of your $10 you earned for being here and ship it to someone else in the lab?"
oddać (też: oddawać, składać, złożyć)
Laurent Gbagbo musi uznać wynik wyborów i oddać władzę.
Laurent Gbagbo must recognise the results of the elections and hand over power.
Musimy oddać te kompetencje z powrotem w ręce ludzi i musimy w Unii przejść lekcję samokrytyki.
We must hand that ability back to the people and we must therefore also conduct an exercise in self-criticism in the European Union.
Przygotowuje się do tego poprzez przekazanie kontroli nad uczelniami Tajnej Radzie Królewskiej, gotowej oddać je UE.
It is preparing for this by placing control of the universities under the Privy Council, ready to hand universities over to the EU.
Laurent Gbagbo musi uznać wynik wyborów i oddać władzę.
Laurent Gbagbo must recognise the results of the elections and hand over power.
Zanim oddam głos panu komisarzowi - a czasu mamy jeszcze krótką chwilkę - chcę coś dodać.
Before I hand over to the Commissioner - and we have a bit of time - I wish to add something.
Przejmując władzę w grudniu ubiegłego roku Camara obiecał rozprawić się z korupcją, anarchią, a następnie oddać władzę w demokratycznych wyborach.
In taking power in December last year, President Camara promised to tackle corruption and anarchy and then to hand over power in democratic elections.
oddać (też: oddawać)
volume_up
to part with {czas.} (possession, money)
Część kontroli nad formowaniem takiej struktury trzeba by oddać naturze, oczywiście, gdyż działałyby bakterie.
Now, part of the formal control over this structure would be lost to nature, obviously, as the bacteria do their work.
Aby doprowadzić do ostatecznego porozumienia, oddaliśmy dwa miejsca, przyjmując na siebie tym samym znaczną część wysiłków na rzecz uzgodnienia stanowisk.
We gave up two seats in order to reach the final agreement, thus bearing a large part of the adjustment effort.
Panie przewodniczący! Na wstępie proszę obsługę o zaznaczenie, że w kwestii ustępu 31 w pierwszej części oddałam swój głos za.
Mr President, at the outset can I ask the services to note that on paragraph 31 the first part of my vote should have been in favour.
Aby według uczynków, aby według nich odpłacił popędliwością przeciwnikom swoim, aby nagrodę nieprzyjaciołom swoim, a wyspom zapłatę oddał.
According to their deeds, accordingly he will repay, wrath to his adversaries, recompense to his enemies; to the islands he will repay recompense.
A oddający tym, którzy go mają w nienawiści, każdemu w twarz jego, aby go wytracił; nie omieszka temu, który go ma w nienawiści, w twarz jego odda mu.
and repayeth them that hate him to their face, to destroy them: he will not be slack to him that hateth him, he will repay him to his face.
A nazajutrz odjeżdżając, wyjął dwa grosze, i dał gospodarzowi, mówiąc: Miej o nim staranie, a cokolwiek nadto wyłożysz, ja, gdy się wrócę, oddam ci.
And on the morrow he took out two shillings, and gave them to the host, and said, Take care of him; and whatsoever thou spendest more, I, when I come back again, will repay thee.
I rzekli: Jakaż będzie ofiara za przewinienie, którą jej oddać mamy?
Then said they, What shall be the trespass-offering which we shall return to him?
Po zakończeniu leczenia wszystkie nieużyte kapsułki trzeba oddać do apteki.
All unused capsules should be returned to the pharmacist at the end of treatment.
W przypadku zwrócenia towarów cena zapłacona przez konsumenta podlega zwrotowi i musi zostać oddana w ciągu 14 dni od zwrócenia towaru.
In case of return of goods, the price paid by the consumer must be returned within 14 days of their return.

Przykłady użycia - "oddać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNie jestem w stanie oddać znaczenia Ameryki Południowej dla Unii Europejskiej.
I cannot stress enough the importance of the Southern Cone for the European Union.
PolishNależy konicznie oddać sprawiedliwość niezwykłemu wkładowi pracy Parlamentu.
It is only fair to acknowledge the extraordinary contribution of this Parliament.
PolishPo zakończeniu leczenia wszystkie nieużyte kapsułki trzeba oddać do apteki.
All unused capsules should be returned to the pharmacist at the end of treatment.
PolishProblem ten musimy rozwiązać wyłącznie, aby oddać sprawiedliwość rybakom zawodowym.
This is only fair for the professional fishermen that we address this.
PolishMam przyjemność oddać głos mojemu rodakowi, panu posłowi Carnero Gonzálezowi.
I am going to have the pleasure of giving the floor to my compatriot, Mr Carnero González.
PolishPaństwem, które wdrożyło zalecenia - należy mu oddać należne uznanie - była Holandia.
The Member State that implemented it - to give credit where credit is due - was Holland.
PolishPaństwa po prawej, w których ludzie są skłonniejsi oddać organy mają nieco inny formularz.
The countries on the right, the ones that give a lot, have a slightly different form.
PolishChciałbym oddać głos wszystkim państwu, ale niestety nie mamy tyle czasu.
I would like to give the floor to all of you but, unfortunately, we do not have the time.
PolishJeśli w grę wchodzi interes osobisty, to należało by oddać sprawę do sądu.
If I were the person involved, I would take the matter to the courts.
PolishWreszcie w Międzynarodowym Dniu Kobiet muszę oddać hołd macierzyństwu.
Finally, on International Women's Day, I must pay tribute to motherhood.
PolishMiałem nadzieje oddać... kilka strzałów zanim mnie znokautuje.
I just hoped to get in... a few verbal punches before he went Mike Tyson on me.
PolishZaczęło się od małej grupki ludzi, którzy zdecydowali się oddać sprawie.
It began with a small group of people who decided they would commit.
PolishSądy na Słowacji i w Egipcie zdecydowały, aby oddać dziecko pod opiekę matki.
The courts in both Slovakia and Egypt had decided to entrust the child to the care of the mother.
PolishMuszą osłabiać tradycję, która kiedyś ich uciszała, aby oddać głos nowym aspiracjom.
They have to subvert tradition that once silenced them in order to give voice to new aspirations.
PolishBy, oddać sens temu potężnemu pomysłowi, najwyższy blok nazywamy spiralną książką.
To give you some sense of the power of this idea, the biggest block is what we call the book spiral.
PolishDziś chcemy oddać hołd wszystkim pomordowanym w okresie wielkiego głodu na Ukrainie.
Today, we want to pay our respects to all those who were killed during the great famine in Ukraine.
PolishBy oddać wam perspektywę, oddalę, byście wiedzieli o czym mówię.
Now just to give you some perspective, I'm going to zoom out so you really see what you get.
PolishLecz byłam gotowa ją ponieść, ponieważ za każdy cios, który otrzymałam byłam w stanie oddać dwa.
But I was happy to pay it, because for every blow that I received, I was able to deliver two.
PolishDlatego zamierzam ściśle przestrzegać decyzji Prezydium, aby oddać głos pięciu posłom.
I am therefore going to adhere very strictly to the Bureau's decision to give the floor to five Members.
PolishChciałam to oddać jak najszybciej, i nie starałam się zbytnio.
I wanted to get it done quickly, and I didn't do a very good job.