"odczuwać" - angielskie tłumaczenie

PL

"odczuwać" po angielsku

PL

odczuwać [odczuwam|odczuwałbym] {czasownik niedokonany}

volume_up
Ludzie zaczęli odczuwać korzyści płynące z podstawowych reform strukturalnych.
People have begun to feel the benefits of essential structural reforms.
Jeżeli przestaniemy odczuwać solidarność, to przestaniemy być ludźmi.
If we cease to feel this solidarity, we cease to be human.
Powinniśmy w pełni odczuwać ciężar naszej odpowiedzialności.
We should feel the full weight of our responsibilities.
Dlaczego wydaje się, że, aby funkcjonować musimy odczuwać?
Why does it seem to require these beings who sense things for us to operate?
Niektórzy mogą odczuwać satysfakcję widząc, jak bankierzy popadają w niełaskę i tracą pracę.
Some people may feel a sense of satisfaction at the sight of bankers falling from grace and losing their jobs.
Dlatego powinniśmy odczuwać wzajemne powiązania i mieć poczucie współodpowiedzialności za naszych partnerów.
We should therefore be aware of the ties that bind us and feel a sense of joint responsibility for our partners.

Przykłady użycia - "odczuwać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishChoć nie jest ich tak dużo, ludzie mają obawy, chcą odczuwać komfort w tej kwestii.
And, although it's not very large, there are a lot of concerns about that.
PolishLudzie zaczęli odczuwać korzyści płynące z podstawowych reform strukturalnych.
People have begun to feel the benefits of essential structural reforms.
PolishWtedy zarówno kierowca, jak i środowisko, zaczną odczuwać prawdziwe korzyści.
This is when both the car driver and the environment will start feeling the true benefits.
PolishZjednoczone Królestwo musi odczuwać pewną ulgę, że nigdy nie przystąpiliśmy do euro.
It must be of some reassurance to the UK that we never joined the euro.
PolishSpróbujmy sobie wyobrazić jak by to było odczuwać cierpienie setki innych ludzi.
Imagine if I had to feel even a hundred other people's suffering.
PolishChoroba postępuje stopniowo, zatem na początku choroby pacjentka może nie odczuwać objawów.
The disease progresses gradually so you may not feel any symptoms at first.
PolishMyliliśmy się całkowicie i szybko zaczęliśmy odczuwać zawód i frustrację.
We were absolutely wrong and have rapidly become desperately disappointed and frustrated.
PolishW bardzo rzadkich przypadkach pacjenci cierpiący na astmę mogą odczuwać pogorszenie ich stanu.
Very rarely patients with asthma may experience worsening of their condition.
PolishPo leczeniu laserem pacjent może odczuwać ból w obrębie twarzy i wokół leczonego obszaru.
After the laser treatment, you may feel pain in your face and pain around the treatment area.
PolishNależy postrzegać, odczuwać i uznawać to, że Europa jest ważna i istotna dla swoich obywateli.
Europe's importance and relevance for its citizens must be perceived, felt and recognised.
PolishOsoby z tą chorobą mogą również odczuwać depresję, lęk lub napięcie.
People with this disease may also feel depressed, anxious or tense.
PolishWtedy, w 13 minucie, być może z powodu hipochondrii, zacząłem odczuwać ból w klatce.
Then at 13 minutes, maybe because of the hypochondria. ~~~ I started feeling pains all over my chest.
PolishJeżeli liczba czerwonych krwinek jest zmniejszona, można odczuwać zmęczenie lub duszność.
If the number of red blood cells is reduced you may have symptoms of tiredness or breathlessness.
PolishDlaczego wydaje się, że, aby funkcjonować musimy odczuwać?
Why does it seem to require these beings who sense things for us to operate?
PolishDzieci z alkoholowym zespołem płodowym będą te konsekwencje odczuwać przez całe życie.
Children with foetal alcohol syndrome are damaged for life.
PolishW 11 minucie zacząłem odczuwać pulsacje w nogach, dziwnie czułem też moje wargi.
At 11 minutes I started feeling throbbing sensations in my legs, and my lips started to feel really strange.
PolishPo przerwaniu leczenia pacjent nie powinien odczuwać żadnych działań.
You should not experience any effects when you stop treatment.
PolishJeżeli przestaniemy odczuwać solidarność, to przestaniemy być ludźmi.
If we cease to feel this solidarity, we cease to be human.
PolishZamiast odczuwać radość, chcą przetrwać do weekendu.
But I also meet people who love what they do and couldn't imagine doing anything else.
PolishZmiana poziomu oksytocyny zapowiadała to, że będą odczuwać empatię.
The change in oxytocin predicted their feelings of empathy.