"odłożyć na bok" - angielskie tłumaczenie

PL

"odłożyć na bok" po angielsku

PL odłożyć na bok
volume_up
{czasownik}

odłożyć na bok

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "odłożyć na bok"

odłożyć czasownik
na przyimek
na zaimek
English
bok rzeczownik
English
bok przysłówek
English

Przykłady użycia - "odłożyć na bok" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishOd tygodni nieustannie próbujemy odłożyć na bok sprawę, od której to wszystko się zaczęło.
For weeks, we have tried again and again to put the starting case to one side.
PolishMusiałam odłożyć na bok wyniki swoich badań i poszukać psychoterapeuty.
And I had to put my data away and go find a therapist.
PolishPowinniśmy odłożyć na bok różnice zdań pomiędzy poszczególnymi partiami i poprzeć przyjęcie tego sprawozdania.
We should put our party differences aside and support this report.
PolishWszelkie inne względy geopolityczne należy odłożyć na bok.
All other geopolitical considerations must be set aside.
PolishAbyśmy mogli dokonać postępu, musimy odłożyć na bok wszelkie stereotypy, uogólnienia i uprzedzenia.
In order for us to be able to make progress, we must set aside all stereotypes, generalisations and prejudices.
PolishMusimy odłożyć na bok wahania i wątpliwości.
We therefore need to leave behind hesitations and ambiguity.
PolishPostarajcie się odłożyć na bok interesy krajowe i krótkotrwałe problemy, bo ludzkość nie ma czasu do stracenia.
Be capable of setting aside your national interests and short-term issues because humanity has no time to lose.
PolishNaprawdę wierzę, że nadszedł już czas, by odłożyć na bok zwrot "nowe państwo członkowskie” jako anachronizm pozbawiony znaczenia.
Indeed, I believe it is time now to put aside the term 'new Member State' as an anachronism devoid of meaning.
PolishCzas, by centralne miejsce zajął stół negocjacyjny i by odłożyć na bok retorykę i naciski naruszające godność stron lub status Chorwacji jako kraju akcesyjnego.
It is time for the negotiating table to take centre stage, without any rhetoric or pressures which might injure either party's dignity or Croatia's accession status.
PolishMusieliśmy odłożyć na bok wiele naszych ambicji, nad czym boleję, lecz myślę też, że główne elementy traktatu konstytucyjnego są zawarte w traktacie lizbońskim.
We had to leave many of our ambitions by the wayside, which I regret, but I also think that the essential elements of the Constitutional Treaty are in the Lisbon Treaty.
PolishNiektórzy dowodzą, że powinniśmy odłożyć na bok kwestię uznania państwa, mówiąc o Kosowie, zamiast tego zaś zająć się uznaniem realnej sytuacji.
Mr President, some claim that we should leave aside the issue of recognition of the state, when speaking about Kosovo, and instead deal with recognition of the reality.
PolishW tym kontekście musimy uczciwie i otwarcie podejść do kwestii zamrożonych konfliktów i próbując znaleźć pragmatyczne rozwiązania, odłożyć na bok wszelkie tabu.
Within this context, we have to approach the issue of frozen conflicts in a very fair and open way and leave aside any taboos in trying to find solutions on a pragmatic basis.
PolishNależy odłożyć na bok rzeczywistość gospodarczą i geograficzną, a obywatele europejscy muszą ponieść koszty ewentualnego przystąpienia do UE kraju, który nawet nie leży w Europie.
The economic and geographical reality must now be pushed to one side and European citizens have to pay through the nose for the potential accession of a country which is not even European.