"od" - angielskie tłumaczenie

PL

"od" po angielsku

EN
volume_up
od {przysł.}
EN
volume_up
od {przyim.}
EN
1. "jakiejś daty"

Przykłady użycia - "od" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Polish* Rodzaje uwzględnianych metali są zależne od konkretnego procesu produkcyjnego.
* Metals to be included need to be based on the specific manufacturing process.
PolishDawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
Your doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
PolishByło to minimalne prawo człowieka, prawo do godności ludzkiej, od czasu Antygony.
This has been a minimum human right, the right to human dignity, since Antigone.
PolishJaką dawkę Tamiflu powinna przyjmować młodzież w wieku od 13 do 17 lat i dorośli
How Much Tamiflu should be given to Adolescents (13 to 17 years of age) and Adults
PolishKlirens osoczowy, objętość dystrybucji i okres półtrwania są niezależne od dawki.
Plasma clearance, volume of distribution and half-life are independent of dose.
PolishPowinniśmy wyrazić uznanie za elastyczność, jaką wykazał od jesieni 2008 roku.
We should pay tribute to the responsiveness that it has shown since autumn 2008.
PolishJeśli mogę pozwolić sobie na krytykę, wolę ambitne reformy od ambitnych ambicji.
If I might be critical, I prefer ambitious reforms before ambitious ambitions.
PolishNic nie odróżnia imigrantów od lokalnych pracowników w państwach członkowskich UE.
Nothing sets immigrants apart from local workers in the Member States of the EU.
PolishTedy Jezus przyszedł od Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego;
Then cometh Jesus from Galilee to the Jordan unto John, to be baptized of him.
PolishMyślę, że dokonując syntezy tej pracy, zaczyna się od 3 kluczowych spostrzeżeń.
And I think when you synthesize this research, you start with three key insights.
PolishZatem włoska delegacja Partii Demokratycznej postanowiła wstrzymać się od głosu.
Hence, the Italian delegation of the Democratic Party (PD) decided to abstain.
PolishMoim zdaniem, zaczyna się ona od jasnych, zrozumiałych informacji dla obywateli.
This in my opinion starts with clear, understandable information for citizens.
PolishPojawienie się odporności wykazano po dwóch tygodniach od pierwszego szczepienia.
Onset of immunity has been demonstrated 2 weeks after primary vaccination course.
PolishNależy uzyskać od producenta szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu użycia pomp.
Specific instructions for using the pumps must be obtained from the manufacturer.
PolishObjawy choroby mogą nie być widoczne przez 6 tygodni do 6 miesięcy od zakażenia.
Signs of the disease may not be seen for 6 weeks to 6 months after infection.
PolishWymagane leczenie zależy od istoty i ciężkości przebiegu działań niepożądanych.
The treatment required depends on the nature and severity of the adverse reaction.
PolishPowaga naszych zamiarów wymaga od nas zdecydowanej wiarygodności instytucjonalnej.
The seriousness of our intentions implies our strong institutional credibility.
PolishWstrzymałem się od głosu, aby podkreślić ten aspekt i wskazać wartość dokumentu.
I abstained from the vote to highlight this aspect and acknowledge its value.
PolishOd wielu lat o tym rozmawiamy, ale jak dotąd nic nie zostało zrobione w praktyce.
We have spoken about this for years, but as yet nothing has been done in practice.
PolishMożemy wiele zyskać i wiele dać od siebie na rzecz strategii i polityki morskiej.
We have much to gain and much to contribute to a maritime strategy and policy.

Synonimy (polski) dla "od":

od