PL

oczywisty {męski}

volume_up
oczywisty
Komunikacja w kilku językach wraz z rozwojem globalizacji wydaje się stawać coraz bardziej oczywista.
With progressive globalisation, communication in several languages appears to be becoming increasingly natural.
Jest oczywiste, że musimy zrobić wszystko, aby uniknąć w przyszłości klęski podobnej do tej.
We clearly had to do our utmost to prevent a repeat of similar natural disasters on this scale.
Tak więc oczywiste jest, że relacje te powinny być sformalizowane w postaci kompleksowej umowy handlowej.
It is only natural, therefore, that this relationship should be formalised via a comprehensive trade agreement.

Przykłady użycia - "oczywisty" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishArtykuł 5 konstytucji Republiki Portugalskiej nie może być już bardziej oczywisty.
Article 5 of the Constitution of the Portuguese Republic could not be clearer.
PolishW oczywisty sposób ofiary te unaoczniają nam tę ludzką tragedię, jaką jest terroryzm.
These victims, of course, illustrate for us this human tragedy that is terrorism.
PolishTa sprawa, w oczywisty sposób, jest szczególnie ważna w bieżącej sytuacji gospodarczej.
This issue is of particular importance in the current economic situation of course.
PolishPraktyka taka w oczywisty sposób skutkuje wieloma błędami w treściach tam zamieszczanych.
This practice obviously produces numerous mistakes in the content posted there.
PolishNie wystarczy identyfikacja problemu, który już wcześniej był oczywisty.
It is not enough to identify the problem after it has already become apparent.
PolishTa niespójna logika staje się w oczywisty sposób widoczna po analizie dwóch zestawów liczb.
This incoherent logic becomes clearly apparent on examining two sets of figures.
PolishPo trzecie, w oczywisty sposób potrzebujemy mechanizmu gwarantującego równowagę.
Thirdly, there is an obvious need for check and balance mechanisms.
PolishZe sprawozdania w oczywisty sposób wynika, że UE postrzega Azję Środkową z dwóch perspektyw.
It is evident from the report that the EU views Central Asia from two standpoints.
PolishBrak konsensusu co do tej sprawy jest oczywisty.
Member of the Commission. - Mr President, it is obvious that there is no consensus on this issue.
PolishProblem jest całkiem oczywisty: ludzie uciekają z Afryki Północnej.
The problem is quite straightforward: people are fleeing from North Africa.
PolishW oczywisty sposób protekcjonizm nie jest właściwą reakcją na ten kryzys - wręcz przeciwnie.
Protectionism is clearly not the right answer to face this crisis - quite the opposite.
PolishMam nadzieję, że Rada zaakceptuje te w oczywisty sposób narzucające się zmiany.
I hope the Council will accept these self-explanatory changes.
PolishTa pozycja w oczywisty sposób nakłada na nas odpowiedzialność za wsparcie krajów rozwijających się.
This position clearly gives us a responsibility to help the developing countries.
PolishW oczywisty sposób kwestia bezpieczeństwa elektrowni jądrowych nie kończy się na granicach UE.
The issue of the safety of nuclear plants obviously does not stop at the EU's borders.
PolishW oczywisty sposób nie wystarczy skoncentrować się po prostu na bazie kapitałowej banków.
It is patently not enough simply to focus on the banks' capital base.
PolishWolność wyrażania opinii oraz wolność prasy we Włoszech są w oczywisty sposób poważnie zagrożone.
In Italy, freedom of expression and freedom of the press are clearly at serious risk.
PolishPo pierwsze, uważam, że w oczywisty sposób wprowadza to brak pewności dla producentów mleka.
Firstly, I think it clearly introduces uncertainty for milk producers.
PolishProblem nadmiernego przeludnienia w Afryce jest w oczywisty sposób ograniczony do niektórych krajów.
The problem of overpopulation in Africa is clearly limited to individual countries.
PolishTo jednak zależy od efektywnej polityki kontroli w całej UE, której w oczywisty sposób brakuje.
However, this relies on effective EU-wide inspection policies which are clearly missing.
PolishTo w oczywisty sposób zmniejsza rolniczą produkcję europejską.
It is an approach that obviously reduces Europe's agricultural production.