"oczekiwać" - angielskie tłumaczenie

PL

"oczekiwać" po angielsku

volume_up
oczekiwać {czas. ndk}

PL oczekiwać
volume_up
[oczekuję|oczekiwałbym] {czasownik niedokonany}

Dlatego też Komisja może oczekiwać kontrowersyjnych negocjacji.
That is why the Council can expect controversial negotiations.
Nasi obywatele także mają prawo oczekiwać tutaj prawdziwej przejrzystości.
Our citizens have a right to expect genuine transparency here, too.
Wierzę, że możemy oczekiwać owocnej współpracy ze wszystkimi grupami.
I believe that we can expect a fruitful cooperation with all groups.
Bośmy my pielgrzymami i przychodniami przed tobą, jako i wszyscy ojcowie nasi; dni nasze na ziemi jako cień, a nie masz czego oczekiwać.
For we are strangers before thee, and sojourners, as all our fathers were: our days on the earth are as a shadow, and there is no abiding.
Podsumowując, oczekuję, że Komisja Europejska przygotuje natychmiastowe środki, a także strategię dla tego nowego rozwiązania.
In brief, I anticipate that the European Commission will prepare immediate measures, as well as a strategy for this new situation.
Zgodnie z wynikami badań in vitro, nie należy oczekiwać istotnego wypierania z połączeń z albuminą w zakresie terapeutycznych stężeń leków.
According to in vitro studies, significant displacement is not anticipated at therapeutic concentrations of the medicinal products.
Nie oczekuje się występowania interakcji preparatu Combivir na drodze wypierania w miejscach wiązania z białkami osocza.
Interactions involving binding site displacement are not anticipated with Combivir.
oczekiwać (też: czekać, doczekać się)
Z zainteresowaniem oczekujemy na zieloną księgę i zawarte w niej wnioski.
We await with interest the Green Paper and the conclusions that it will contain.
Oczekujemy na wyniki orzeczenia sądu w sprawie legalności wyborów prezydenckich.
We await the outcome of the court ruling on the legality of the President's election.
Agencje ratingowe oczekują tych danych i wykorzystują je do rad, których udzielają.
Ratings agencies await these figures and use them to inform the advice that they give.

Przykłady użycia - "oczekiwać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMoże byłby nam pan w stanie powiedzieć, kiedy możemy oczekiwać pana opinii.
Maybe you could give us a time-scale on when we will hear what your opinion is.
PolishNie należy oczekiwać zwiększenia skuteczności po zastosowaniu większych dawek.
No significant increased benefit can be expected from higher daily doses.
PolishJestem przekonana, że możemy oczekiwać udanej współpracy w Parlamencie Europejskim.
I believe that we can look forward to fruitful cooperation in the European Parliament.
PolishOczywiście należy też oczekiwać większej solidarności oraz lepszej koordynacji.
And naturally, a higher degree of solidarity and better coordination should be expected.
PolishWówczas będziemy oczekiwać na dalszą dyskusję z Parlamentem w tej sprawie.
We then look forward to continued discussions with Parliament on this issue.
PolishW związku z tym proszę nie oczekiwać, że Komisja Europejska podąży w tym kierunku.
Therefore, do not have any expectations that the Commission will move in that direction.
Polishliczby pacjentów z CTCL powyżej poziomu, jakiego należałoby oczekiwać.
an increase in numbers of patients with CTCL, relative to what would be expected.
PolishJak znacznej przejrzystości można oczekiwać od pragnących wziąć udział zainteresowanych stron?
How much transparency can be expected in order for stakeholders to participate?
PolishWiększego wpływu można oczekiwać, gdy propionian flutykazonu stosowany jest w inhalacji.
Greater effects may be expected when fluticasone propionate is inhaled.
PolishIstnieją limity dotyczące tego, czego można oczekiwać od Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
There are limits to what can be expected from the European Investment Bank.
PolishOznacza to, że możemy ze spokojem oczekiwać przyszłorocznych prac.
It means we can now look forward with equanimity to the work that lies ahead next year.
PolishTeraz z optymizmem możemy oczekiwać na zakończenie procesu ratyfikacji.
We can now look forward optimistically to finalising ratification.
PolishMoże pan oczekiwać bury z Pałacu Elizejskiego, mój drogi przyjacielu!
You are going to get a roasting from the Elysée Palace, my friend!
PolishAleć ja zawżdy oczekiwać będę, a tem więcej rozszerzę chwałę twoję.
But I will hope continually, And will praise thee yet more and more.
PolishDobrze jest, cierpliwie oczekiwać na zbawienie Pańskie.
It is good that a man should hope and quietly wait for the salvation of Jehovah.
PolishNależy oczekiwać, że oba wspomniane efekty dotyczą całej grupy związków.
Both of these effects are expected for this class of compound.
PolishAle być może słowa to wszystko, czego możemy oczekiwać od Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.
But maybe words are all we can expected from the External Action Service.
PolishW przeciwnym razie trudno będzie oczekiwać prawdziwego wkładu ze strony innych krajów.
Otherwise the matter will be complicated in anticipation of genuine contributions from other countries.
PolishPo raz kolejny proszę, aby nie oczekiwać ode mnie omawiania kwestii polityki wewnętrznej.
Mrs Alfano, once again, please do not ask me to discuss domestic policy issues.
PolishPomimo zmienności napływających danych należy oczekiwać, że w 2010 r.
However, uncertainty remains high as a number of the supporting factors are of a temporary nature.