"obowiązywać" - angielskie tłumaczenie

PL

"obowiązywać" po angielsku

PL obowiązywać
volume_up
[obowiązuję|obowiązywałbym] {czasownik niedokonany}

obowiązywać
Zaczyna obowiązywać podatek EWWiS, pierwszy podatek europejski.
The ECSC levy, the first European tax, comes into force.
Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której system byłby oceniany w momencie, kiedy już nie będzie obowiązywać.
This is to avoid a situation where the system would be evaluated at a time when it is no longer in force.
Czas, aby zasady obowiązujące w innych dziedzinach gospodarki zaczęły obowiązywać także w rolnictwie.
The time has come for principles which are in force in other areas of the economy to take effect in agriculture, too.
obowiązywać
Słowenia wprowadziła nowy system opłat drogowych, który będzie obowiązywać od 1 lipca 2008 roku.
Slovenia has introduced a new road charging system with effect from 1 July 2008.
Mam nadzieję, że może ona zacząć obowiązywać od lipca 2010 roku.
I hope that this can take effect in July 2010.
Czas, aby zasady obowiązujące w innych dziedzinach gospodarki zaczęły obowiązywać także w rolnictwie.
The time has come for principles which are in force in other areas of the economy to take effect in agriculture, too.
Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju obowiązuje od czterech lat.
Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing instrument for development cooperation has been in operation for four years now.

Synonimy (polski) dla "obowiązywać":

obowiązywać

Przykłady użycia - "obowiązywać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMa ona obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich oraz na szczeblu UE.
It is intended to be compulsory in all of our Member States and at EU level.
PolishO tym właśnie powinniśmy mówić w Europie i to musi obowiązywać w całej Europie.
That is what we should be talking about in Europe and it must apply throughout Europe.
PolishRozporządzenie miało obowiązywać od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.
It was intended to apply for the period from 1 January 2010 to 30 June 2011.
PolishChodzi o system finansowy, który obowiązywać będzie przez dość długi czas.
This is about a financial system which will apply for quite a period of time.
PolishZwolnienie powinno obowiązywać nie dłużej niż rok, ponieważ pomoc jest tymczasowa.
The waiver should be for a maximum of one year because aid is temporary.
PolishPonadto wszystkie te zmiany mają obowiązywać wstecz od 1 sierpnia 2006 r.
In addition, all these measures would apply retroactively from 1 August 2006.
PolishOznacza to, że w pełni zharmonizowane przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.
This means that fully harmonised rules will be in place from 1 January 2012.
PolishTaka sama zasada powinna obowiązywać w stosunku do osób wykorzystujących ofiary.
The same principle ought to apply to individuals who exploit victims.
PolishStandardy dobrostanu zwierząt powinny obowiązywać i powinny być podwyższane.
Standards of animal welfare should be obligatory and should be improved.
PolishUważam, że system ten powinien obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich.
I believe that the system should be mandatory in all Member States.
PolishWażne, że te równe warunki mają obowiązywać od pierwszego dnia pracy.
It is significant that these equal conditions are to apply from the first day at work.
PolishTe same kryteria będą obowiązywać inne państwa członkowskie UE przed wprowadzeniem wspólnej waluty.
convergence criteria, as will other EU Member States prior to adopting the euro.
PolishPrzez 364 dni w roku powinny obowiązywać zasady, które chcemy ugruntować 8 marca.
The principles we wish to reinforce on 8 March should also apply on the other 364 days in the year.
PolishNiemniej dopóki ja przewodniczę posiedzeniu, będzie obowiązywać moja lista mówców.
As long as I am chairing the sitting, I shall follow my list.
PolishW jego ramach we wszystkich państwach członkowskich mają obowiązywać takie same lub podobne warunki.
This also involves having the same or similar conditions in all the Member States.
PolishNormy będą dostępne dopiero w 2012 roku, a być może zaczną obowiązywać dopiero w 2013 roku.
The standards will be available only in 2012 and will perhaps begin to apply as late as 2013.
PolishUmowa będzie obowiązywać do czasu wycofania się jednej ze stron.
The agreement will remain in place until one of the parties pulls out.
Polishobowiązywać będzie wspólny próg minimalny w kwocie 500 000 EUR.
As from 2012 a common minimum threshold of €500,000 will be introduced.
PolishTo oznacza, że każdego producenta, eksportera czy importera powinny obowiązywać przejrzyste reguły.
This means that clear rules should operate for every manufacturer, exporter and importer.
PolishNa jednolitym rynku wewnętrznym muszą obowiązywać jednolite europejskie reguły dla konsumentów.
The single internal market requires single European consumer rules.