"obowiązek" - angielskie tłumaczenie

PL

"obowiązek" po angielsku

EN

PL obowiązek
volume_up
{męski}

obowiązek (też: powinność, zadanie, służba, działka)
volume_up
duty {rzecz.}
To one mają obowiązek ujawnienia źródeł będących podstawą do oskarżenia.
It is they that have a duty to reveal the sources lying behind an accusation.
Informowanie obywateli o Traktacie to obowiązek instytucji europejskich.
It is the duty of the European institutions to inform the citizens about this treaty.
Hartmann do dziś poważnie traktuje narracyjny i estetyzacyjny obowiązek teatru.
But Hartmann has remained true to the narrative and beautifying duty of the theatre.
obowiązek (też: powinność, zobowiązanie)
Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim naprawy gospodarczej i wzrostu zatrudnienia.
This obligation concerns, first and foremost, the economic recovery and employment.
Wprowadzono obowiązek posiadania odpowiedniej ich ilości przez państwa członkowskie.
An obligation was introduced for the Member States to have an adequate quota.
Mają obowiązek podjęcia tych działań, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego.
They have an obligation to do so in order to maintain our cultural heritage.
obowiązek
volume_up
onus {rzecz.}
Teraz na Czarnogórze spoczywa obowiązek spełnienia oczekiwań UE.
The onus is now on Montenegro to meet the EU's expectations.
W związku z powyższym na nas spoczywa obowiązek dalszego poszukiwania nowych podejść, które pomogą nam rozwiązać problemy, które nadal istnieją.
Therefore, the onus is on us to continue to look for new approaches that will help us to overcome problems that still exist.
Na nas, jako na posłach do PE, musi spoczywać obowiązek wykorzystywania dostępu do mediów i do naszych wyborców, błagania mieszkańców Europy, by korzystali z tych niezwykle ważnych badań.
The onus must also pass to us as MEPs to use our access to the media and to our constituents to implore Europeans to avail themselves of these crucial checks.
obowiązek (też: powinność)
volume_up
devoir {rzecz.} [wzn.]
We wspólnym stanowisku z czerwca 2008 r. ograniczono odpowiedzialność i obowiązek informowania.
The common position of June 2008 restricted liability and the obligation to inform.
Jak wiemy, kwietniowa Rada ds. Transportu nie była w stanie rozpatrzyć wniosków dotyczących obowiązków państw bandery czy odpowiedzialności cywilnej właścicieli statków.
As we know, the Transport Council last April was not able to consider the proposals relating to the obligations of flag States or the civil liability of shipowners.
Szkoda, że przez tak długi czas nie udawało nam się rozstrzygnąć kwestii dwóch brakujących dyrektyw - w sprawie obowiązków państw bandery i odpowiedzialności ratowników.
It is regrettable that we have failed for so long with regard to the two directives on the obligations of flag States and the liability of rescue workers.

Przykłady użycia - "obowiązek" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishEuropejscy obywatele również muszą wiedzieć, że mamy w Parlamencie pewien obowiązek.
European citizens also need to know that we in Parliament have a responsibility.
PolishNa wszystkich naszych instytucjach spoczywa obowiązek kontroli stosowania prawa UE.
All of our institutions have a responsibility concerning the monitoring of EU law.
Polish. - Ochrona zwierząt przed okrucieństwem to bardzo ważny obowiązek.
in writing. - Protecting animals from cruelty is a very important responsibility.
PolishUważamy, że spoczywa na nas obowiązek usprawnienia rynku dla dobra obywateli.
We believe that it is incumbent on us to improve the market for our citizens.
PolishUważam, że nasze instytucje mają obowiązek współpracy, by osiągnąć ten cel.
To that end, I do believe it is incumbent on our institutions to work together.
PolishBardzo poważnie traktujemy ten obowiązek i będziemy nadal postępować w ten sposób.
We are very serious about this commitment and we will continue to proceed in this way.
PolishPo drugie należy wprowadzić obowiązek badania miodów importowanych z państw trzecich.
Second, we need to introduce testing of honeys imported from third countries.
PolishW rezolucji tej podkreśla się obowiązek Komisji do stanowienia prawa w tym obszarze.
This resolution highlights the Commission's responsibility to legislate in this area.
PolishTo na państwach spoczywa obowiązek wypełniania zobowiązań wynikających z tych porozumień.
It is incumbent on nations to abide by their obligations under these treaties.
PolishMamy też obowiązek skutecznie izolować jednostki, które stanowią poważne zagrożenie.
We are also required to effectively isolate individuals who represent a serious threat.
PolishMamy obowiązek zadbać, aby wydarzenia w tym kraju "nie zniknęły z pola widzenia”.
We have a responsibility to ensure that events in this country do not 'fall off the radar'.
PolishBiałoruś ma obowiązek szanować i chronić prawa człowieka swoich obywateli.
Belarus has a responsibility to safeguard its citizens' human rights and respect them.
PolishTraktat lizboński nakłada obowiązek zachowania spójności polityki na rzecz rozwoju.
Policy Coherence for Development is laid down in the Treaty of Lisbon.
PolishZasadniczo masz obowiązek zarejestrowania pojazdu w kraju, w którym mieszkasz.
You are generally obliged to register in the country where you live.
PolishKomisja Europejska i FVO mają obowiązek zaspokojenia oczekiwań jednych i drugich.
The EU Commission and the FVO have a responsibility to ensure both.
PolishKomisja ma teraz taki sam obowiązek dotyczący jej interwencji w sprawie Gdańska.
The Commission now has the same responsibility concerning its intervention in the Gdansk case.
PolishMamy z pewnością obowiązek zabrać stamtąd swoich obywateli i rezydentów.
We are certainly bound to remove our citizens and residents from the camp.
PolishParlament Europejski ma obowiązek przypomnieć Chinom o złożonych obietnicach.
The European Parliament has a responsibility to remind China of the public promises it made.
PolishJest to też jednak obowiązek głównych przywódców Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej.
However, this is also the responsibility of the main Ivorian leaders.
PolishObowiązek uzyskania wizy USA wciąż jednak dotyczy pięciu państw członkowskich.
However, there are still five Member States which do not yet enjoy visa-free travel to the US.