"obniżyć koszty" - angielskie tłumaczenie

PL

"obniżyć koszty" po angielsku

PL obniżyć koszty
volume_up
{czasownik dokonany}

1. "czegoś"

volume_up
to cheapen {czas.} (make less expensive)

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "obniżyć koszty"

obniżyć czasownik
koszty rzeczownik
English

Przykłady użycia - "obniżyć koszty" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishCzęsto utrzymuje się również, że w konsekwencji moglibyśmy obniżyć koszty energii.
It is often maintained that, as a result, we could also make energy cheaper.
PolishWykorzystanie energii geotermicznej pomoże obniżyć koszty energii w nowej siedzibie.
The use of geothermal energy can reduce the energy costs of the new premises.
PolishInwestycje te mogą usprawnić działanie systemów kontroli i obniżyć koszty.
The investment entailed could make control systems more efficient and cheaper to operate.
PolishCo do tej pory zrobiono, aby obniżyć koszty pracy i obniżyć opodatkowanie firm?
(PL) Mr President, what has been done so far to reduce the corporate tax burden?
PolishDzięki finansowaniu badań nad nowotworami można ratować ludzkie życie i obniżyć koszty leczenia.
Funding cancer research can save people's lives and cut treatment costs.
PolishPolscy rolnicy, mimo że mogliby dzięki ich wprowadzeniu obniżyć koszty produkcji, nie chcą GMO.
Polish farmers could reduce production costs by introducing GMOs, but do not wish to do so.
PolishTrybunał zdołał obniżyć swoje koszty administracyjne, poprawił też wydajność pracy.
The Court of Auditors has managed to reduce its administrative costs and has achieved higher productivity levels.
PolishPaństwa Członkowskie podejmują starania, aby obniżyć te koszty.
Member States shall endeavour to reduce these costs.
PolishTo pomoże obniżyć koszty ponoszone przez konsumentów i polepszy koniunkturę dla małych i średnich przedsiębiorstw.
This will help drive down costs for consumers and boost business for small and medium enterprises.
PolishRozmawialiśmy o sposobach, dzięki którym wraz z partnerami bylibyśmy w stanie obniżyć koszty tej technologii.
It is impossible, even in the United States, for that cost, to be able to enable the connectivity that we're all trying to reach.
PolishI wtedy, z czasem, byliśmy w stanie obniżyć koszty w znacznym stopniu do około 2 procent tego co było kiedy zaczynaliśmy.
And then, over time, we were able to bring down the cost significantly to about two percent of what it used to be when we started out.
PolishZobowiązanie podjęte przez przywódców państw G-8, aby obniżyć te koszty z 10 % do 5 % w ciągu najbliższych pięciu lat jest pierwszym krokiem w tym kierunku.
The commitment made by the G8 leaders to cut these costs from 10% to 5% in the next five years is a first step in this direction.
PolishPoczątkowe dane szacunkowe dostarczone przez Association of European Airlines sugerują, że bardziej elastyczne metody mogą obniżyć koszty do 500 milionów.
Initial estimates by the Association of European Airlines suggest that the more flexible methods can reduce costs by up to 500 million.
PolishMusimy pozwolić ludziom wieść lepsze życie, a jeśli zdołamy obniżyć koszty, nasza gospodarka będzie prosperowała, a skorzystają na tym zwykli ludzie.
We must allow people to have a better life and, if we can lower the costs, our economy will improve and the ordinary people will benefit from it.
PolishKomisja jest zdania, iż Europa powinna obniżyć koszty czystej energii poprzez umieszczenie na pierwszym planie przemysłu sektora technologii niskoemisyjnej.
The Commission believes that Europe should lower the costs of clean energy and put industry at the forefront of the low-carbon technology sector.
PolishNiewątpliwie ambitny cel wzmocni również światowy rynek węgla, który musi pozostać niezmieniony, aby obniżyć koszty wynikające z redukcji emisji.
Clearly, an ambitious target will also reinforce the global carbon market which must remain in place in order to limit the costs resulting from emissions reductions.
PolishPrzekazanie głównego mechanizmu polityki gospodarczej z państw członkowskich pod kontrolę EBC pomogło kapitalistom obniżyć koszty pracy i zwiększyć zyski.
Transferring a key economic policy mechanism from Member States to the control of the ECB has helped capitalists to reduce the cost of labour and multiply profits.
PolishMusimy rozwiązać problemy cen transferowych, wyrównywania strat w całej UE i unikania podwójnego opodatkowania, a także obniżyć nasze koszty zachowania zgodności z przepisami podatkowymi.
We need to resolve the problems of transfer pricing, loss offsetting EU-wide and avoiding double taxation, and to lower our compliance costs.
PolishSą to pracownicy przydatni dla naszej gospodarki, ale są pracownikami wyzyskiwanymi - wyzyskiwanymi po to, aby obniżyć koszty pracy i wzbogacić pozbawionych skrupułów pracodawców.
These are workers who are useful to our economy, but they are exploited workers - exploited to reduce labour costs and to enrich unscrupulous employers.
PolishDobrze będzie przekonać się, czy Komisja potrafi przedstawić bardziej dokładną procedurę i pokazać, w jaki sposób możemy obniżyć koszty przyjmowania osób ubiegających się o azyl.
It will be interesting to see whether the Commission can come up with a more thorough procedure and demonstrate how we can reduce the costs of the reception of asylum seekers.