"obniżyć" - angielskie tłumaczenie

PL

"obniżyć" po angielsku

PL

obniżyć {czasownik dokonany}

volume_up
Co możemy zrobić, aby obniżyć ten 18%-wy udział w emisjach?
What can we do to bring down this 18% share of emissions?
Dzisiejsza presja, by obniżyć rangę tego sprawozdania i próby zdyskredytowania sędziego Goldstone'a są nie do uwierzenia.
The pressure today to bring down this report and the discrediting of Judge Goldstone is unbelievable.
Wykorzystuje się następnie sytuację powstałą wskutek akceptowania przez nich niskich wynagrodzeń i obniża się płace innym.
Advantage is then taken of their low wages to bring down the wages of others.
Trzeba obniżyć pensje i wynagrodzenia i być może podnieść podatki konsumpcyjne.
Pensions and wages are to be cut, consumption taxes perhaps increased.
Dzięki finansowaniu badań nad nowotworami można ratować ludzkie życie i obniżyć koszty leczenia.
Funding cancer research can save people's lives and cut treatment costs.
Komisja chce obniżyć bezpośrednie płatności dla rolników do mniej niż 13%.
The Commission is seeking to cut back the amount of direct payments to farmers to less than 13%.

Przykłady użycia - "obniżyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishLeki te mogą w przypadku jednoczesnego stosowania obniżyć skuteczność leku ORACEA.
These medicines may reduce the effectiveness of ORACEA if taken at the same time.
PolishCzęsto utrzymuje się również, że w konsekwencji moglibyśmy obniżyć koszty energii.
It is often maintained that, as a result, we could also make energy cheaper.
PolishLek ORACEA może obniżyć skuteczność niektórych antybiotyków, w tym penicyliny.
ORACEA may make certain antibiotics, including penicillins, less effective.
PolishWykorzystanie energii geotermicznej pomoże obniżyć koszty energii w nowej siedzibie.
The use of geothermal energy can reduce the energy costs of the new premises.
PolishPomaga to obniżyć podwyższone ciśnienie krwi i zmniejszyć ryzyko powstania choroby serca.
This helps to lower raised blood pressure, and reduce the risk of heart disease.
PolishJeżeli hipokalcemia utrzymuje się, należy obniżyć dawkę lub odstawić preparat Mimpara.
If hypocalcaemia persists, reduce the dose or discontinue administration of Mimpara.
PolishOznacza to, że musimy obniżyć produkcję o ponad 6 milionów ton cukru.
This means that we have to take more than 6 million tonnes of sugar out of production.
PolishJeżeli hipokalcemia utrzymuje się, należy obniżyć dawkę lub odstawić preparat Parareg.
If hypocalcaemia persists, reduce the dose or discontinue administration of Parareg..
PolishTrzeba obniżyć pensje i wynagrodzenia i być może podnieść podatki konsumpcyjne.
Pensions and wages are to be cut, consumption taxes perhaps increased.
PolishPozwala to obniżyć ciśnienie wewnątrz gałki ocznej oraz zmniejszyć ryzyko uszkodzeń.
This helps to reduce the pressure inside the eye and the risk of damage.
Polishw przypadku spożycia zbyt małej ilości pokarmu stężenie cukru we krwi może się obniżyć
If you are not eating enough your blood sugar level may become too low (hypoglycaemia).
PolishMusimy obniżyć stężenie dwutlenku węgla w atmosferze do najwyżej 350 ppm.
We must get levels down to no higher than 350 ppm of carbon dioxide in the atmosphere.
PolishInwestycje te mogą usprawnić działanie systemów kontroli i obniżyć koszty.
The investment entailed could make control systems more efficient and cheaper to operate.
PolishInne leki na owrzodzenie żołądka lub zgagę również mogą obniżyć skuteczność leku ORACEA
Other treatments for ulcers or heartburn may also reduce the effectiveness of ORACEA and
Polishw przypadku spożycia zbyt małej ilości pokarmu stężenie cukru we krwi może się obniżyć
If you are not eating enough your blood sugar level may become too low
Polishu pacjenta może wystąpić więcej infekcji niż zwykle, ponieważ Evoltra może obniżyć liczbę
you may have more infections than normal because Evoltra can lower the number of certain
PolishMusimy obniżyć wskaźnik bezrobocia wśród kobiet, mężczyzn, młodzieży oraz osób starszych.
We need to get the unemployment rate down for women, men, young people and older people.
PolishKupowanie lub sprzedawanie linków z rankingu PageRank może obniżyć jakość wyników wyszukiwania.
Buying or selling links that pass PageRank can dilute the quality ofsearch results.
PolishJeśli mamy zrealizować cele związane z klimatem, musimy obniżyć własne emisje o 70 - 80%.
We need to reduce our own emissions by 70% to 80% if we are to achieve the climate targets.
PolishJeżeli leczenie jest skuteczne, należy obniżyć dzienną dawkę do½ tabletki.
If treatment is successful, lower the dose to half a tablet a day.