PL obejmować
volume_up
[obejmuję|obejmowałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

Jeśli chodzi o podatek węglowy, zgadzam się, że obecny model opodatkowania nie obejmuje w pełni zasady "zanieczyszczający płaci”.
As regards carbon taxation, I agree that the current taxation model does not fully embrace the polluter-pays principle.
To mogłoby być coś takiego: Narodowe Muzeum Nauki w Londynie, gdzie ten niebieski obejmuje wszystkie wystawy i galerie jednym gestem.
It could also be something like this: the National Museum of Science in London, where this blue is embracing all the exhibitions and galleries in one large gesture.
obejmować (też: ogarnąć, ogarniać, objąć)
volume_up
to encompass [encompassed|encompassed] {czas. przech.} (take in)
Pierwszy punkt dotyczy znaczącej elastyczności, która musi obejmować zagadnienia wymienione poniżej.
This flexibility must encompass the following points.
Opracowujemy oświadczenie, obejmujące cały zakres współpracy transatlantyckiej.
We are drawing up a declaration, to encompass the entire range of transatlantic cooperation.
Przepisy te jednak nie obejmują wprowadzających w błąd umów w innych państwach członkowskich.
However, such regulations do not encompass misleading contracts in other Member States.
obejmować (też: objąć, zająć, zajmować)
volume_up
to encompass [encompassed|encompassed] {czas. przech.} (cover)
Pierwszy punkt dotyczy znaczącej elastyczności, która musi obejmować zagadnienia wymienione poniżej.
This flexibility must encompass the following points.
Opracowujemy oświadczenie, obejmujące cały zakres współpracy transatlantyckiej.
We are drawing up a declaration, to encompass the entire range of transatlantic cooperation.
Przepisy te jednak nie obejmują wprowadzających w błąd umów w innych państwach członkowskich.
However, such regulations do not encompass misleading contracts in other Member States.
obejmować (też: objąć)
volume_up
to clasp [clasped|clasped] {czas.} (in one’s arms)
Wśród nich są Węgry, które obecnie obejmują prezydencję.
Among them is Hungary, currently holding the Presidency.
Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.
This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers.
Teraz, po raz trzeci, mój kraj obejmuje prezydencję Rady Unii Europejskiej.
Now, for the third time, my country holds the Presidency of the Council of the European Union.
Jaką mam pewność, że po przyjęciu rezolucji nikt nie będzie obejmował i całował zbrodniarzy wojennych w moim imieniu?
How can I be sure that if this resolution is accepted nobody is going to hug and kiss war criminals on my behalf?
Mówię więc tym wszystkim przywódcom UE, którzy całowali się i obejmowali z Kaddafim: wstydźcie się!
So I say to all these EU leaders who have kissed and hugged Gaddafi: shame on you!
obejmować (też: objąć, owiewać, spowić, owionąć)
Galileo ma obejmować sieć 30 satelitów i naziemną infrastrukturę kontroli.
Galileo is to comprise a network of 30 satellites and a ground-control infrastructure.
Od momentu jej utworzenia z jedenastoma uczestnikami strefa euro urosła i obejmuje obecnie 16 państw członkowskich.
Since its creation with 11 participants, the euro area has grown to comprise 16 Member States.
Drugie izby zazwyczaj obejmują przedstawicieli państw federalnych lub regionów i dlatego nie da się ich porównywać.
Second chambers generally comprise delegates from federal states or regions, and for this reason they are not comparable.
obejmować (też: odgrywać rolę)
Porządek obrad obejmuje wiele kwestii związanych z dotychczasowymi osiągnięciami w licznych dziedzinach.
We have a broad agenda that will feature progress in many areas.
W rezultacie powstał projekt energetyczny obejmujący rozwiązania przedstawione poniżej.
The resultant energy design has the following features.
Jak państwo widzą, kalendarz spotkań obejmuje wiele szczytów z głównymi krajami wschodzącymi.
You will notice that the calendar of meetings features plenty of summits with major emerging countries.

2. "zmieścić w sobie"

Dialog międzykulturowy powinien obejmować także dialog międzywyznaniowy.
However, intercultural dialogue should include interdenominational dialogue.
Obejmować to powinno powiązanie polityki energetycznej z polityką przemysłową.
These include the link between energy policy and industrial policy.
Informacje na temat działalności posłów musiałyby obejmować całą ich działalność.
Any such information on Members' activities would need to include all the activities.

3. "rozciągnąć"

Może ona dość często obejmować opiekę pielęgniarską i dbanie o różne aspekty rozwoju dziecka.
It can quite often involve nursing care and various aspects of child development.
Z tego powodu uczenie się przez całe życie powinno obejmować wszystkie czynniki społeczne.
For this reason, lifelong training should involve all social factors.
Te działania powinny również obejmować osoby niepełnosprawne o dużym potencjale kreatywności.
These activities should also involve disabled persons with a high potential for creativity.

4. "urząd, stanowisko, dowództwo"

przewodniczący Komisji. - (ES) Panie premierze hiszpańskiego rządu! Hiszpania obejmuje prezydencję Rady na najbliższe sześć miesięcy.
Mr President of the Spanish Government, over the next six months, Spain will assume the rotating Presidency of the Council.
Zeszłego roku stracono ponad 700 osób; liczba ta nie obejmuje kilku tysięcy osób, które - jak się zakłada - zostały skazane na śmierć w Chinach.
Last year, more than 700 people were executed, which is not counting the several thousand people assumed to have been condemned to death in China.
W najbliższym czasie czeka ją poważne wyzwanie, jako że obejmujący prezydencję węgierski rząd dopuszcza się poważnych naruszeń praw podstawowych.
In the upcoming period, she will be faced with a considerable challenge, as the Hungarian Government assuming the EU Presidency is committing serious infringements of fundamental rights.
obejmować (też: przejąć, kupić, objąć)
Cieszymy się z tego, że Słowenia jest pierwszym państwem członkowskim spośród państw nowo przyjętych do Unii, które obejmuje prezydencję.
We celebrate the fact that Slovenia is the first Member State from the accession countries to take over the Presidency.
obejmować (też: wziąć się, zalec, brać się, objąć)
Statystyki zawodowe: kobiety obejmują większość stanowisk kierowniczych.
And labor statistics: women take up most managerial jobs.

5. "umysłem, rozumem"

6. "czymś"

obejmować (też: ujmować)
volume_up
to cup [cupped|cupped] {czas.} (in/with sth)

7. "owładnąć"

obejmować (też: objąć)
na piśmie. - Ze względu na skalę kryzysu gospodarczego, który dotyka Unię Europejską i który obejmuje cały świat, ważne było osiągnięcie porozumienia w Parlamencie.
in writing. - Given the state of the economic crisis which grips the European Union and which has a global reach, it was important for Parliament to find agreement.

8. "rozszerzyć się"

Uniwersalne wartości, które UE chce szerzyć w całym świecie, obejmują prawo każdego człowieka do godnego życia.
The universal values that the EU wants to spread throughout the world include the right of every person to a dignified life.
Konfiguracja stóp procentowych obejmuje też dalszy wzrost różnic pomiędzy oprocentowaniem depozytów krótkoterminowych i depozytów overnight.
The interest rate constellation also includes a further widening in the spread between interest rates paid on short-term time deposits and those paid on overnight deposits.
Dlatego walka z chorobami, które tak jak gruźlica rozprzestrzeniają się w sytuacji ubóstwa obejmuje walkę z mechanizmami powodującymi i podtrzymującymi zależność i ubóstwo.
Therefore, the fight against diseases, which, like tuberculosis, spread in poverty, includes combating these mechanisms that create and sustain dependence and poverty.

Przykłady użycia - "obejmować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW wyniku konferencji wytyczono zarys nowego partnerstwa, które miałoby obejmować:
This conference made it possible to trace the outline of a new partnership involving:
PolishOświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego powinno również obejmować:
The declaration of initiation of rehabilitation proceedings also has to state:
PolishPonadto, wersja francuska będzie obejmować odnośnik do wszystkich poprawek.
Moreover, the French version will constitute the reference for all amendments.
PolishTaka inicjatywa nie będzie obejmować tych, którzy nie chcą postępować naprzód.
Such an initiative will have no scope for those unwilling to move forward.
PolishPo drugie uważam, że ten pakiet musi również obejmować przekonującą strategię 2020.
Secondly, I believe that this package must also integrate a convincing 2020 strategy.
PolishNowa umowa powinna także obejmować ramy prawne stanowiące podstawę na przyszłość.
The new agreement should also provide the legal framework to build on these for the future.
PolishMam nadzieję, że przyjęty tekst obejmować będzie wszystkie sektory, a nie tylko rolnictwo.
I trust that the adopted text will apply to all sectors and not just to agriculture.
PolishZgadzamy się też z panem, że pakiet klimatyczny powinien obejmować energię jądrową.
We also agree with you that nuclear energy needs to be represented in this climate package.
PolishWcześniejsze leczenie powinno obejmować stosowanie retinoidu i chemioterapii.
Previous treatment should have included a retinoid and chemotherapy.
PolishProces akcesyjny Turcji zawsze obejmować będzie kroki naprzód i kroki wstecz.
There will always be progress and setbacks in the process in Turkey.
PolishUważam, że planowana reforma musi z zasady obejmować całkowity zakaz odrzutów.
I believe that the planned reform must, in principle, purely and simply prohibit any discards.
PolishNasze cele rozwojowe muszą również obejmować walkę z niepewnością zatrudnienia i ubóstwem.
In our development goals we must also fight against precarity and poverty.
PolishWedług mnie dyrektywa powinna również obejmować prawa pasażerów.
In my opinion, passengers' rights must also be given a clear place in the directive.
PolishPowinna ona obejmować zdrową dietę oraz inne środki opóźniające pojawienie się tej choroby.
This must take the form of a healthy diet and measures to delay the onset of the disease.
PolishPolityka spójności musi być jedna, obejmować zarówno tereny miejskie, jak i wiejskie.
Cohesion policy must be the same for both urban and rural areas.
PolishUmowa ACTA nie może obejmować zapewnienia dostępu do osobistych komputerów, odtwarzaczy płyt itp.
ACTA must not give access to private computers, music players and the like.
PolishSłuszne jest twierdzenie, że przedmiotowa polityka powinna obejmować poważny element bezpieczeństwa.
It is right that there should be a strong security component to this policy.
PolishPandemia może obejmować większość krajów i regionów na całym świecie.
A pandemic can affect most countries and regions around the world.
PolishNie wydaje mi się wreszcie, by polityka spójności powinna obejmować problem globalnego ocieplenia.
Lastly, global warming does not seem to me to come under cohesion policy.
PolishPotrzebujemy bardziej aktywnej polityki rynku pracy - takiej, która będzie obejmować wiele obszarów.
We need a more active labour market policy and one which covers many areas.