"obciążenie" - angielskie tłumaczenie

PL

"obciążenie" po angielsku

PL obciążenie
volume_up
{nijaki}

1. ogólne

obciążenie (też: ciężar, brzemię)
volume_up
burden {rzecz.}
Zachęci to do ostrzejszej konkurencji i zmniejszy obciążenie konsumentów.
It will promote more vigorous competition and reduce the burden on consumers.
Największe obciążenie jednak poniosłyby słabsze gospodarki nowych państw członkowskich.
The greatest burden would fall on the weaker economies of the new Member States.
Rada z kolei nie wyraża zgody, jako że jej zdaniem stanowi to niepotrzebne obciążenie.
The Council will not agree because it says this is an unnecessary burden.
obciążenie (też: ciężar, ładowność, ładunek)
volume_up
load {rzecz.}
Jeśli pacjent toleruje dodatkowe obciążenie płynami, lekarz może zdecydować o przetoczeniu drugiego litra płynu.
If you can tolerate the additional fluid load, your doctor may administer a second litre of fluid.
Obciążenie glukozą Roztwór cyprofloksacyny do infuzji zawiera 5 g glukozy na worek o pojemności 100 ml.
Glucose Load Ciprofloxacin Bayer solution for infusion contains 5 g glucose in 100 mL solution for infusion.
Obciążenie glukozą Roztwór cyprofloksacyny do infuzji zawiera 10 g glukozy na worek o pojemności 200 ml.
Glucose Load Ciprofloxacin Bayer solution for infusion contains 10 g glucose in 200 mL solution for infusion.
obciążenie (też: ciężar, brzemię)
volume_up
burthen {rzecz.} [arch.]
obciążenie (też: opór, szmaty, fura, przeszkoda)
volume_up
drag {rzecz.}
obciążenie (też: odmiana, napięcie, naprężenie, natężenie)
volume_up
strain {rzecz.}
Jest to zbyt duże obciążenie dla finansów naszych rolników.
It is too much of a strain on our farmers' finances.
Podałem jej leki zmniejszające obciążenie serca.
I gave her medications to relieve the strain on her heart.
W związku z tym proszę, przestańmy traktować budżet europejski jako obciążenie finansów krajowych.
So please, let us stop treating the European budget as a strain on domestic finances.

2. "dla kogoś"

obciążenie (też: ciężar)
volume_up
encumbrance {rzecz.} (to sb)

3. Prawo

obciążenie (też: podatek, cło, danina, narzucony ciężar)
obciążenie (też: hipoteka)
obciążenie (też: hipoteka)

Przykłady użycia - "obciążenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPowoduje to zakłócenia na rynku, ale też wskazuje na społeczne jego obciążenie.
This distorts the market but it also indicates that the market has its social cost.
PolishJednakże obciążenie ich odpowiedzialnością może jedynie poprawić standard oferowanych usług.
However, making them liable can only help improve the services offered.
PolishWysokie ciśnienie tętnicze krwi zwiększa obciążenie serca i tętnic.
High blood pressure increases the workload of the heart and arteries.
PolishTata był tak naprawdę kimś na wzór MacGyvera: wynajdował sposoby na obciążenie różnych rzeczy.
My dad was kind of like MacGyver, really: he would invent, like, ways to make things heavy.
PolishMoja druga uwaga dotyczy starzejącej się i stanowiącej ogromne obciążenie struktury wiekowej naszego społeczeństwa.
My second point concerns ageing and the top-heavy age structure in this society.
PolishZe względu na traktat lizboński bezsprzecznie zwiększyło się obciążenie Parlamentu Europejskiego pracą.
The work in the European Parliament has undoubtedly increased because of the Treaty of Lisbon.
PolishA na obszarach wiejskich to obciążenie kobiet jest jeszcze większe.
Women are particularly overburdened in rural areas.
PolishObciążenie nas wszystkich w celu uzyskania tego, co jest niepotrzebne i nie do uzyskania, jest polityczną chciwością.
To tax us all to achieve the unobtainable and unneeded is political greed.
PolishJest to znaczne obciążenie finansowe dla rolników.
There is therefore a very significant financial impact for farmers.
PolishCoraz mniejsze grono państw ponosić będzie coraz większe obciążenie, a przy tym Wielka Brytania może utracić swój rabat.
Even fewer will have to carry even more, with a possible loss of the rebate for the UK.
PolishPonadto wprowadzenie podatku globalnego spowodowałoby problemy techniczne i zwiększyłoby obciążenie administracyjne.
In addition, the implementation of a global tax would lead to technical problems and complex administration.
PolishNie powinno być postrzegane jako obciążenie, ale czynnik wzbogacający społeczeństwo i Europę, stanowiący jej bogactwo.
It should not be regarded as a liability, but something that enriches society and Europe and is a resource.
PolishEfektem było nadmierne obciążenie polityki handlowej odpowiedzialnością za nadrobienie tych wszystkich niepowodzeń.
The result of this was to overload trade policy with the responsibility for making up for all these shortcomings.
PolishPrzez lata starano się chronić, zmniejszać obciążenie pracą i dążyć do równego traktowania kobiet.
For many years now, efforts have been made to protect women, reduce their workload and treat them in the same way as men are treated.
PolishBędzie to duże obciążenie dla wszystkich państw członkowskich i będzie wymagać dużo energii i wiedzy fachowej.
This will constitute a large amount of work for all the Member States, and will require a lot of energy and specialist expertise.
PolishPowszechnie zakłada się, że wychowywanie wielojęzyczne stanowi nadmierne obciążenie i może negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka.
For example, it is often assumed that a multilingual upbringing overtaxes the child and could impair its development.
PolishJeśli zamówienie zostało anulowane, zauważona przez Ciebie oczekująca kwota to wyłącznie autoryzacja, a nie faktyczne obciążenie.
If your order has been cancelled, the pending amount that you've noticed is only an authorization, not an actual charge.
PolishZamiast wprowadzać wizy, które są drogie i stanowią obciążenie administracyjne, Kanada powinna sobie dokładnie przemyśleć te warunki.
Instead of costly and administratively-demanding visas, Canada should, if anything, think hard about these conditions.
PolishU większości pacjentów, u których wystąpiły opisywane zdarzenia niepożądane, stwierdzono wcześniej obciążenie czynnikami ryzyka chorób układu krążenia.
Most of the patients in whom these events have been observed had pre-existing cardiovascular risk factors.
PolishOsiągnięcie tego poprzez nadmierne obciążenie budżetów gospodarstw domowych i zredukowanie obowiązków państwa jest z gruntu niewłaściwe.
It is not appropriate to achieve that by overburdening household budgets and reducing the effective obligations of the State.