"o" - angielskie tłumaczenie

PL

"o" po angielsku

volume_up
o {przysł.}
EN
volume_up
o {przyim.}
volume_up
o {wykrz.}
EN
volume_up
o! {wykrz.}
EN
volume_up
lecieć {czas. ndk}

PL o
volume_up
{przysłówek}

o (też: naprzeciw, w zamian)
volume_up
against {przysł.}
Nie chodzi tu o zabronienie prostytucji lub o dyskryminację pracowników sektora usług seksualnych.
This is not about the ban on prostitution or discrimination against sex workers.
Mówię tu o sytuacji w zakresie spraw karnych przeciwko urzędnikom Komisji.
This is the situation regarding criminal cases against Commission officials.
Przewodniczący Pöttering zbyt pochopnie zapewnił o braku głosów przeciwnych.
President Pöttering has been hasty in asserting that there were no votes against.

Przykłady użycia - "o" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTak naprawdę podjęto decyzję o odmowie jakiejkolwiek współpracy w tym zakresie.
In fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.
PolishKomuś gdzieś się świetnie powodzi, lecz z pewnością nie chodzi tu o producentów.
Someone, somewhere, is doing very nicely, but it certainly is not the producer.
PolishW doniesieniach mówi się o wielu ofiarach śmiertelnych, o rannych i zaginionych.
There have been reports of numerous cases of deaths, injuries and disappearances.
PolishJeśli chodzi o ust.
We will be replacing 40% of the GNP, and we need to take responsibility for that!
PolishDlatego właśnie UE i Czarnogóra podpisały układ o stabilizacji i stowarzyszeniu.
The EU and Montenegro therefore signed a Stabilisation and Association Agreement.
PolishŚwiadczą o tym rosyjskie wypowiedzi o uprzywilejowanych interesach w sąsiedztwie.
Russia's talk of privileged interests in its neighbourhood is testimony to this.
PolishNa koniec poruszę sprawę stabilności finansowej, o której wspomniał pan Sarkozy.
Lastly, there is the matter of financial stability, to which Mr Sarkozy referred.
PolishChorobę tę wywołuje zakażenie pospolitym grzybem (drożdżami) o nazwie Candida.
This disease is caused by infection with a common fungus (yeast) called Candida.
PolishWniosek o konsultację w zakresie immunitetu oraz przywilejów Antonio Di Pietro (
Request for consultation on the immunity and privileges of Antonio Di Pietro (
PolishETS jest bardziej skuteczny niż podatki, jeśli chodzi o osiągnięcie celów emisji.
ETS is much more effective than taxes in actually reaching our emissions targets.
PolishWalka o prawa człowieka i obywatela była zawsze moją podstawową zasadą działania.
The fight for human and civil rights has always been at the heart of my activity.
PolishWspominam o tym, gdyż jest to także ważne w kontekście naszej dzisiejszej debaty.
I mention this because it is also important in the context of our debate today.
PolishTeraz chodzi o zachowanie naszego własnego gatunku, naszego własnego ekosystemu.
It is a question of the preservation of our own species, of our own ecosystem.
PolishJesteśmy zdolni do szybkiego działania, ale jedynie w oparciu o wnioski Komisji.
We are able to work fast, but only on the basis of the Commission's proposals.
PolishComiesięczne dane o poziomie bezrobocia w Unii są coraz bardziej przygnębiające.
Monthly data on the level of unemployment in the Union is increasingly depressing.
PolishDlatego z ubolewaniem przyjmuję informację o problemach finansowych grupy AKP.
I am therefore sorry to learn of the financial problems affecting the ACP Group.
PolishKiedy myślimy o wspólnej polityce rolnej, myślimy o rolnictwie na olbrzymią skalę.
When we think of the common agricultural policy, we think of mega-scale farming.
PolishZarówno Grecja, jak i Irlandia musiały zwrócić się o pomoc do Unii Europejskiej.
Both Greece and Ireland have had to turn to the European Union for assistance.
PolishMówi się w niej o godności człowieka i zakazie poniżającego i okrutnego karania.
In it we refer to human dignity and the ban on degrading and cruel punishment.
PolishKraje Zatoki Perskiej są niezwykle ważnym aktorem, jeśli chodzi o proces pokojowy.
The Persian Gulf countries are extremely important players in the peace process.