"o" - angielskie tłumaczenie

PL

"o" po angielsku

volume_up
o {przyim.}
volume_up
o {przysł.}
EN
volume_up
o! {wykrz.}
EN
volume_up
o {wykrz.}
EN
volume_up
lecieć {czas. ndk}
EN

"I/O" po polsku

volume_up
I/O [skrót]
PL
volume_up
P.O. [skrót]
volume_up
o.g. {rzecz.} [skrót]
PL
PL

o {przyimek}

volume_up
Tu chodzi o handel UE, o wizy, o pieniądze - i chodzi też o odwagę.
This is about EU trade, about visas, about money - and it is about courage.
Podobnie jak ja, mówili państwo o energii, o transporcie, o zmianach klimatu.
You have spoken about energy, about transport, about climate change, as I have myself.
Chodzi tu bowiem o likwidację biurokracji i o odpowiedzialność.
This is about the dismantling of bureaucracy and it is about accountability.
Padło pytanie o politykę zagraniczną, w szczególności o Bliski Wschód, Amerykę Łacińską.
There was a question concerning the area of foreign policy.
Jeśli chodzi o pytanie o przejrzystość, z pewnością ją wspieramy.
Concerning the question about transparency, we definitely support transparency.
Zasię, jeźlibym rzekł nagle o narodzie i o królestwie, że je pobuduję i wszczepię;
And at what instant I shall speak concerning a nation, and concerning a kingdom, to build and to plant it;
o (też: w, na, na temat)
Jeśli chodzi o minusy, chciałbym wspomnieć o niewprowadzeniu mobilności pacjentów.
On the minus side, I would mention the failure to implement patient mobility.
Myślimy o energii, myślimy, rzecz jasna, o opodatkowaniu transakcji finansowych.
We are thinking of energy, we are thinking, of course, of taxation on financial transactions.
Pragnę powiedzieć parę słów o zarządzaniu gospodarką i o "sześciopaku”.
Please allow me a few short words on economic governance and the 'six pack'.
Świadczy to o narzuceniu obywatelom woli klasy politycznej.
This represents an imposition of the will of the political class upon the citizens.
Wniosek dotyczący preparatu Compagel, żel dla koni został złożony w oparciu o art.
The application of Compagel gel for horses was based upon Art.
Apeluję do pana premiera o ten właśnie priorytet i o pełne...
I call upon you to keep this priority and to fully ...
o (też: w, na, do, po, przy, ku, obok, o godzinie)
Apeluję zatem o dobrą wolę, o myślenie o przyszłości, o minimum odpowiedzialności.
I appeal, therefore, for good will, for consideration of the future, and, at the very least, for responsibility.
O nazwach już mówiono - o niektórych na poziomie państw członkowskich.
Names have been mentioned already - some at Member State level.
(Posiedzenie zostało zawieszone na czas głosowania o godz. 11:15 i wznowione o godz.
(The sitting was suspended until the vote at 11.15 a.m. and resumed at 11.30 a.m.)
EN

I/O [skrót]

volume_up
1. IT

Synonimy (polski) dla "lecieć":

lecieć

Synonimy (angielski) dla "P.O.":

P.O.

Przykłady użycia - "o" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTak naprawdę podjęto decyzję o odmowie jakiejkolwiek współpracy w tym zakresie.
In fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.
PolishKomuś gdzieś się świetnie powodzi, lecz z pewnością nie chodzi tu o producentów.
Someone, somewhere, is doing very nicely, but it certainly is not the producer.
PolishW doniesieniach mówi się o wielu ofiarach śmiertelnych, o rannych i zaginionych.
There have been reports of numerous cases of deaths, injuries and disappearances.
PolishJeśli chodzi o ust.
We will be replacing 40% of the GNP, and we need to take responsibility for that!
PolishBez czynów nasze słowa o promowaniu wspólnych wartości są tylko czczą gadaniną.
Without action, our words on the promotion of shared values are so much hot air.
PolishDlatego właśnie UE i Czarnogóra podpisały układ o stabilizacji i stowarzyszeniu.
The EU and Montenegro therefore signed a Stabilisation and Association Agreement.
PolishŚwiadczą o tym rosyjskie wypowiedzi o uprzywilejowanych interesach w sąsiedztwie.
Russia's talk of privileged interests in its neighbourhood is testimony to this.
PolishNa koniec poruszę sprawę stabilności finansowej, o której wspomniał pan Sarkozy.
Lastly, there is the matter of financial stability, to which Mr Sarkozy referred.
PolishChorobę tę wywołuje zakażenie pospolitym grzybem (drożdżami) o nazwie Candida.
This disease is caused by infection with a common fungus (yeast) called Candida.
PolishPollyanno, teraz powiem ci o pozycji, którą będziesz zajmować tu w społeczeństwie.
Pollyanna, I think we should talk about you and your position in this community.
PolishWniosek o konsultację w zakresie immunitetu oraz przywilejów Antonio Di Pietro (
Request for consultation on the immunity and privileges of Antonio Di Pietro (
PolishETS jest bardziej skuteczny niż podatki, jeśli chodzi o osiągnięcie celów emisji.
ETS is much more effective than taxes in actually reaching our emissions targets.
PolishTeraz, żeby odnieść sukces należy myśleć o przyszłych pokoleniach, nie na odwrót.
To be successful now, you have to think about future generations, not vice versa.
PolishWalka o prawa człowieka i obywatela była zawsze moją podstawową zasadą działania.
The fight for human and civil rights has always been at the heart of my activity.
PolishWspominam o tym, gdyż jest to także ważne w kontekście naszej dzisiejszej debaty.
I mention this because it is also important in the context of our debate today.
PolishTeraz chodzi o zachowanie naszego własnego gatunku, naszego własnego ekosystemu.
It is a question of the preservation of our own species, of our own ecosystem.
PolishJesteśmy zdolni do szybkiego działania, ale jedynie w oparciu o wnioski Komisji.
We are able to work fast, but only on the basis of the Commission's proposals.
PolishComiesięczne dane o poziomie bezrobocia w Unii są coraz bardziej przygnębiające.
Monthly data on the level of unemployment in the Union is increasingly depressing.
PolishDlatego z ubolewaniem przyjmuję informację o problemach finansowych grupy AKP.
I am therefore sorry to learn of the financial problems affecting the ACP Group.
PolishKiedy myślimy o wspólnej polityce rolnej, myślimy o rolnictwie na olbrzymią skalę.
When we think of the common agricultural policy, we think of mega-scale farming.