"niski" - angielskie tłumaczenie

PL

"niski" po angielsku

volume_up
niski {przym. m.}

PL niski
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

niski (też: niskie, niska, niziutki, niziuchny)
volume_up
low {przym.}
Poziom skuteczności transgranicznego odzyskiwania długów jest obecnie rażąco niski.
The level of success in recovering unpaid debts is remarkably low.
Velosulin może powodować hipoglikemię (niski poziom cukru we krwi).
As with all insulins, Velosulin may cause hypoglycaemia (low blood glucose).
Ich status społeczny jest niski, a przemoc wobec kobiet jest rozpowszechniona.
Their social status is low and violence against women is widespread.
niski (też: basowy)
volume_up
bass {przym.}
niski (też: podrzędny, pośledni)
volume_up
lowly {przym.}
Wychowanie fizyczne ma niski status w świecie szkolnym.
PE has a lowly status in the world of school.
niski (też: płytki, powierzchowny)
volume_up
shallow {przym.}
Najpoważniejsze działania uboczne to spłycenie oddechu, niskie ciśnienie krwi i wstrząs.
The most serious side effects are shallow breathing, low blood pressure and shock.
volume_up
short {przym.}
z zaburzeniami wzrostu u niskich dzieci i młodzieży z niską masą urodzeniową, nie
with growth disturbance in short children/ adolescents born small for gestational age (SGA),
Przyrost wzrostu uzyskany dzięki leczeniu somatropiną niskich dzieci i młodzieży z niską masą
Some of the height gain obtained with treating short children/ adolescents born SGA with
Zaburzenia wzrostu u niskich dzieci/ młodzieży, którzy urodzili się zbyt mali w stosunku do wieku ciążowego:
Growth disturbance in short children/ adolescents born small for gestational age (SGA):
niski (też: żałosny)
volume_up
tawdry {przym.} [przen.]

Synonimy (polski) dla "niski":

niski

Przykłady użycia - "niski" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPotrzebujemy więc przewidywalnego zastosowania a koszt musi być niski.
What that means is that you have to have a high performance or value for cost.
PolishJednak tak wysokie statystki nie dotyczą wszystkich w miast; w niektórych miastach wskaźnik jest niski.
In many cities and towns there is a high accident rate, but not in others.
PolishNie tylko jest niski, ale coraz niższy.
Not only has that been weak. ~~~ it's getting weaker.
PolishZmartwieniem jest także niski poziom edukacji.
PolishWyniki tych konsultacji pokazały, że poziom wiedzy na temat obowiązujących praw konsumentów w dziedzinie energii jest dość niski.
The results of the consultation showed that there was little knowledge of existing energy consumer rights.
PolishJakkolwiek w wielu państwach imigracja zrównoważyła nieco zbyt niski wskaźnik urodzin, nie możemy uznać tego za sukces.
In many countries, although immigration has mitigated the insufficient birth rate, we cannot consider that a success.
PolishWspółczynnik eliminacji z organizmu jest niski a główną drogą eliminacji jest wydalanie z żółcią produktu wyjściowego.
The rate of body clearance of mavacoxib is slow and the major route of elimination is by biliary excretion of the parent drug.
PolishW sytuacji narastającego w Unii Europejskiej kryzysu finansowego, a w konsekwencji gospodarczego, jest to budżet niezwykle niski.
In times of a deepening financial and, therefore, economic crisis in the European Union, this budget is exceptionally small.
PolishHipoglikemia Hipoglikemia (niski poziom glukozy we krwi) jest stanem, w którym we krwi znajduje się zbyt mało glukozy.
Hyperglycaemia and diabetic ketoacidosis Hyperglycaemia (too much sugar in the blood) means that your body does not have enough insulin.
PolishObecnie poziom współpracy naukowej między Europą a państwami Zatoki Perskiej jest bardzo niski, pomimo iż potencjał może być znaczny.
At the moment, there is very little scientific cooperation between Europe and the Gulf States, even though the potential could be great.
PolishWiemy również, że stan zasobów 18 % gatunków ryb jest niski, a naukowcy zalecają, abyśmy natychmiast zaprzestali ich połowów.
We know too that the stocks of 18% of fish species are in a poor condition and scientists recommend that we should stop fishing them immediately.
PolishW sprawozdaniu stwierdza się także, że bardzo niski jest odsetek kobiet zatrudnionych w zawodach artystycznych i w oficjalnych instytucjach kulturalnych.
As is stressed in the report, the percentage of women employed in artistic professions and in the official culture industry is very small.
PolishNiektórzy podnosili głosy, że taki niski próg umożliwiłby stworzenie grupy skrajnej prawicy, jeżeli tylko zdobyłaby ona wystarczającą liczbę miejsc w Parlamencie.
Some people have pointed to the extreme right potentially being able to create a group with such a small threshold if ever they won enough seats.
PolishOdsetek osób dotkniętych HIV/AIDS korzystających z terapii jest nadal za niski, dlatego potrzebne są przepisy, które zapewnią niedrogie, acz skuteczne leki na HIV.
The proportion of sufferers who receive treatment is still too small today, and laws are needed to provide affordable and effective anti-HIV drugs.
PolishCzęść użytkowników jest zainteresowana dobrym ratingiem, na przykład kiedy chce sprzedawać udziały, a część preferuje niski rating, na przykład kiedy chce kupować udziały.
There are users who prefer a good rating, for instance, when they want to sell shares, and those who prefer a bad rating, for instance when they want to buy shares.
PolishNiski poziom ochrony w obozach dla uchodźców, szerząca się przemoc seksualna oraz trudności z dostawą pomocy żywnościowej sprawiły, że sytuacja jest jeszcze bardziej krytyczna.
The poor levels of security in the refugee camps, the widespread sexual violence, and the difficulty of delivering food aid have made the situation even more critical.
PolishBardzo dobrze nakreśliła niski poziom wdrożenia i transpozycji dwóch dyrektyw przyjętych jeszcze w 2000 r. w zakresie ryzyka i dyskryminacji w zakresie zatrudnienia.
She has done a very good job of underlining the poor level of implementation and transposition of the two directives adopted back in the year 2000 on risk and discrimination in employment.
PolishJeżeli poziom bezpieczeństwa Parlamentu jest tak niski, że można tu wejść i obrabować pocztę czy bank, a sprawcy nie zostają nawet ujęci, należy go poprawić - i to szybko.
If Parliament's security is so poor that someone can walk in here and rob the post office or the bank, and no one even gets caught, there is every reason to make improvements, and fast.
PolishJednocześnie na pogorszenie perspektyw aktywności gospodarczej mogą wpłynąć zmiany cen ropy naftowej, obawy związane ze stanem nierównowagi na świecie i niski poziom zaufania konsumentów.
At the same time, the outlook for economic activity remains subject to downward risks, relating mainly to oil prices, concerns about global imbalances and weak consumer confidence.
PolishW świetle wydarzeń ostatniego roku nieprawdopodobny wydaje się niski stopień zrozumienia przyjmowanego ryzyka, jakim wykazywali się menadżerowie wysokiego szczebla w instytucjach finansowych.
In the light of events over the past year, it has been incredible to see how little understanding senior managers of financial institutions had of the risk they were taking on board.