"nigdzie" - angielskie tłumaczenie

PL

"nigdzie" po angielsku

volume_up
nigdzie {przysł.}

PL nigdzie
volume_up
{przysłówek}

nigdzie (też: gdzieś, byle gdzie, gdziekolwiek)
volume_up
anywhere {przysł.}
Nigdzie nie jest napisane, że jest to decyzja, która musi zostać podjęta jednomyślnie.
It is not written anywhere that this is a decision that must be taken unanimously.
(Śmiech) Rewolucja naukowa nie zaistniała nigdzie indziej.
(Laughter) Meanwhile, there's no scientific revolution anywhere else.
Tak więc mój głos w debacie nad opanowaniem cen energii nie został nigdzie odnotowany.
So my voice in the debate for controlling energy has not been noted anywhere.
nigdzie (też: donikąd)
volume_up
nowhere {przysł.}
Być może nigdzie ta polityka nie będzie miała większego znaczenia niż w Tunezji.
Nowhere will this policy matter more perhaps than in Tunisia.
Nigdzie skutki zmian klimatu nie są tak dotkliwie odczuwalne jak w regionie Arktyki.
Nowhere are the effects of climate change more keenly felt than in the Arctic region.
Nigdzie na świecie nie ma społecznościowej ochrony przyrody na taką skalę.
Nowhere else in the world has community-adopted conservation at this scale.
nigdzie (też: gdzieś)
volume_up
anyplace {przysł.} [Amer.] [pot.]

Synonimy (polski) dla "nigdzie":

nigdzie
Polish

Przykłady użycia - "nigdzie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPomysł ten przestawiła - chyba w 2007 roku - kanclerz Merkel i teraz nigdzie nie mogę trafić na jego ślad.
It was Chancellor Merkel's - from 2007, I think - and I can find no trace of it.
PolishNie można było nigdzie wyjechać, powstał ogromny korek drogowy.
It was impossible to leave the motorway, and a long queue soon formed.
PolishBez spełnienia tego warunku pomoc humanitarna nigdzie nie dotrze.
Without this prerequisite, humanitarian aid will not get through.
PolishWięc co takiego przeszkadza nam w biurze i nigdzie indziej?
So what are these interruptions that happen at the office that don't happen at other places?
PolishZgodnie z obecnym brzmieniem tekstów, nie jest to nigdzie przewidziane.
This is not provided for as the texts currently stand.
PolishWięc, Cynthiu, czemu nigdzie dzisiaj nie poszłaś?
So, Cynthia, why aren't you out on a Saturday night?
PolishNie było ich nigdzie: innymi słowy, nie było żadnego dowodu zainteresowania tematem bezpieczeństwa w miejscu pracy.
There were none: in other words, there was no acknowledgement of the issues around safety in the workplace.
PolishNigdzie, gdzie wprowadzono taką politykę, nie udało się zmniejszyć zadłużenia publicznego ani obniżyć bezrobocia.
Wherever these policies are rife, they are not succeeding in reducing public debt and bringing down unemployment.
PolishA on odpowiedział: Nie chodził nigdzie sługa twój.
Polish♫ Tu jest co, co dobre, nigdzie indziej ♫
♫ Good things must be here -- yes, right here ♫
PolishWczoraj nie mogliśmy nigdzie znaleźć tego plakatu.
PolishNigdzie jednak, jak chociażby w omawianej dzisiaj karcie praw podstawowych, precyzyjnie się ich nie definiuje.
The latter are not always clearly defined, however, not even in the Charter of Fundamental Rights debated today, for example.
PolishNigdzie nie wspomina się o związku pomiędzy umacnianiem roli kobiet a umowami gospodarczymi pomiędzy UE i krajami ACP.
At no point is reference made to the link between strengthening the role of women and the economic agreements between the EU and the ACP States.
PolishNigdzie nie pojechaliśmy.
PolishBo resztki, których nie można wykorzystać już nigdzie przerabia się na paliwo, które może być używane jako odnawialne źródło energii.
Well it is, because everything that can't be used for anything else is made into a fuel that can be used as renewable energy source.
PolishFaktem jest, że w tym prawie nigdzie nie wspomina się o obowiązkowym rozdziale Kościoła i państwa czy też świeckim charakterze instytucji.
The fact is, those texts never once mention the compulsory separation of Church and State or the secular nature of institutions.
PolishPotem posłał król, i przyzwał Semejego, i rzekł mu: Zbuduj sobie dom w Jeruzalemie, i mieszkaj tam, a nie wychodź stamtąd nigdzie;
And the king sent and called for Shimei, and said unto him, Build thee a house in Jerusalem, and dwell there, and go not forth thence any whither.
PolishNiektóre z tych zasad były tu nawet przedmiotem debaty i zostały poddane głosowaniu, ale koniecznie musimy zrobić więcej niż wygłaszać nieprowadzące nigdzie oświadczenia.
Some of these principles were even debated and voted on here, but it is urgent that we go further than making aimless proclamations.
PolishChodzę także do tamtych sklepów, jeśli w ogóle jakieś są, albo na pola, by zobaczyć, co są w stanie zdobyć, i okazuje się, że nie mogą nigdzie znaleźć odpowiedniego pożywienia.
And I go to those shops, if there are any, or out to the fields to see what they can get, and they cannot obtain the nutrition.
PolishCzy można mieć jedną walutę i 17 rządów, 17 strategii gospodarczych i 17 rynków obligacji, jak to jest dziś w UE i nigdzie indziej na świecie?
Again, is it possible to have one currency and 17 governments, 17 economic strategies and 17 bond markets - as we have today and is a situation which does not exist elsewhere in the world?