"nie wiem" - angielskie tłumaczenie

PL

"nie wiem" po angielsku

volume_up
nie wiem [przykład]
EN

PL nie wiem
volume_up

Nie wiem jak zareagować, wiecie, upaść na kolana, płakać?
I don't know whether to, you know, drop to my knees, cry; I don't know what I think.
Nie wiem, co powiedzieć. ~~~ Nie wiem, co robię. ~~~ Nie chcę tam iść i tego robić.
I'm getting nervous, I don't know what to say, I don't know what I'm doing, I don't want to go there.
to coś na prawdę... w zasadzie nie wiem co to jest... i to mi się podoba.
is something really -- I don't know what it is yet. ~~~ And that's good.
nie wiem
volume_up
dunno [pot.]

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "nie wiem"

nie partykuła
nie-
wiedzieć czasownik

Przykłady użycia - "nie wiem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNie wiem, co wydarzy się podczas głosowania, ale nie możemy lekceważyć tej sprawy.
I do not know what will happen during the vote, but we cannot ignore this issue.
PolishZnaleźliśmy ją na torach kolejowych, zgwałconą przez wielu mężczyzn, nie wiem ilu.
We found her in a railway track, raped by many, many men, I don't know many.
PolishNie wiem, co sądzić o omawianej inicjatywie obywatelskiej.
(NL) Madam President, I am not sure what to make of this citizens' initiative.
PolishNie wiem, czy wciąż dąży Pan do wprowadzenia podatku od transakcji finansowych.
I do not know whether you are still pursuing the financial transaction tax.
PolishNie usłyszawszy głosów za ani przeciw, nie wiem do końca, co zostało postanowione.
Without hearing who was in favour and who was against, I am not sure what was decided.
PolishNie wiem, czy możecie przeczytać tytuł, ale brzmi on: "Ivan Strasznybus".
And I don't know if you can read the lettering, but it says, "Ivan the Terribus."
PolishNie wiem, jak to możliwe, bo wydaje mi się, że wszyscy posłowie z Bułgarii są tutaj.
I do not know how that can be, as all the Bulgarian Members seem to be here.
PolishNie wiem już, jak mam rozumieć ten tekst i jego odniesienia, przypisy i pułapki.
I no longer know what the texts, references, footnotes and traps mean.
PolishNie wiem, czy mogę to zrobić teraz - o to właśnie chodziło w mojej niebieskiej kartce.
I do not know if I can do that now - that is what my blue card was based on.
PolishNie wiem czy my, politycy, powinniśmy mówić naszym żołnierzom takie rzeczy.
I do not know whether it is our responsibility as politicians to say that to our men.
PolishNawet nie wiem skąd te emocje się wzieły...... dopóki nie zacząłeś szaleć.
I didn't even know where those emotions came from... until you started freaking out.
PolishDzisiaj zatrzasnęliśmy drzwi i nie wiem, w jaki sposób zamierzamy je otworzyć.
We have shut a door today and I do not know how we are going to open it.
PolishNie wiem, jak dokładnie chciałby Pan to widzieć lub jak planuje Pan w tym uczestniczyć.
I do not know how exactly you envisage this or how exactly you plan to participate.
PolishAlbo spróbujmy zapytać się, nie wiem, np. o międzynarodową stację kosmiczną.
Or let's try asking about, I don't know, the International Space Station.
PolishNie wiem, jakie są zamierzenia odnośnie do hodowców owiec w moim okręgu.
I do not know what the intention would be for the sheep farmers in my constituency.
PolishNo i ta kobieta mówi: - Mój brat nigdy nie dostał wizytówki. ~~~ Doskonale wiem, dlaczego.
And this woman says, "My brother's never gotten a card, and I know exactly why.
PolishPoszedłem do domu, wiem, że nie widzicie szczegółów, to nie jest ważne.
I went home, and I know you can't read the details here; that's not important.
PolishJa również chciałabym wrócić, ale nie wiem jeszcze, czy tak się stanie.
I would like to come back, too, but I do not know whether or not that will happen.
PolishNie wiem, czy inteligentne samochody będą wymagały wielkiej handlowej promocji i reklamy.
I do not know if the intelligent car will need enormous promotion and advertising.
PolishNie wiem, czy pan prezydent Sarkozy zrozumiał mnie źle celowo, czy też nie.
So, I do not know whether Mr Sarkozy misunderstood me deliberately or not.