"nie dotyczy" - angielskie tłumaczenie

PL

"nie dotyczy" po angielsku

PL nie dotyczy
volume_up

nie dotyczy
volume_up
n/a [Bryt.] [skr.] (not applicable)
Pradaxa 110 mg (dotyczy wyłącznie opakowania zewnętrznego, nie dotyczy opakowania bezpośredniego).
Pradaxa 110 mg (only applicable for folding box, not applicable for bottle label)
Substancja czynna specyficzne immunoglobuliny: nie dotyczy.
Active substance specific immunoglobulins: not applicable
Ten rodzaj opakowania nie dotyczy wszystkich krajów.
This presentation is not applicable in all countries.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "nie dotyczy"

nie partykuła
nie-
dotyczyć czasownik

Przykłady użycia - "nie dotyczy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDotyczy to nie tylko oligopoli i monopoli, ale również barier w dostępie do rynku.
This relates to oligopolies and monopolies, but also to barriers to market access.
PolishTa sprawa nie dotyczy mnie osobiście, lecz stanowiska przewodniczącego Parlamentu.
This is not about me personally but about the office of the President of Parliament.
PolishNierównowaga strukturalna, którą kryzys jedynie zaostrzył, nie dotyczy jedynie długów.
The structural imbalances which the crisis has only exacerbated go beyond debts.
PolishTak więc, to nie dotyczy wolności rysowników; to dotyczy waszych wolności.
So really, it's not about the freedom of cartoonists; it's about your freedoms.
PolishNiemniej jednak wdrożenie SIS II nie dotyczy tylko samego centralnego SIS II.
Nevertheless, the implementation of SIS II does not just concern the central SIS II.
PolishDotyczy to nie tylko obywateli Białorusi, ale także innych, w tym Polaków.
This affects not just Belarus nationals, but also others, which includes Poles.
PolishProblem ten dotyczy nie tylko Azji, ale wszystkich państw na wszystkich kontynentach.
This is a problem not only for Asia, but for every country on every continent.
PolishPytanie to nie dotyczy zatem Irlandii, która wywiązała się ze swych zobowiązań.
This question therefore did not apply to Ireland, which has fulfilled its obligations.
PolishW rzeczywistości pustynnienie dotyczy nie tylko Unii Europejskiej, ale całej planety.
Indeed, desertification concerns not only the European Union, but the whole planet.
PolishSprawozdanie to nie dotyczy zakazywania komukolwiek dostępu do Internetu.
This report is not about barring anyone in any way from access to the Internet.
PolishSą codziennie obecne w naszych telewizjach, co nie zawsze dotyczy naszego parlamentu.
They are shown on television every day, which is not always true of our Parliament.
PolishNie dotyczy to tylko stoczni, ale także wielu innych dziedzin, np. rolnictwa.
This applies not just to the shipyards, but to many other areas, such as agriculture.
PolishTo nie dotyczy tylko sektora nieformalnego - ale także sektora medycyny.
Now, it is not just this informal sector. ~~~ There is also traditional medicine.
PolishTo debata, która dotyczy nie tylko rynku wewnętrznego i nie tylko Węgier.
It is a debate that does not affect just the internal market or only Hungary.
PolishJednakże nie tego dotyczy debata. Debata dotyczy tego, jak osiągnąć zamierzone rezultaty.
However, that is not what the debate is about: it is about how to achieve results.
PolishDziś przemoc w Tybecie nie dotyczy tylko praw człowieka, ale także podziału władzy.
The violence in Tibet today is not only about human rights but also about power-sharing.
PolishNie dotyczy to zmniejszenia częstości występowania gorączki i udokumentowanych zakażeń.
The incidence of fever and documented infections were not reduced in either setting.
PolishI dotyczy to nie tylko nowych państw członkowskich, ale także starych.
And this is true not only in the new Member States but in the old ones as well.
PolishW odniesieniu do pewnych krajów może to być prawdą, lecz wyraźnie nie dotyczy to Niemiec.
That may be true in certain countries, but in Germany it is certainly not the case.
PolishCo pokazuje, że wewnątrz każdego kraju różnica zdań nie dotyczy krzywdy i sprawiedliwości.
Which shows that within any country, the disagreement isn't over harm and fairness.