"nie do zniesienia" - angielskie tłumaczenie

PL

"nie do zniesienia" po angielsku

PL nie do zniesienia
volume_up
{przymiotnik}

nie do zniesienia
W kilku ustępach jest on zupełnie nie do zniesienia.
In several paragraphs it is absolutely intolerable.
To jest nie do zniesienia i musi ulec zmianie.
This is intolerable and has to change.
Odwiedziliśmy również abchaską "strefę konfliktu”, gdzie obecnie warunki są nie do zniesienia.
We also visited Abkhazia's 'conflict zone', where conditions at present are intolerable.
nie do zniesienia (też: nieznośny, nie do wytrzymania)
It was the unendurable.
nie do zniesienia (też: nie do wytrzymania)

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "nie do zniesienia"

nie partykuła
nie-
do rzeczownik
English
do przyimek
do
znieść czasownik

Przykłady użycia - "nie do zniesienia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polish"Narkotyki: z początku fajne, później nie do zniesienia."
"Drugs are fun in the beginning but become a drag later on."
PolishCiążą nam psychologiczne naciski nie do zniesienia.
Unbearable psychological pressures bear down on us.
PolishPostkomunistyczny reżim stał się nie do zniesienia.
The post-communist regime has become unbearable.
PolishSprzeciwiam się tym deportacjom, ponieważ sytuacja mniejszości w Kosowie, a szczególnie Romów, jest nie do zniesienia.
I oppose these deportations because the situation of minorities in Kosovo, especially the Roma, is unbearable.
PolishTen koszt jest nie do zniesienia.
Polish[…] Wciąż rozmyśla o tym, by ruszyć na Zachód i tam wreszcie cieszyć się życiem, jakby życie w kraju Adama było nie do zniesienia.
[...] Still, she fancies the idea of moving to the West so as there at last to enjoy life, as if life in the land of Adam could not be enjoyed.
PolishByłoby rzeczą nie do zniesienia, gdyby wspomniana poprawka oraz sam pomysł selekcji embrionów miały się stać krokiem ku nowej europejskiej etyce.
It would be insufferable if this amendment and its idea of selecting embryos were to become a stepping stone to a new ethics in Europe.
PolishTo nie do zniesienia!
PolishNie do zniesienia jest widok tego, w jaki sposób ci mężczyźni i kobiety są wzywani do przedstawienia dowodów tego, jakie tortury przechodzili.
It is unbearable to watch the way in which these men and women are summoned to submit evidence of the acts of torture that they have suffered.
PolishWymagania stawiane dealerom przez producentów staną się po prostu nie do zniesienia i nie do zaspokojenia przez dużą część skromnych właścicieli warsztatów.
The demands made on dealers by manufacturers will become quite simply unbearable and unmanageable for a large number of modest garage owners.
PolishMa ona szczególnie dramatyczny wpływ na pracę instytutów związków zawodowych, a w długim okresie stałe cięcia finansowe są już po prostu nie do zniesienia.
It has a particularly dramatic effect on the work of the trade union institutes, and, over the long term, continual funding cuts are simply no longer sustainable.
PolishŚmierć pana Zapaty to wołanie o pomoc kogoś, kto starał się w bardzo tragiczny sposób zwrócić uwagę na coś, co - przynajmniej dla niego - było sytuacją całkowicie nie do zniesienia.
Mr Zapata's death is a cry for help from a person drawing attention in a very tragic way to what - at least for him - was a completely unbearable situation.
PolishObciążenie związane z nieustannie rosnącą liczbą nielegalnych imigrantów - pragnę podkreślić słowo "nielegalnych” - staje się dla obywateli UE nie do zniesienia.
The burden represented by the constantly growing number of illegal immigrants - I would like to emphasise the word 'illegal' here - is becoming unbearable for the citizens of the EU.