"nawiązać współpracę" - angielskie tłumaczenie

PL

"nawiązać współpracę" po angielsku

PL nawiązać współpracę
volume_up
{czasownik}

nawiązać współpracę
Niemniej jednak mam nadzieję, że ostatecznie uda nam się nawiązać współpracę w ramach Partnerstwa Wschodniego i Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.
Nevertheless, I hope that ultimately, we can establish cooperation within the Eastern Partnership and in the Euronest Parliamentary Assembly.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "nawiązać współpracę"

nawiązać czasownik
współpraca rzeczownik

Przykłady użycia - "nawiązać współpracę" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishOd tego też czasu prezydencja miała w Komisji stabilnego partnera, z którym mogła nawiązać współpracę.
The Presidency now had a stable counterpart in the Commission to work with.
PolishWierzę, że możemy nawiązać ścisłą współpracę z Komisją w celu udoskonalenia prawa spółek.
I believe there is scope here to cooperate closely with the Commission in order to improve company law.
PolishMogłyby nawiązać współpracę z południowymi państwami członkowskimi w celu zatrudnienia wykwalifikowanych europejskich pracowników.
It could collaborate with the southern Member States to employ a skilled European labour force.
PolishNa tym polu musimy nawiązać prawdziwą współpracę.
PolishJednakże należy jak najszybciej nawiązać współpracę w celu poprawy wizerunku przedmiotowych korytarzy transportowych.
However, cooperation must be established in order to raise the profile of these transport corridors as soon as possible.
PolishRoztropność nakazywałaby również nawiązać współpracę z krajami, które dysponują już bogatą wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie.
It is also prudent to cooperate with countries which already have extensive knowledge and experience in this field.
PolishMusimy nawiązać ścisłą współpracę, szczególnie w dziedzinie infrastruktury energetycznej oraz odpowiedniego finansowania z unijnych środków.
We require close cooperation, especially in the area of energy infrastructure, as well as appropriate EU funding.
PolishMoglibyśmy nawiązać szerszą współpracę, zaczynając od najniższego szczebla a kończąc na najwyższym, co pozwoliłoby nam przywyknąć do podejmowania działań.
We could introduce enhanced cooperation, starting from the bottom up, to get used to preparing our responses.
PolishSą już one powszechnie wykorzystywane przez niektórych europejskich operatorów Internetu i sądzę, że z innymi również uda się nawiązać partnerską współpracę.
These are already widely used by certain European Internet service providers, and I believe that others can also become partners in this effort.
PolishUnia Europejska mówiła również, że chcemy nawiązać bliższą współpracę z Kubą, w tym także w dziedzinie handlu, ale jest to uzależnione od postępu w zakresie praw człowieka.
The European Union has also said that we are willing to enter into a closer cooperation with Cuba, including trade, depending on their progress on human rights.
PolishTo właśnie dzięki prezydencji czeskiej udało nam się szybko nawiązać skuteczną współpracę pomiędzy Radą a Parlamentem i osiągnąć szybkie i skuteczne porozumienia.
It was thanks to the Czech Presidency that we managed to bring about quickly such successful cooperation between the Council and Parliament, as well as quick, effective agreements.