"natomiast" - angielskie tłumaczenie

PL

"natomiast" po angielsku

volume_up
natomiast {przysł.}

PL natomiast
volume_up
{przysłówek}

natomiast
Klonowanie zwierząt w celach gospodarczych jest natomiast etycznym nadużyciem.
Cloning animals for economic purposes, on the other hand, is an ethical abuse.
Natomiast priorytetem muszą być oczywiście kwalifikacje kandydatów.
On the other hand, of course, the qualifications of the candidates must take priority.
Natomiast w sprawie Turco orzeczenie Trybunału było pozytywne.
In the Turco case, on the other hand, the Court's decision is positive.
natomiast (też: raczej, za to, w zamian)
volume_up
instead {przysł.}
Dotyczy natomiast podstawowej, ekonomicznej zasady wyrównywania szans.
Instead, it embodies the fundamental economic principle of levelling the playing field.
Działa natomiast za pośrednictwem banków i innych pośredników finansowych.
Instead, it works through banks and other financial intermediaries.
Natomiast ogromne sumy są zwracane państwom członkowskim w postaci rabatów.
Instead, large sums are repaid to the Member States as rebates.

Przykłady użycia - "natomiast" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNasze opinie różnią się natomiast poważnie w delikatnej kwestii kwot przywozowych.
It is on the sensitive issue of import quotas that our views seriously diverge.
PolishNadal nie ma natomiast zgody co do ich celu lub sposobu wykorzystania dochodów.
There is still no consensus on either the objective or the use of the revenue.
PolishNie dowiedziono natomiast wpływu produktu Betaferon na czas trwania rzutów choroby.
There is no evidence of Betaferon having an effect on the duration of relapses.
PolishKlonowanie zwierząt w celach gospodarczych jest natomiast etycznym nadużyciem.
Cloning animals for economic purposes, on the other hand, is an ethical abuse.
PolishNatomiast w przypadku niewydolności nerek, modyfikacja dawki jest konieczna.
In the presence of renal insufficiency the infusion dose/ rate should be adjusted.
PolishDrugi obszar wartości dodanej dotyczy solidarności, natomiast trzeci dotyczy energii.
The second area of added value concerns solidarity and the third concerns energy.
PolishWspomniano tu natomiast o kilku anomaliach, do których pokrótce chcę się odnieść.
A number of anomalies have been mentioned and I am going to repeat them very briefly.
PolishBoryka się natomiast z problemem systematycznego naruszania praw demokratycznych.
It does have a problem with the systematic violation of democratic rights.
PolishMożemy natomiast udostępnić w 100% te informacje w bardzo zrozumiały sposób.
What we can do is make the information 100% available in a very understandable way.
PolishNatomiast Libertas mówiła jedno, a teraz odkrywamy, że jest zupełnie inaczej.
Libertas told us one thing, and now we have discovered it is very different.
PolishNatomiast im później nastąpi odejście od euro, tym gorsze będą jego konsekwencje.
The longer it takes to leave the euro, the worse the consequences of the exit will be.
PolishNatomiast chciałem poprzeć bardzo mocno wystąpienie pana Chatzimarkakisa.
I would like to offer my strong support for the statement by Mr Chatzimarkakis.
PolishDrugi problem dotyczy natomiast testów, z powodu których dziś tu jesteśmy.
The second question is about the tests that have brought us all here this morning.
PolishReform zaniechano, natomiast te wdrożone podlegają zasadniczo martwym przepisom prawa.
Reforms have ground to a halt and those implemented are basically dead letter.
PolishCeny paliw są wysokie, natomiast ceny ryb są niskie, a w gruncie rzeczy rekordowo niskie.
The fuel price is high, yet the price of fish is low, at a record low, in fact.
PolishNatomiast jest problem, oczywiście, jakie są efekty wykorzystania tej broni.
Obviously, the question of the consequences of using such weapons remains outstanding.
PolishNatomiast gdy jemy owady, tak dalece różniące się od człowieka, nic takiego się nie dzieje.
We eat insects -- they're so distantly related from us that this doesn't happen.
PolishDo pierwszego badania zakwalifikowano 77 pacjentów, natomiast do drugiego 109 pacjentów.
There were 77 subjects enrolled into the first study and 109 into the second.
PolishMetformina natomiast, pomaga organizmowi lepiej wykorzystać insulinę.
The substance metformin works by helping the body to make better use of insulin.
Polishbadanych dzieci, natomiast poziomy przeciwciał anty- PRP u 178 badanych.
SBA-MenC results are available for 177 subjects, anti-PRP results for 178 subjects.