PL narzucić
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

narzucić (też: nałożyć)
Państwom członkowskim nie można narzucić jednej konkretnej wizji modelu flexicurity.
The Member States must not be forced to impose one particular vision of flexicurity.
Turcja próbuje narzucić społeczności międzynarodowej cenzurę w tej sprawie.
Turkey is attempting to impose censorship on the international community regarding this matter.
UE próbuje narzucić ludziom jednolity model (kapitalizmu).
The EU is attempting to impose a single model (of capitalism) on people.
Niezbędne jest narzucenie środków ochrony socjalnej i zmiana zasad panujących na rynku pracy.
Enforced social protection measures and changes to the labour market rules are needed.
Reguły które są poparte i narzucone przez współczesną patriarchię... zachodniej cywilizacji!
Rules that are enforced and imposed by the contemporary patriarchy... of western civilization!
Obywatele Unii Europejskiej są straszeni zwolnieniem z pracy, jeżeli nie zgodzą się na narzuconą elastyczność.
EU nationals are being threatened with redundancy should they not agree to enforced flexibility.
narzucić
narzucić
narzucić (też: rzucić, rzucać, narzucać, wyrzucać)

2. "komuś"

narzucić (też: narzucać)
volume_up
to intrude {czas. przech.} (opinion, view on sb)

3. "płaszcz"

narzucić (też: narzucać)

Synonimy (polski) dla "narzucić":

narzucić

Przykłady użycia - "narzucić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPortugalia jest zdolna narzucić dyscyplinę w sferze swoich finansów publicznych.
Portugal is capable of putting its public accounts in order with discipline.
PolishJednakże nie jest to kwestia, którą ten Parlament może narzucić innym parlamentom.
However, that is not a matter that this Parliament can dictate to other parliaments.
PolishW przypadku braku układów zbiorowych, uregulowania musi narzucić państwo.
Where there is no collective bargaining, regulations must be enacted by the State.
PolishNiektórzy zmienili to w zasadę badawczą, chcąc narzucić ją wszystkim.
Some of them have even elevated it into a principle. ~~~ It's what we ought to be doing.
PolishŻaden demokratyczny rząd nie może narzucić swojemu następcy niczego, co byłoby nieodwołalne.
No democratic government can bind its successor with the irrevocable.
PolishNależy położyć temu kres i narzucić takie wymogi krajom, które są beneficjentami pomocy.
This must be brought to an end, and conditions of this sort must be imposed on recipient countries.
PolishMogliśmy narzucić krajom - beneficjentom restrykcyjne kryteria umacniania pozycji kobiet.
We could have requested strict criteria from the beneficiary states on strengthening women's position.
PolishZgłosiłem się na zawody, żeby narzucić sobie termin.
So I bought a month's worth of classes. ~~~ (Laughter)
PolishOstrzegam rząd Irlandii, aby nie myślał, że może narzucić Irlandczykom tą zmianę w traktacie lizbońskim bez referendum.
I warn the Irish Government not to think it can foist this change to the Lisbon Treaty on the Irish people without a referendum.
PolishMieszkańcy Europy nie chcą mieć nic wspólnego z tymi planami i nie pozwolą sobie ich narzucić, gdyż nie chcą umierać.
The people of Europe do not want anything to do with these plans and will not allow them to be imposed on them because they do not want to die.
PolishWalka ze zmianami klimatycznymi nie może być traktowana jako kaprys bogatych państw, które chcą narzucić swój punkt widzenia pozostałym.
Combating climate change must not be treated as a whim of wealthy countries which want to force their point of view on others.
PolishRówności między kobietami i mężczyznami w karierze zawodowej nie da się narzucić w autorytarny i represyjny sposób.
Equality between men and women and better integration of women in professional careers cannot be conceived in an authoritarian and repressive fashion.
PolishNie możemy poprzeć tego wniosku, gdyż stanowiłoby to precedens w sytuacji, w której Parlament nie jest w stanie narzucić skutecznych regulacji.
We cannot support this proposal, because it would set a precedent for the failure of Parliament to implement effective rules.
Polishnarzucić swoją wolę
PolishObywatele, czyli mężczyźni i kobiety w naszych okręgach wyborczych, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, nie chcą konstytucji europejskiej, nie chcą, aby im narzucić traktat.
The people - the men and women in our constituencies, particularly in Britain - do not want a European Constitution, they do not want a treaty imposed on them.
PolishTeraz nie można już narzucić żadnego środka, który ograniczałby dostęp do Internetu, jeżeli nie jest on "odpowiedni, proporcjonalny i konieczny” w demokratycznym społeczeństwie.
Any measure that restricts access to the internet may now be imposed only if it is deemed to be 'appropriate, proportionate and necessary' in a democratic society.
PolishMam jedynie nadzieję, że Pan również uzna, iż stanowiska rządu holenderskiego nie można narzucić ex cathedra, lecz należy omówić je w ramach demokracji wielonarodowej.
I only hope that you also recognise that the position of the Dutch Government cannot simply be handed down ex cathedra, but that it should be debated in a multinational democracy.
PolishDlatego priorytetem przez ostatnie trzy lata było uknucie międzyrządowego spisku, aby narzucić Europejczykom tę konstytucję, nie śmiąc zapytać ich o zdanie.
That is why the key focus of the last three years has been on hatching an intergovernmental conspiracy to foist this Constitution on the peoples of Europe without daring to ask them their opinion.
PolishNie uważam, że Komisja postanowiła narzucić dodatkowy podatek lub chce penalizować kraje zlokalizowane na zachodzie lub wschodzie, czyli kraje bardziej oddalone od centrum Europy.
I do not believe that the Commission set out to inflict an additional tax or wanted to penalise countries situated to the west and east, in other words, more outlying countries.