"narzucać" - angielskie tłumaczenie

PL

"narzucać" po angielsku

volume_up
narzucać {czas. ndk}

PL narzucać
volume_up
[narzucam|narzucałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

narzucać
volume_up
to impose [imposed|imposed] {czas.} (discipline, opinion, religion)
Nie powinniśmy narzucać warunków, które nie są bezpośrednio powiązane z tymi kryteriami.
We should not impose conditionalities which are not linked with these criteria.
Nie chcę nic nikomu narzucać: chcę jedynie ocenić możliwości.
I do not wish to impose anything on anyone: I just want to assess possibilities.
To nie my mamy dyktować wyniki czy narzucać rozwiązania.
It is not for us to dictate outcomes or impose solutions.

2. "coś komuś"

narzucać (też: wmusić)
volume_up
to foist [foisted|foisted] {czas. przech.} (sth (off) on/upon sb)

3. "komuś"

narzucać (też: narzucić)
volume_up
to intrude [intruded|intruded] {czas. przech.} (opinion, view on sb)

4. "płaszcz"

narzucać (też: narzucić)

Synonimy (polski) dla "narzucać":

narzucać

Przykłady użycia - "narzucać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWłaśnie dlatego uważam, że takiej decyzji na szczeblu UE nie można narzucać.
This is why I do not believe that such a decision can be imposed at EU level.
PolishNie powinniśmy narzucać warunków, które nie są bezpośrednio powiązane z tymi kryteriami.
We should not impose conditionalities which are not linked with these criteria.
PolishNie można ich narzucać w negocjacjach wbrew życzeniom krajów partnerskich.
These cannot be imposed in the negotiations against the wishes of the partner countries.
PolishNie wierzę jednak, że to Bruksela powinna narzucać taryfy socjalne.
However, I do not believe that it is for Brussels to prescribe social tariffs.
PolishTurcja nie powinna narzucać tych kryteriów politycznych w naszym imieniu.
Mr President, Turkey should not prescribe these political criteria on our behalf.
PolishNie chcę nic nikomu narzucać: chcę jedynie ocenić możliwości.
I do not wish to impose anything on anyone: I just want to assess possibilities.
PolishOczywiście jako mieszkańcy zamożnego świata nie możemy narzucać innym konkretnego stylu życia.
Naturally, we in the rich world must not impose a particular way of living on other people.
PolishKtoś zripostował: "Nie waż narzucać nam brudów szczęścia.
And someone wrote an article saying, "Don't impose on us the dirty work of happiness."
PolishInnymi słowy Unia nie ma narzucać konkretnych działań ani ich wymagać, jej zadaniem jest pomoc.
In other words, the Union does not prescribe or order, but helps.
PolishSmak i molarność mogą się różnić i nie uważam, że możemy narzucać je w sposób jednolity na szczeblu UE.
Taste and morality can vary and I do not think we can impose them uniformly from the EU.
PolishTo pozwala Rosji narzucać warunki całej UE w sposób wysoce nieproporcjonalny.
This allows Russia to start dictating its conditions to the whole of the EU in a truly disproportionate way.
PolishZatem narzucamy surowe wymogi: kontrolujemy ich przestrzeganie i będziemy nadal je narzucać.
So we are imposing them: we are monitoring them and we are imposing them and will continue to do so.
PolishNie możecie narzucać tego projektu bez poparcia ludzi.
You cannot push on with this project without the support of the people.
PolishUważam, że nie możemy narzucać rozwiązań "w rozmiarze uniwersalnym”.
I believe we cannot impose one-size-fits-all solutions.
PolishTo nie my mamy dyktować wyniki czy narzucać rozwiązania.
It is not for us to dictate outcomes or impose solutions.
PolishAle zawsze twierdziliśmy też, że te zasady należy realizować od wewnątrz, a nie narzucać z zewnątrz.
But we have always maintained that these principles should be realised from within, not imposed from outside.
PolishPonieważ pojęcia prawdziwej demokracji i wolności są ideami ludzi, to nie można ich narzucać siłą z zewnątrz.
As the notions of true democracy and freedom come from the people, they cannot be forced from outside.
PolishNie możemy i nie chcemy narzucać prawodawstwa czy finansowania europejskiego nikomu, kto się na to nie zgodzi.
We cannot and would not wish to impose our European laws or funding on anyone else unless our counterparts agree.
PolishJednocześnie powszechnie wiadomo jednak, że nie możemy narzucać tych norm ani zgłaszać takich wymagań.
At the same time, however, as is common knowledge, we are not in a position to impose these standards or to make such demands.
PolishNależy podkreślić, że dyrektywa, wraz z poprawkami, nie będzie narzucać żadnych zasad technicznych ani procedur.
It should be underlined that the directive, as amended, will not impose the adoption of any technical rules or procedures.