"nareszcie" - angielskie tłumaczenie

PL

"nareszcie" po angielsku

volume_up
nareszcie {przysł.}

PL nareszcie
volume_up
{przysłówek}

nareszcie (też: w końcu, wreszcie, koniec końców)
volume_up
at last {przysł.}
Nareszcie, oprócz wszystkich złych wiadomości, mamy dobrą wiadomość.
Mr President, at last, amongst all the gloom and doom, we have a good news story.
Nareszcie zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, iż nie jest to ostatnie słowo tej sprawie.
Finally, I agree with those who say that this is not the last word on the matter.
Podział pracy jest zgodny z przyjętym zwyczajem, co zapewni mu nareszcie widoczność.
This division of labour is what is customary, and then it would actually be visible at last.
nareszcie (też: w końcu, wreszcie, na koniec)
volume_up
finally {przysł.}
Dziś nareszcie zaczynamy się otrząsać z tego nieuzasadnionego stanu uśpienia.
Finally today we are coming out of this unjustifiable hibernation.
Nareszcie zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, iż nie jest to ostatnie słowo tej sprawie.
Finally, I agree with those who say that this is not the last word on the matter.
Nareszcie, rozwiązanie na tyle wybitne aby rozwiązać nasze problemy.
Finally, a solution that's big enough to solve our problems.

Przykłady użycia - "nareszcie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNareszcie, oprócz wszystkich złych wiadomości, mamy dobrą wiadomość.
Mr President, at last, amongst all the gloom and doom, we have a good news story.
PolishPodział pracy jest zgodny z przyjętym zwyczajem, co zapewni mu nareszcie widoczność.
This division of labour is what is customary, and then it would actually be visible at last.
PolishWtedy nareszcie to do mnie dotarło - moje nogi mogą być rzeźbą.
This is where it really hit home for me -- that my legs could be wearable sculpture.
PolishMusimy nareszcie zlikwidować przepaść między filozofią tego pokroju ludzi i codziennością.
At long last, we have to close the gap between the philosophy of these people and everyday life.
PolishMam nadzieję, że po latach bezczynności państwa członkowskie mogą nareszcie zgodzić się na to działanie.
After years of inaction, I hope that Member States can at last agree on this measure.
PolishDziś stoję przed wami, żeby wam powiedzieć że przyszłość, o której marzyliśmy, nareszcie nadeszła.
Now I am here to tell you that the future that we were dreaming for has eventually arrived.
PolishI nareszcie, wydaje się, że zaczynamy temu przeciwdziałać.
And at last, we appear to be doing something about it.
PolishKilkoro z nas uczestniczących w tej debacie rozpoczęło swoje wystąpienie mówiąc "nareszcie”.
(SV) Madam President, several of us participating in this debate have started by saying 'at last'.
PolishTeraz nadszedł czas, aby nareszcie coś z tym zrobić.
Now is the time, at last, to do something about it.
PolishPo 18 miesiącach, w przeddzień szczytu, Komisja nareszcie otrzymała pełnomocnictwo do negocjacji z Rosją.
After 18 months, on the eve of the summit, the Commission received the mandate to negotiate with Russia at last.
PolishI dotarłem do -- Zacząłem mówić, nareszcie wolny, dzięki Bogu Wszechmogącemu, jestem nareszcie wolny.
And I got to -- I start saying, "Free at last -- thank God Almighty, I’m free at last." "What was that about," I’m saying.
PolishDobrze się stało, że nareszcie uregulujemy tę kwestię, że będzie bezpiecznie na drogach i torach.
It is good that we are at last adopting legislation on the matter and that our road and rail networks will be safer as a result.
PolishTeraz ufam, że nareszcie mamy to za sobą.
Now I believe that we are hopefully over that.
PolishNareszcie wspomniano o mniejszościach narodowych w traktacie lizbońskim, w liczącym 100 tysięcy stronic wspólnotowym dorobku prawnym.
At last, there is a mention of minorities in the Treaty of Lisbon, the 100 000 page acquis communautaire.
PolishW 1975 roku kogoś nareszcie olśniło.
In 1975, a light went on in somebody's head.
PolishAby nareszcie uzyskać sprawiedliwe, dostępne i skuteczne procedury, niezbędna jest zatem harmonizacja prawodawstwa.
Legislative harmonisation is therefore essential to ensuring that we have fair, accessible, safe and effective procedures at long last.
PolishMusimy nareszcie ruszyć naprzód.
PolishNareszcie aktywna pod względem obywatelstwa część społeczeństwa będzie mogła wywierać bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane na szczeblu UE.
Ultimately, a civically active part of society will be able to have a direct impact on decisions taken at EU level.
PolishNareszcie dyrektywa nakładająca kary na pracodawców nielegalnych imigrantów została doprowadzona do etapu ostatecznego zatwierdzenia.
At long last, the directive imposing sanctions on employers of illegal immigrants has been advanced to the stage of final approval.
PolishHrabia Dartmouth wypowiedział pod adresem Komisji raczej rzadki komplement: "Komisja nareszcie robi coś sensownego”.
I was very aware that the Earl of Dartmouth paid a - fairly rare - compliment to the Commission. He said: 'for once, the Commission is doing something'.