"naprzód" - angielskie tłumaczenie

PL

"naprzód" po angielsku

volume_up
naprzód {przysł.}

PL naprzód
volume_up
{przysłówek}

naprzód (też: do przodu)
volume_up
forward {przysł.}
To właśnie droga naprzód ku rozwojowi i ku zmniejszeniu ubóstwa.
This is the way forward in development and this is the way forward in reducing poverty.
Umowa jest znaczącym krokiem naprzód w porównaniu z poprzednią wersją.
The agreement is a significant step forward compared to the previous version.
Łatwo jest blokować każdy krok naprzód, każdą reformę europejskich wytycznych.
It is very easy to block any step forward, any reform of the European instructions.
volume_up
ahead {przysł.}
Aby zrobić prawdziwy krok naprzód, potrzebujemy większego wsparcia dla takich projektów.
To really move ahead we need more support for such a type of project.
Będziemy potrzebowali jeszcze wielu działań, aby posunąć się naprzód.
We will still need a lot of measures to really move ahead.
Dlatego powinniśmy poczekać na rozwój sytuacji, a nie przeć teraz naprzód.
Therefore, we should wait to see how the situation develops instead of pressing ahead now.
volume_up
along {przysł.}
Chcemy, by pozostali szli naprzód wraz z nami; potrzebujemy globalnych zasad dla globalnej gospodarki.
We want the others to move along with us; we need global rules for a global economy.
Stanowi też krok naprzód na drodze do zmniejszania różnic w stawkach akcyzy w ramach Unii.
It also represents a step forward along the way to reducing differences in rates of excise duty within the Union.
Traktuję to nie tylko w kategoriach symbolicznych, ale także jako ważny krok na drodze naprzód w postępie integracji europejskiej.
I see this as not only a symbolic event, but also an important step along the road towards European integration.

Przykłady użycia - "naprzód" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMusimy uczynić duży krok naprzód, zwłaszcza co się tyczy budynków i efektywności.
We need to leapfrog, especially when it comes to buildings and efficiency.
Polish10 lat temu byłyby na pewno, a teraz chcą iść naprzód. ~~~ Chcą się uczyć i pracować.
Now they're not married, and they want to go on to study further, to have a career.
PolishA do któregokolwiek domu wnijdziecie, naprzód mówcie: Pokój temu domowi.
And into whatsoever house ye shall enter, first say, Peace [be] to this house.
PolishJesteśmy gotowi udzielić absolutorium, jednak musimy teraz zrobić kolejny krok naprzód.
We are prepared to grant discharge, but now we really must go a step further.
PolishPosuwajmy się naprzód w odpowiednim tempie; w takim, na które nas stać.
Let us move at a proper pace and let us take it at a speed which we can afford.
PolishJednakże cała sprawa posuwa się naprzód w niezwykle żółwim i męczącym tempie.
The whole thing, however, is moving at a terribly slow and tiring pace.
PolishMusi Pani kroczyć naprzód z siłą, wysłać jasny sygnał: Mubarak musi odejść już teraz.
Have strength in your stride, send a clear message: Mubarak must go now.
PolishMiejmy nadzieję, że będzie to krok naprzód w kierunku Europy społecznej, bliższej obywatelom.
Let us hope that it will be a step towards a social Europe close to the people.
PolishNiemniej jednak uczyniono duży krok naprzód w kierunku lepszej ochrony konsumentów i handlu.
Nevertheless, this is a big step towards better consumer protection and trade.
PolishDlaczego UE po prostu nie powie, że "Traktat jest martwy, musimy iść naprzód”?
Why does the EU not just say, 'The Treaty is dead: let us move on'?
PolishProces akcesyjny Turcji zawsze obejmować będzie kroki naprzód i kroki wstecz.
There will always be progress and setbacks in the process in Turkey.
PolishTą rezolucją ustawodawczą EBI czyni zatem niezbędny krok naprzód.
With this legislative resolution, the EIB is therefore taking an essential step.
PolishOd momentu rozpoczęcia kryzysu minął dopiero miesiąc, a wydarzenia szybko posuwają się naprzód.
It is now still only a month since this crisis began, and events move quickly.
PolishPosuwałem się naprzód, badając inne możliwości uchwycenia śladów.
And then moved slowly to explore the other possibilities of capturing traces.
PolishZrobiliśmy zatem krok naprzód, ale jeszcze nie dotarliśmy do końca.
We have made progress, therefore, but we are still not completely finished.
PolishPopieram również rezolucję ONZ, jako że jest to ważny krok naprzód.
I likewise endorse the UN resolution, because it is a significant advance.
PolishNaprawdę musimy posunąć naprzód sprawę rachunków ekonomicznych środowiska.
We really do need to proceed with environmental economic accounts.
PolishPrzede wszystkim wierzymy, że w przypadku transportu wyznaczono wyraźną drogę naprzód.
Above all, from a transport viewpoint, we believe that a path has now been clearly marked out.
PolishPodobnie, w krajach Bałkanów Zachodnich panuje dziś pokój, a reformy posuwają się naprzód.
Peace now reigns in the Western Balkans too and reforms are under way.
PolishRommel posuwa się naprzód, Tobruk upada, i nawet nie ma jeszcze dziesiątej.
Rommel advancing, Tobruk falling, and it's not even 10 o' clock.