PL naprawienie
volume_up
{nijaki}

naprawienie (też: skrucha, odkupienie, ekspiacja)
volume_up
expiation {rzecz.}

Synonimy (polski) dla "naprawić":

naprawić

Przykłady użycia - "naprawienie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNależy natomiast pozwolić mu na naprawienie niezgodności w najkrótszym możliwym terminie.
You should be allowed to put it right at the earliest possible moment.
PolishJeśli nie, to jakie mamy plany pozwalające na naprawienie sytuacji w krajach najbardziej zagrożonych?
If not, what plans are there to put things right in the countries most at risk?
PolishDziś mamy nową szansę na naprawienie choćby części problemu.
What we have on the table today is a fresh opportunity to correct part of that problem.
PolishWybory są szansą i nadzieją na naprawienie tych błędów.
The elections provide opportunity and hope for the amendment of these errors.
PolishMówią one o sprawiedliwości, a roszczenia o naprawienie szkody stanowią uzupełnienie tej egzekucji prawa.
They are about justice, and damages actions are complementary to this law enforcement.
PolishNaszym obowiązkiem jest naprawienie szkód, które wyrządziliśmy na świecie, jeśli tylko taka możliwość istnieje.
It is our duty, where possible, to undo the damage we have caused creation.
PolishPan poseł Deva mówił o gruzach, które nie zostały uprzątnięte, co uniemożliwia naprawienie zniszczeń.
Mr Deva referred to the debris that has not yet been cleared so that the damage can be restored.
PolishBiała księga w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji (debata)
White Paper on damages actions for breach of the EC antitrust rules (debate)
PolishBiała księga w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji (
White Paper on damages actions for breach of the EC antitrust rules (
PolishOczywistym punktem wyjścia muszą być powództwa o naprawienie szkody na podstawie naruszenia prawa ochrony konkurencji.
An obvious starting point must be damages actions on the basis of a breach of antitrust rules.
PolishTeraz jest niestety za późno na naprawienie strukturalnego błędu polegającego na połączeniu dwóch dyrektyw.
It is, unfortunately, too late now to correct the structural defect of having the two directives lumped together.
PolishJuż wczoraj prosiłem o jego naprawienie.
I already asked for it to be repaired yesterday.
PolishDlatego też my, obecne pokolenie polityków, jesteśmy odpowiedzialni za naprawienie tych krzywd z przeszłości.
For that reason, we, the present generation of political decision makers, are responsible for righting these wrongs of the past.
PolishZ tego powodu naprawienie bieżącej sytuacji będzie zdecydowanie wymagało przywrócenia instytucji demokratycznych.
For this reason, the settlement of the current situation will definitely require the restoration of democratic institutions.
PolishJednakże naprawienie błędów przeszłości nie wystarczy, zwłaszcza w odniesieniu do regulacji finansowych i nadzoru.
It is not enough, however, just to correct the errors of the past, particularly with regard to financial regulation and supervision.
PolishMiało ono na celu głównie naprawienie procedury nadmiernego przeznaczania środków w ramach polityki spójności, stosowanej przez pierwszą Komisję pana Barroso.
Its aim was to correct the extensive earmarking of cohesion policy carried out by the first Barroso Commission.
PolishOsoba niezadowolona z działania instytucji, organu, urzędu lub agencji UE powinna najpierw zwrócić się do nich o naprawienie sytuacji.
If you are dissatisfied with an EU institution, body, office or agency, you should first give it the opportunity to put the situation right.
PolishDlatego wielu z nas nie udało się przybyć tu na czas, więc może moglibyśmy zwrócić się do właściwych służb o naprawienie dzwonka?
That is the reason why many of us did not manage to get here on time, so perhaps we could ask the relevant services to get the bell to actually ring, please.
PolishJeżeli uzna, że rząd danego kraju nie stosuje się do przepisów prawa UE, Komisja najpierw wysyła oficjalne pismo z wnioskiem o naprawienie problemu.
If it thinks a national government is failing to apply EU law, the Commission first sends an official letter asking it to correct the problem.
PolishWe wszystkich postępowaniach karnych, w których pojawiają się roszczenia o naprawienie szkód, możliwe jest zbadanie dokumentów sprawy, zebranych przez prokuraturę.
It is possible in all criminal proceedings in which compensation is being claimed to inspect the public prosecutor's case files.