"naprawa" - angielskie tłumaczenie

PL

"naprawa" po angielsku

PL naprawa
volume_up
{żeński}

naprawa (też: renowacja, reperacja)
volume_up
repair {rzecz.}
Wreszcie kwestia rekultywacji: naprawa zniszczeń, ponowne zasadzenia i wszystko, co jest z tym związane.
Finally, the rehabilitation: damage repair, replanting and everything related to this.
Poszukiwania i naprawa tego błędu zajęły jakieś 3 miesiące.
So it took about three months to find that error and repair it.
Wyniki badań mikrojądrowych i naprawy DNA u szczurów także były negatywne.
A micronucleus study and a DNA repair study in rats were also negative.
naprawa (też: zmiana, poprawa, poprawka, nowelizacja)
volume_up
amendment {rzecz.}
Chciałbym państwa poinformować, że do sprawozdania pani poseł Elisy Ferreiry w sprawie europejskiego planu naprawy gospodarczej zgłoszono 113 poprawek.
I wish to inform you that 113 amendments have been tabled to the report by Mrs Elisa Ferreira on a European Economic Recovery Plan.
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 663/2009 ustanawiającego program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki (debata)
Amendment of Regulation (EC) No 663/2009 establishing a programme to aid economic recovery by granting Community financial assistance to projects in the field of energy (debate)
Patrząc z tego punktu widzenia rozumiem sens tak zwanej "poprawki z gwiazdką” Parlamentu Europejskiego, odnoszącej się do planu naprawy, a wykraczającej poza aktualny pułap wydatków.
From that point of view, I understand the logic behind the European Parliament's so-called 'asterisk amendment' on the Recovery Plan going beyond the current expenditure ceiling.
volume_up
overhaul {rzecz.}
Dlatego też musimy przeprowadzić gruntowną naprawę wszystkich naszych polityk.
We must therefore carry out a radical overhaul of all our policies.
Nie widzimy potrzeby radykalnej naprawy w Europie.
We do not see the need for a very radical overhaul in Europe.
Podczas Rady Europejskiej z czerwca wyznaczono kurs w kierunku naprawy nadzoru rynku finansowego.
In the European Council in June the course was set for an overhaul of financial market supervision.

Przykłady użycia - "naprawa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNie uda się nam wyjść z tego kryzysu i faktyczna naprawa gospodarki nie nastąpi.
We will not emerge from this crisis and there will be no real recovery.
PolishNaprawa gospodarcza będzie w dużej mierze wynikiem zmiany naszego modelu energetycznego.
Economic recovery will largely come as a result of changing our energy model.
PolishDlatego konieczny jest przegląd naszego systemu nadzoru i kontroli i jego naprawa.
Therefore, it is essential to review and improve our system of surveillance and monitoring.
PolishTen projekt służy za dobry przykład, że kraje Europy muszą wspólnie pracować nad naprawą swoich finansów.
It is a good example of how Europe must work together towards financial recovery.
PolishIm mniej uregulowań, podatków i ingerencji, tym szybciej nastąpi naprawa gospodarki.
The less you regulate, the less you tax, the less you interfere, the quicker our economy will recover.
PolishWiemy jednak, że naprawa gospodarcza nie może być bezbolesna.
We know, however, that recovery cannot happen without pain.
PolishTrzeba będzie się zająć nieoczekiwanymi wyzwaniami, takimi jak naprawa finansowa, gospodarcza i społeczna.
Unexpected challenges, such as the financial, economic and social recovery, will need to be addressed.
PolishNiewątpliwie jej zadaniem jest naprawa finansów publicznych danego kraju strefy euro.
There can be no doubt that the restoration of the public finances of a Member State of the euro area is its responsibility.
PolishNaprawa gospodarcza w skali światowej jest wciąż wątła, a jej tempo jest zróżnicowane w zależności od kraju.
Global economic recovery is still fragile, with the pace of the process varying from country to country.
PolishNaprawa Nigerii jest zadaniem dla niej samej, a myślę, że ludzi takiego kalibru jak prezydent Jonathan nie spotyka się często.
It is up to the country itself to recover, and I think that people of his calibre are rare.
PolishNatomiast moją rolą jest pomoc w ujawnianiu przypadków niewłaściwego administrowania i naprawa sytuacji, w razie gdy takowe wystąpią.
In contrast, my role is to help uncover maladministration and to attempt to put it right.
PolishBy odpowiedzieć na cykliczne pogorszenia koniunktury gospodarczej, potrzebna jest naprawa Keynesowska, ale ten kryzys jest strukturalny.
A Keynesian recovery is needed to respond to a cyclical downturn, but this crisis is structural.
PolishJeśli jednak wada produktu jest nieznaczna – jak w tym przypadku – naprawa mogłaby być najszybszym rozwiązaniem.
In cases like these, the seller must inform you when you buy the goods whether they need to be treated in a particular way.
PolishTak, naprawa gospodarki musi być powiązana z inteligentnym, zrównoważonym wzrostem, jeśli mamy wyjść z tego kryzysu mocniejsi.
Yes, economic recovery needs to be coupled with smart green growth if we want to come out of this crisis stronger.
PolishJednak naprawa naszego prawa celnego ma duże znaczenie dla przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy i dlatego też ją przeprowadzamy.
But getting our customs laws right is very important for business and for jobs, and that is why we are doing it.
PolishPo drugie, naprawa wyrządzonych szkód materialnych, pielęgnowanie pamięci o ofiarach oraz praca gwarantująca wymierzenie sprawiedliwości.
Secondly, repairing the material damage caused, fostering their memory and working to ensure that justice is done.
PolishZatem skupiamy się na kompleksowym bezpieczeństwie dostaw, celach natury technologicznej oraz celach związanych z naprawą gospodarczą Europy.
So we are looking at combined security of supply, technology objectives and also European recovery objectives.
PolishNiczego już się nie zmieni w drugim czytaniu: niemożliwe będzie wprowadzenie jakichkolwiek późniejszych uzgodnień, czy też naprawa błędów.
We will no longer be able to rectify, to amend compromises we have reached, or to make up for mistakes at a second reading.
PolishNaprawa z korzyścią dla kogo?
PolishZapobieganie zagrożeniom związanym z ekspansją Internetu jest dużo skuteczniejsze niż naprawa szkód powodowanych nadużyciami sieci.
Preventing the risks associated with the Internet's rapid expansion is much more effective than repairing the damage caused by its abusive use.